Dansk-engelsk oversættelse af "banker"

DA

"banker" engelsk oversættelse

EN
EN

"banker" dansk oversættelse

volume_up
banker {substantiv}
DA

banker {flertal}

volume_up
1. finans
Privatiseringen af statsvirksomheder, inklusive banker, følger tidsplanen.
The privatisation of public companies, including banks, is on the agenda.
Kommissionen sendte klagepunkter til næsten 120 banker og banksammenslutninger.
It sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
Banker og revisionsfirmaer kører seminarer og informerer deres klienter.
Banks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
EN

banker {substantiv}

volume_up
1. generel
All the Member States introduced legislation many, many years ago banning money laundering, be it by criminals, lawyers, bankers, whoever.
I alle medlemsstater har der i mange, mange år eksisteret love, der forbyder hvidvaskning af penge, og det gælder for alle mennesker, uanset om vedkommende er forbryder, advokat, bankier eller andet.
Ej heller er vores rolle begrænset til at spille bankmand.
2. nautik

Eksempelsætninger "banker" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen sendte klagepunkter til næsten 120 banker og banksammenslutninger.
It sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
DanishDer er fire banker, Den Europæiske Investeringsbank og Kul- og Stålunionen.
There are four banks, the European Investment Bank and the Coal and Steel Union.
DanishVi kan læse følgende i flere medier i dag: " Samtlige banker accepterer redningsplan.
All over the media, we read today's headlines: 'All banks agree rescue plan. '
DanishI teorien skulle de samme krav gælde for både banker og investeringsfirmaer.
In theory the same charges should apply to both banks and investment firms.
DanishI to år banker det på min dør med klager over krænkelse af menneskerettighederne.
For two years, people have been knocking on my door about the violation of human rights.
DanishDet er sandt, at de russiske banker, der er svage og ødelagte, har været uforsigtige.
It is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
DanishSikke en skandale, at italienske banker blev advaret på forhånd før en undersøgelse!
It is scandalous that Italian banks have been given advance warning of an investigation!
DanishUd over tilsynet med banker har vi også brug for et tilsyn med ikkebanker.
Besides the supervision of banks, we also need supervision of non-banking institutions.
Danish., en af Polens største banker.
It is a subject that has caused a great deal of controversy in Poland.
DanishPrivatiseringen af statsvirksomheder, inklusive banker, følger tidsplanen.
The privatisation of public companies, including banks, is on the agenda.
DanishEt af Parlamentets ændringsforslag vil inkludere banker i forslagets anvendelsesområde.
One of Parliament's amendments seeks to include banks within the scope of the proposal.
DanishBanker har løbet store risici på vækstmarkeder, lokket af høje indtægter.
Banks took great risks in emerging markets, attracted by the prospect of large profits.
DanishBanker og andre selskaber konkurrerer om kapital på samme kapitalmarked.
Banks and other companies compete for capital on the same capital market.
DanishEn eventuel udbetaling af udbytte går derfor ikke til EU, men til de nationale banker.
Any distribution of profits would then go not to the EU but to the national central banks.
DanishJeg er bange for, at deres banker ikke er så villige til at acceptere den undskyldning.
I am afraid their bank managers are not so ready to accept that excuse.
DanishBanker og revisionsfirmaer kører seminarer og informerer deres klienter.
Banks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
DanishKommissionen har sendt klager til banker i seks medlemsstater.
The Commission has sent declarations of objection to banks in six Member States.
DanishDisse tiltag vil øge EU-borgernes rettigheder over for store banker.
These moves will enhance European citizens ' rights vis-à-vis big banking corporations.
DanishDet gælder imidlertid ikke kun for år 2000-problemet, for det næste problem banker allerede på.
That not only applies to the Y2K problem, because the next problem is almost upon us.
DanishJeg håber, mine kolleger, at vi ikke en gang til banker hovedet mod muren.
I hope, ladies and gentlemen, that we will not be beating our heads against the wall yet again.