Dansk-engelsk oversættelse af "barsel"

DA

"barsel" engelsk oversættelse

DA

barsel {en}

volume_up
barsel
Forslaget omhandler jo forskellige ting, bl.a. sexchikane og forhold i forbindelse med barsel, men også mulighederne for fædrene.
The proposal deals, of course, with various matters, including sexual harassment and matters related to childbirth, but also with opportunities for fathers.
Vi har et direktiv fra 1992, der fastlægger mindsterettigheder for barselsorlov og krav om økonomisk kompensation til kvinderne, når de er væk fra arbejdsmarkedet på grund af barsel.
We have a directive from 1992 which establishes minimum rights for maternity leave and women's entitlements to financial compensation when they are absent from the labour market due to childbirth.

Eksempelsætninger "barsel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBarsel bør ikke kun betragtes som et problem for arbejdsgiverne og økonomien.
Maternity must not be viewed as a problem for employers and for the economy.
DanishI direktivforslaget har vi tilføjet beskyttelse i forbindelse med barsel og nødvendigheden af forældreorloven.
We have incorporated the right to paid maternity leave and parental leave into the draft directive.
DanishDen understreger alle disse mål, navnlig vedrørende hiv / aids og dødelighed under barsel og spædbørnsdødelighed.
I also believe that the endorsement given by George Bush to the MDGs represents significant progress – perhaps the best progress of the week.
DanishBarsel er ikke en sygdom.
DanishForslaget omhandler jo forskellige ting, bl.a. sexchikane og forhold i forbindelse med barsel, men også mulighederne for fædrene.
The proposal deals, of course, with various matters, including sexual harassment and matters related to childbirth, but also with opportunities for fathers.
DanishJeg stemte ja til Damiãos betænkning, hr. formand, også fordi jeg stemte ja til ændringsforslaget om fuld løn under barsel.
I voted for the Damião report, Mr President, partly because I voted for the amendment which stipulated that women on maternity leave should receive a full allowance.
DanishDet er i stigende grad tilfældet, og så er vi endnu ikke kommet ind på spørgsmålet om mænds ellers kvinders frihed i forbindelse med barsel eller børnepasning.
This is increasingly the case, even before one deals with the question of allowing either men or women time off to have babies or to look after children.
DanishHr. formand, jeg vil gerne lykønske ordføreren med det arbejde, hun har udført for at beskytte kvinden på et særligt tidspunkt i hendes liv, nemlig under hendes graviditet og barsel.
Mr President, my compliments to the rapporteur for her work on protecting women during pregnancy and maternity, a particularly difficult time.
DanishMandlige og kvindelige forskere - som får ret til barsel og familieliv, uden at dette går ud over deres karriere - er det vigtigste element i forskningen.
Researchers and women researchers, whose right to have children and a family is recognised, without it being a further hindrance to their careers, are the most important element in research.
DanishHr. formand, kære kolleger, ved udgangen af 2000 skal Kommissionen stille forslag til et nyt direktiv om foranstaltninger for arbejdstagere under graviditet, barsel og amning.
Mr President, ladies and gentlemen, the European Commission is required to submit a directive proposal on measures for workers during pregnancy, birth and breastfeeding by the end of 2000.
DanishDet er helt rigtigt, og de barske statistikker over den frygtelige spædbørnsdødelighed, kort forventet levetid eller dødelighed under barsel udgør en del af billedet af den store fattigdom i verden.
That is absolutely right, and the stark statistics of terrible infant mortality, low-life expectancy or maternal mortality are part of the picture of gross poverty in the world.
DanishVi har et direktiv fra 1992, der fastlægger mindsterettigheder for barselsorlov og krav om økonomisk kompensation til kvinderne, når de er væk fra arbejdsmarkedet på grund af barsel.
We have a directive from 1992 which establishes minimum rights for maternity leave and women's entitlements to financial compensation when they are absent from the labour market due to childbirth.