Dansk-engelsk oversættelse af "basalt"

DA

"basalt" engelsk oversættelse

EN
EN

"basalt" dansk oversættelse

DA
DA

basalt {en}

volume_up
1. geologi
basalt
EN

basalt {kun ental}

volume_up
1. geologi

Eksempelsætninger "basalt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, en rigelig forsyning af vand i god kvalitet er er basalt behov for Fællesskabet.
Mr President, the ample supply of good quality water is a basic need of the Community.
DanishAlle er enige om, at samhørighed næsten er et basalt behov.
Everyone agrees that it is important just like motherhood and apple pie.
DanishEnergibehovet er et basalt behov.
DanishIntet er mere basalt end fødevarer og energi, og det vil blive mødt med begejstring i offentligheden i hver eneste af vore medlemsstater.
Nothing is more basic than food and energy; and it would capture the public imagination in every single one of our Member States.
DanishMen da Kommissionen anser disse sødestoffer for basalt at være sikre, er der ingen grund til at berøve forbrugerne og fødevareindustrien anvendelsen af dem.
But as the Commission considers these sweeteners to be fundamentally safe, there are no reasons to deprive consumers and the food industry of their use.
DanishDet forekommer mig imidlertid, at Kommissionens nye forslag basalt er en oprydningsmanøvre, der skal ændre statutterne og afhjælpe problemerne for fremtidige ansatte.
It seems to me, however, that the Commission's present proposal is basically a tidying-up operation to amend the Statutes and remedy the situation for any future recruits.
DanishEn frihandel, hvor man ikke er opmærksom på disse regioner, ville kun skade dem og bringe noget så basalt for Den Europæiske Unions ideal - den økonomiske og sociale samhørighed - i fare.
A free trade which took no account of these regions would only harm them and endanger economic and social cohesion, which is such a fundamental part of the European Union ideal.
DanishEuropa er i færd med at opdage noget basalt: En ecu investeret i Asien skaber engagement, rigdom og sikkerhed i Asien, mens en ecu investeret i Middelhavet skaber sikkerhed for hele Europa.
Europe is discovering a basic concept: an ECU invested in Asia will create jobs, wealth and security in Asia, while an ECU invested in the Mediterranean will create security for the whole of Europe.