Dansk-engelsk oversættelse af "basis"

DA

"basis" engelsk oversættelse

EN
EN
EN

"basis" dansk oversættelse

volume_up
basis {substantiv}
volume_up
rule basis {substantiv}
DA

basis {en}

volume_up
basis (også: holdepunkt)
volume_up
basis {substantiv}
Nogle medlemsstater har på national basis indført yderligere foranstaltninger.
Some Member States have introduced additional measures on a national basis.
Sådan et solidt koncept danner imidlertid basis for en troværdig udenrigspolitik.
Such a sound concept is of course the basis for a credible foreign policy.
Den findes mest på frivillig basis og tolkes helt individuelt.
There is more to be done on a voluntary basis and this can be interpreted at will.
EN

basis {substantiv}

volume_up
Some Member States have introduced additional measures on a national basis.
Nogle medlemsstater har på national basis indført yderligere foranstaltninger.
Such a sound concept is of course the basis for a credible foreign policy.
Sådan et solidt koncept danner imidlertid basis for en troværdig udenrigspolitik.
There is more to be done on a voluntary basis and this can be interpreted at will.
Den findes mest på frivillig basis og tolkes helt individuelt.

Eksempelsætninger "basis" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJuridisk, på basis af traktaten, kan jeg entydigt besvare spørgsmålet med et ja.
In legal terms, in terms of the Treaty, I can certainly give a positive answer.
DanishHver ansøgerstat skal rykke frem i processen på basis af sine egne forudsætninger.
Each applicant country must progress on the basis of their individual conditions.
DanishÆgteskab og familie er menneskerettighedernes basis, ligesom retten til livet.
Marriage and the family form the basis for human rights, as does the right to life.
DanishSåledes bør skolerne i Europa på frivillig basis erklæres for narkotikafrie zoner.
So schools in Europe should be declared drug-free zones on a voluntary basis.
DanishØnskeligheden af at forsyne den humanitære hjælp med en juridisk basis i primær ret.
The desirability of providing humanitarian aid with a legal basis in primary law.
DanishJeg kræver, at der handles på basis af dette koncept, og at der handles nu.
I urge that this strategic concept now be taken further with action of this kind.
DanishVi har diskuteret livligt, hvorvidt den videnskabelige basis var i orden.
We have had a lively discussion as to whether the scientific basis was in order.
DanishSådan et solidt koncept danner imidlertid basis for en troværdig udenrigspolitik.
Such a sound concept is of course the basis for a credible foreign policy.
DanishNogle medlemsstater har på national basis indført yderligere foranstaltninger.
Some Member States have introduced additional measures on a national basis.
DanishJeg hentyder til de drøftelser, vi havde tidligere her på basis af Fayot-betænkningen.
I refer to discussions which we had earlier here on the basis of the Fayot report.
DanishFremskridtsrapporterne er ikke blevet udarbejdet på basis af politiske retningslinjer.
The progress reports were not produced on the basis of political stipulations.
DanishDem vil vi lave på basis af et godt fundament, det er vi nok alle sammen enige om.
I am sure we all agree that we want a good foundation on which to do that.
DanishDer er alligevel meget at gøre endnu på basis af de angivne henstillinger.
However, there is still a lot to be done on the basis of recommendations made.
DanishDet må ske på basis af præstationer og uden nogen forbindelse med branchen.
It must be done on the basis of merit and without any links to the industry.
DanishSkolerne i Europa skal på frivillig basis erklære sig for stoffrie zoner.
Schools across Europe should voluntarily declare themselves to be drug-free zones.
Danishbasis af disse resultater forekommer det mig rimeligt at indføre forbuddet.
Given that evidence, it seems to me to be appropriate to impose the ban.
DanishHer er der basis for et relativt godt samarbejde med den indonesiske regering.
Here there is the basis of relatively good cooperation with the Government of Indonesia.
DanishNavnlig fordi lande kan deltage i gennemførelsen af forslaget på frivillig basis.
Because countries are free to act on the proposal or not, as they wish.
DanishVi vil presse på for at få endnu en streng resolution på basis af hans beretning.
We will be pressing for a further tough resolution based on his report.
Danishbasis af denne beretning skal vi påbegynde en søgen efter betalere.
On the basis of this statement, we have to begin looking at who is going to pay.

Synonymer (engelsk) for "basis":

basis