Dansk-engelsk oversættelse af "bearbejdning"

DA

"bearbejdning" engelsk oversættelse

DA

bearbejdning {en}

volume_up
Europa bør have et center for krisestyring, koordinering og overvågning samt bearbejdning af informationer.
There must be a crisis management, coordination and monitoring and information processing centre in Europe.
Vi ser langt hellere, at bearbejdning og eventuel deponering af nukleart affald foregår på samme sted, som det produceres.
We would far rather see the processing and, where necessary, dumping of nuclear waste carried out at the place where it is produced.
Desuden løses med de foreslåede ændringer uklarheden om spørgsmålet, hvornår et produkt har undergået en første bearbejdning eller forarbejdning.
The proposed changes also remove the lack of clarity about when a product has undergone first processing or transformation.
bearbejdning
bearbejdning

Eksempelsætninger "bearbejdning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg håber, at den supplerende bearbejdning, vores ordfører har foreslået, vil bekræfte denne holdning.
I hope that the further consideration proposed by Mr Mayer will confirm this opinion.
DanishDet er den tvungne skyldighed, den moralske inkvisition og den konstante psykiske bearbejdning.
This approach involves forced guilt, moral inquisition and permanent psychological conditioning.
DanishTyskland oplagrer i stort omfang POP-affald i saltminer uden forudgående bearbejdning.
48 countries have already ratified the Stockholm Convention, including 8 Member States and 2 accession countries.
DanishPasning og bearbejdning af træmasse og tørv kræver arbejde.
Harvesting and preparing the wood and the peat requires work.
DanishTyrkiet har også været under bearbejdning i sandhedsministeriet.
Turkey has also been processed by the Ministry of Truth.
DanishEuropa bør have et center for krisestyring, koordinering og overvågning samt bearbejdning af informationer.
There must be a crisis management, coordination and monitoring and information processing centre in Europe.
DanishFor de nationale myndigheder nedsættes både arbejdsbyrden for bearbejdning af ansøgningerne og for kontrollen.
For the national authorities, the time needed to process applications and carry out controls will be cut.
DanishDer fanges ikke kun fuldvoksne fisk, men også små fisk, ligesom der bl.a. sker en bearbejdning af blod fra torsk.
They not only catch adult fish but undersized fish as well; they also process cod blood, amongst other things.
DanishHer vil jeg gerne sige helt tydeligt, at dette punkt ikke er noget forsøg på en bearbejdning af fortiden fra vores side.
I should like to state quite clearly at this point that this is not some sort of attempt to rewrite history on our part.
DanishVi ser langt hellere, at bearbejdning og eventuel deponering af nukleart affald foregår på samme sted, som det produceres.
We would far rather see the processing and, where necessary, dumping of nuclear waste carried out at the place where it is produced.
DanishFørste mål er indsamling, bearbejdning og formidling af medicinske data, informationer, fremgangsmåder og viden fra alle kilder.
The first objective is to collect, process and disseminate medical data, information, practices and knowledge from all sources.
DanishDesuden løses med de foreslåede ændringer uklarheden om spørgsmålet, hvornår et produkt har undergået en første bearbejdning eller forarbejdning.
The proposed changes also remove the lack of clarity about when a product has undergone first processing or transformation.
DanishHvordan skal vi forklare det for dem, der arbejder med kartoffelproduktion og -bearbejdning, og for forbrugerne?
When the Committee on Agriculture discussed this issue, it also addressed a broader problem of the discrimination of farmers from new Member States of the EU.
DanishVi har brug for den til drøftelsen, vi har brug for den med henblik på eventuel bearbejdning i lyset af dechargeproceduren, som stadig venter.
We need it for consultation, we need it so that we can, if necessary, consider it in the light of the discharge procedures that are still pending.
DanishTobakssektoren beskæftiger i dag i Europa 284.000 direkte arbejdstagere, som med den efterfølgende bearbejdning bliver til en million ansatte.
The tobacco sector currently employs 284 thousand direct workers in Europe, with the subsequent stages of production bringing the figure to a million workers.
DanishDen første betænkning blev ganske rigtigt henvist til fornyet udvalgsbehandling, men blev derefter vedtaget i plenarforsamlingen, og dette er en videre bearbejdning.
The first one was indeed referred back to committee but was subsequently adopted by the plenary, and this is a further continuation of it.
DanishTil sidst vil jeg understrege, at Kommissionen tilskynder til bedre bearbejdning af de relevante statistikker og gennemførelse af yderligere undersøgelser af fordele og ulemper ved udflytning.
In addition, the Commission is proposing to create a fund for adapting to globalisation, a proposal supported by the European Council last December.
DanishJeg fastslår, at det drejer sig om bearbejdning og handlinger med asbest, sprøjteasbest eller asbestcement og de fibre, der slipper ud pr. kubikmeter.
I have noted that what is important here is the handling of asbestos, air-placed asbestos or asbestos cement, the processes they undergo and the amount of fibres released per cubic centimetre.
DanishDet betyder, at genetisk modificeret materiale utilsigtet og uundgåeligt forekommer i importerede produkter og i særdeleshed i massegods beregnet til fødevarer, dyrefoder og bearbejdning.
This means that genetically modified material unintentionally and unavoidably occurs in imported products, particularly bulk shipments of grain for food, feed and processing.
DanishKun en fjernelse af kapitalismens profit som højeste mål for produktionsprocessen kan eliminere anvendelsen af ulovlige og farlige produktionsformer, bearbejdning og handel med dårlige fødevarer.
Only by wiping out capitalist profit as the ultimate purpose of the production process will we be able to stop illegal and dangerous production, processing and marketing methods.