Dansk-engelsk oversættelse af "bede"

DA

"bede" engelsk oversættelse

EN
EN

"Bede" dansk oversættelse

DA
DA

bede [beder|bad] {verbum}

volume_up
1. generel
I bede og få ikke fordi I bede ilde for at øde det i eders Lyster.
Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.
Kommissionen vil bede Parlamentet bakke disse foranstaltninger op.
The Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
Jeg vil bede kommissæren om at besvare et par vigtige spørgsmål til hans indlæg.
In his reply, let me ask the Commissioner to address some important questions.
Fru formand, jeg må bede om Deres overbærenhed med mine fejl, for jeg underskrev ikke tilstedeværelseslisten i går.
Madam President, I have to beg your indulgence for the error of my ways, since I failed to sign the attendance register yesterday.
Fru formand, kære kolleger, jeg vil bede Dem om Deres opmærksomhed med hensyn til retlige spørgsmål og faglige spørgsmål.
Madam President, ladies and gentlemen, I beg for your attention on certain legal and factual issues.
Jeg vil dog gerne bede ham om ikke at smadre en computer i hovedet på mig, for i så fald vil jeg ikke længere kunne afgive stemmeforklaring.
Truly, however, I would beg him not to break a computer over my head because that would be the end of my explanations of vote.
I bede og få ikke fordi I bede ilde for at øde det i eders Lyster.
Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.
Kommissionen vil bede Parlamentet bakke disse foranstaltninger op.
The Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
Hr. formand, jeg vil gerne bede om ordet til forretningsordenen.
Mr President, I would ask permission to speak regarding the Rules of Procedure.
2. religion
"Der gik to Mænd op til Helligdommen for at bede; den ene var en Farisæer og den anden en Tolder.
Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.
Der er Synd til Døden; for den siger jeg ikke at han skal bede.
There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.
Derfor skulle I bede således: Vor Fader du som er i Himlene!
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name!
EN

Bede {egennavn}

volume_up
1. historie
Bede

Eksempelsætninger "bede" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg vil gerne bede om, at mit navn tilføjes tilstedeværelseslisten.
Mr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
DanishJeg vil bede kommissæren om at besvare et par vigtige spørgsmål til hans indlæg.
In his reply, let me ask the Commissioner to address some important questions.
DanishJeg kan kun bede de ærede medlemmer vente, indtil de fysiske beviser foreligger.
I can only ask honourable Members to wait until the physical evidence is available.
DanishSom europæer vil jeg gerne bede Dem om ikke at stigmatisere Østtyskland som region!
Speaking as a European, I beseech you not to write East Germany off as a region.
DanishDet er for nemt under kulturens dække at bede om, at man ikke respekterer retten.
It is somewhat facile to ask us under the cloak of culture not to respect the law.
DanishJeg vil derfor bede Dem om at overvåge, at det ikke bliver nogen udvandet udgave.
I do therefore ask you to make sure it does not become a watered down version.
DanishJeg vil gerne bede Præsidiet fremsætte denne erklæring inden mødeperioden i april.
I would ask the Bureau to issue that statement prior to the part-session in April.
DanishVi har stillet ændringsforslag om denne problematik, som jeg vil bede Dem støtte.
We have tabled amendments on this issue, and I would ask you to support them.
DanishDerfor vil jeg gerne bede Dem om et klart svar på tre spørgsmål, hr. kommissær.
Therefore, Commissioner, I would like you to give clear answers to three questions.
DanishJeg vil gerne bede kommissær Fischler bringe dette videre til sin kollega Flynn.
I would ask Commissioner Fischler to pass this on to his colleague Mr Flynn.
DanishDerfor vil jeg bede Dem om ikke at ødelægge denne fine balance, vi har opnået.
For that reason, I would ask you not to disturb the fine balance we have achieved.
DanishJeg vil bede Dem være opmærksom på dette, så der ikke opstår misforståelser.
I should like to ask that the point should be noted, to avoid misunderstandings.
DanishHr. formand, jeg vil bede Dem om at sætte fru Müllers forslag til afstemning.
Mr President, I would ask you to put to the vote the motion tabled by Mrs Müller.
DanishVi har været en smule forundrede over ordførerens forslag om at bede om fire år.
We were a little shocked by the rapporteur's proposal to request a four year period.
DanishDet var et udmærket synspunkt, men jeg måde bede Dem om at overholde tidsfristen.
Your point was well made but I would ask you to respect our time constraints.
DanishMåske skulle vi bede ham om et bidrag, hvis vi ikke kan finde pengene på anden vis.
Perhaps we could ask him for a donation if we cannot find the money any other way.
DanishMed det i tankerne, fru kollega, vil jeg bede Dem støtte vores ændringsforslag 12.
With that in mind, Mrs Hedkvist Petersen, I ask you to support our amendment.
DanishJeg vil gerne bede minister Roche om at overbringe dette til formanden for Rådet.
I would ask Minister Roche to convey that to the President-in-Office of the Council.
DanishDerfor må jeg bede om lov til at vende tilbage med mere konkrete oplysninger.
Consequently I must ask to be allowed to come back to you with more concrete news.
DanishDerfor vil jeg også bede mine kolleger og Kommissionen om at sætte tempoet lidt op.
That is why I call on my fellow Members and the Commission to up the ante now.