Dansk-engelsk oversættelse af "bede om"

DA

"bede om" engelsk oversættelse

DA

bede om {transitivt verbum}

volume_up
bede om
Hr. formand, jeg vil gerne bede om ordet til forretningsordenen.
Mr President, I would ask permission to speak regarding the Rules of Procedure.
Det er for nemt under kulturens dække at bede om, at man ikke respekterer retten.
It is somewhat facile to ask us under the cloak of culture not to respect the law.
Jeg vil bede om en styrkelse af den indsats i løbet af de kommende fire måneder.
I would ask for a reinforcement of that effort during the next four months.

Eksempelsætninger "bede om" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg vil gerne bede om, at mit navn tilføjes tilstedeværelseslisten.
Mr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
DanishJeg vil bede kommissæren om at besvare et par vigtige spørgsmål til hans indlæg.
In his reply, let me ask the Commissioner to address some important questions.
DanishSom europæer vil jeg gerne bede Dem om ikke at stigmatisere Østtyskland som region!
Speaking as a European, I beseech you not to write East Germany off as a region.
DanishDet er for nemt under kulturens dække at bede om, at man ikke respekterer retten.
It is somewhat facile to ask us under the cloak of culture not to respect the law.
DanishJeg vil derfor bede Dem om at overvåge, at det ikke bliver nogen udvandet udgave.
I do therefore ask you to make sure it does not become a watered down version.
DanishDerfor vil jeg gerne bede Dem om et klart svar på tre spørgsmål, hr. kommissær.
Therefore, Commissioner, I would like you to give clear answers to three questions.
DanishDerfor vil jeg bede Dem om ikke at ødelægge denne fine balance, vi har opnået.
For that reason, I would ask you not to disturb the fine balance we have achieved.
DanishHr. formand, jeg vil bede Dem om at sætte fru Müllers forslag til afstemning.
Mr President, I would ask you to put to the vote the motion tabled by Mrs Müller.
DanishVi har været en smule forundrede over ordførerens forslag om at bede om fire år.
We were a little shocked by the rapporteur's proposal to request a four year period.
DanishDet var et udmærket synspunkt, men jeg måde bede Dem om at overholde tidsfristen.
Your point was well made but I would ask you to respect our time constraints.
DanishMåske skulle vi bede ham om et bidrag, hvis vi ikke kan finde pengene på anden vis.
Perhaps we could ask him for a donation if we cannot find the money any other way.
DanishJeg vil gerne bede minister Roche om at overbringe dette til formanden for Rådet.
I would ask Minister Roche to convey that to the President-in-Office of the Council.
DanishDerfor må jeg bede om lov til at vende tilbage med mere konkrete oplysninger.
Consequently I must ask to be allowed to come back to you with more concrete news.
DanishJeg vil dog bede Dem om at stille dette spørgsmål skriftligt til kvæstorerne.
However, I would ask you to express your concern in writing for the Quaestors.
DanishMen jeg vil virkelig bede Dem om konkret at sige, hvilke ændringer der er nødvendige.
Only I really would ask you to say very specifically what changes are necessary.
DanishJeg vil bede om en styrkelse af den indsats i løbet af de kommende fire måneder.
I would ask for a reinforcement of that effort during the next four months.
DanishHr. formand, jeg vil gerne bede Dem om hjælp med hensyn til ændringsforslag 16.
Mr President, I wonder whether I could ask for your help on Amendment No 16.
DanishJeg kommer her med nogle ideer og vil gerne bede om et svar fra kommissæren.
I will now advance a few more ideas and would like an answer from the Commission.
DanishVi skal bede Rådet om supplerende oplysninger, før vi udtaler os om disse udgifter.
We are budgeting for nations, not for computers; we are not budgeting for numbers.
DanishDerfor vil jeg altså bede Dem om at tage den engelske udgave som udgangspunkt.
This is why I would ask you to consider the English version as the original version.

Lignende oversættelser "bede om" på engelsk

bede verbum
bede substantiv
English
om præposition
om adverbium
English
om konjunktion
English
om
English
vende om verbum
til minde om