Dansk-engelsk oversættelse af "bedrøvelse"

DA

"bedrøvelse" engelsk oversættelse

DA

bedrøvelse {en}

volume_up
bedrøvelse (også: sorg)
Og da han stod op fra Bønnen og kom til Disciplene fandt han dem sovende af Bedrøvelse.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
Thi den Bedrøvelse der er efter Guds Sind virker Omvendelse til Frelse som ikke fortrydes; men Verdens Bedrøvelse virker Død.
For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.
Også I have da vel nu Bedrøvelse men jeg skal se eder igen og eders Hjerte skal glædes og ingen tager eders Glæde fra eder.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.

Eksempelsætninger "bedrøvelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen jeg beslutte dette hos mig selv at jeg vilde ikke atter komme til eder med Bedrøvelse.
But I determined this with myself, that I would not come again to you in heaviness.
DanishOg da han stod op fra Bønnen og kom til Disciplene fandt han dem sovende af Bedrøvelse.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
DanishJamrer og sørger og græder; eders Latter vende sig til Sorg og Glæden til Bedrøvelse!
Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness!
Danish- Hr. formand, jeg har med nogen bedrøvelse lyttet til reaktionerne på det nederlandske og det franske nej.
The accession of Romania and Bulgaria will take place under the terms of the Treaty of Nice.
DanishFru formand, det er med en vis bedrøvelse, at jeg her til morgen knytter en bemærkning til protokollen fra i går.
Madam President, it is with some sadness that I rise this morning to comment on yesterday's Minutes.
DanishMen dersom nogen har voldt Bedrøvelse har han ikke bedrøvet mig men til Dels for ikke at sige det hårdere eder alle.
But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge you all.
DanishFølelserne er så stærke, fordi diplomatiet har givet tabt, og en krig er startet, og så tager bedrøvelse og skuffelse overhånd.
Feelings are running high because, when diplomacy ends and war begins, it is a sad, disappointing moment.
DanishDette er ikke bare en terrorbekæmpelsesoperation, der nærmer sig faretruende krig, og det siger jeg med stor bedrøvelse.
This is not just an anti-terrorist operation, but it leans dangerously towards war, and I am very sad to say this.
DanishJeg konstaterer med bedrøvelse, hr. formand Karlsson, at Deres medlemmer tilsyneladende ikke holder sig til sådanne aftaler.
I am saddened to see that the Members of the Court of Auditors do not apparently respect this kind of agreement.
DanishThi den Bedrøvelse der er efter Guds Sind virker Omvendelse til Frelse som ikke fortrydes; men Verdens Bedrøvelse virker Død.
For godly sorrow worketh repentance to salvation not to be repented of: but the sorrow of the world worketh death.
DanishOgså I have da vel nu Bedrøvelse men jeg skal se eder igen og eders Hjerte skal glædes og ingen tager eders Glæde fra eder.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Danishså at I tværtimod snarere skulle tilgive og trøste ham for at han ikke skal drukne i den alt for store Bedrøvelse.
So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.
DanishSandelig sandelig siger jeg eder I skulle græde og jamre men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde.
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
DanishDet er snarere med bedrøvelse, at vi erkender, at trods den energi, der er lagt i det, viser traktatudkastet via det udeladte, hvilke problemer Unionen står over for.
It is rather in sadness as we recognize that, despite the energy which has gone into it, the draft treaty in omission demonstrates the difficulties with which the Union is faced.
DanishOg jeg skrev netop derfor for at jeg ikke når jeg kom skulde have Bedrøvelse af dem som jeg burde have Glæde af idet jeg havde den Tillid til eder alle at min Glæde deles af eder alle.
And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.
DanishAl Tugtelse synes vel imedens den er nærværende ikke at være til Glæde men til Bedrøvelse; men siden giver den til Gengæld dem som derved ere øvede en Fredens Frugt i Retfærdighed.
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
DanishNår Kvinden føder har hun Bedrøvelse fordi hendes Time er kommen; men når hun har født Barnet kommer hun ikke mere sin Trængsel i Hu af Glæde over at et Menneske er født til Verden.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
DanishDet er klart, at de massakrer, der er blevet fortalt om her med stor alvor og bedrøvelse, må ophøre omgående, og at det er nødvendigt at genetablere den politiske dialog på grundlag af folkeretten.
There clearly needs to be an end to the killings that we have condemned here so rigorously and with such sadness, and political dialogue must be re-established on the basis of international law.