Dansk-engelsk oversættelse af "bedre"

DA

"bedre" engelsk oversættelse

DA

bedre {adjektiv}

volume_up
De forsvarer sig bedre og bedre mod de gamle problemer og opnår en bedre tilværelse.
They are getting better and better at fighting the old problems and achieving better lives.
Vi skal have en bedre struktur, en bedre administration og mere gennemskuelighed.
We need a better structure, a better administration and greater transparency.
Det er bedre at bygge på samarbejde, guleroden virker langt bedre end stokken.
It is better to rely on cooperation; the carrot works a lot better than the stick.
Jeg ved, at Kommissionen er langt bedre end sit rygte.
I know that the Commission is far superior to its reputation.
Desuden viser det sig, at alternativerne til nikkelcadmiumbatterier er meget bedre.
Moreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Jeg må indrømme, at den 24. årsberetning ser bedre ud, og at der i højere grad end tidligere nævnes navne deri.
I have to admit that this 24th Annual Report seems superior and that more names are included than before.

Eksempelsætninger "bedre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishStor formel magt betyder som bekendt ikke nødvendigvis bedre beslutningstagning.
Great formal power does not necessarily mean better decision-making, as we know.
DanishDesuden er integrationen af medlemsstaternes lovgivning blevet betydeligt bedre.
In addition, the incorporation of laws in the Member States has greatly improved.
DanishMåske skulle man prøve med homoseksuelle, det ville måske være bedre for børnene.
Maybe we should give homosexuals a chance - it might be better for the children.
DanishJeg håber, at det efter afstemningen i plenarforsamlingen vil blive endnu bedre.
I hope that it will be improved still further following the vote in Parliament.
DanishFor at udvide det skal der lægges sten på sten eller bedre endnu sten efter sten.
In order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
DanishDe efterlader helt klart Unionen i en bedre tilstand end for seks måneder siden.
Unquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
DanishJeg mener, at det bedre kan varetages af en europæisk politiinstitution, f.eks.
In my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
DanishIndividuel finansiering er derfor ikke pr. definition bedre end fælles løsninger.
Individual funding is, therefore, not obviously better than collective solutions.
DanishMåske kunne skærmene have givet os bedre information om de forestående punkter?
Perhaps the screens could have given us better information about what was coming?
DanishJeg mener tværtimod, at staterne burde kræve selv at kunne udøve bedre kontrol.
I cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
DanishVi ville få en bedre balance og være i stand til at øge arbejdsproduktiviteten.
We should then obtain a better balance and be able to increase work productivity.
DanishTænk på joint ventures og bedre undervisning og uddannelse af de lokale fiskere.
We must think of joint ventures and improved training for the local fishermen.
DanishI beslutningsforslaget nævnes nødvendigheden af, at bistanden koordineres bedre.
The motion for a resolution mentions the need to better coordinate assistance.
DanishDet fører til lavere priser, større udbud og bedre kvalitet på tjenester og varer.
It means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.
DanishMen det er klart, at der er områder, hvor vi bør blive bedre og mere effektive.
But clearly there are areas where we need to be more efficient and more effective.
DanishFaktisk ville menneskerettighedsagenturet være en bedre betegnelse for dette organ.
Indeed, the Human Rights Agency would be a more appropriate title for this body.
DanishDet hele er afgørende for en bedre konkurrenceevne og en bæredygtig udvikling.
All of this is vital to increasing competitiveness and sustainable development.
DanishEF-Domstolen bliver efter flere års domsforhandling dommeren over bedre lovgivning.
The ECJ, after years of deliberation, becomes the arbiter of better legislation.
DanishFor der er bestemte områder, hvor dette stykke lovgivning kunne være blevet bedre.
There are certain areas where this piece of legislation could have been better.
DanishDe har samme mål, nemlig et bedre, billigere og mere pålideligt patentsystem.
They both aim for the same goal: a better, cheaper, more reliable patent system.