Dansk-engelsk oversættelse af "bedst"

DA

"bedst" engelsk oversættelse

EN
DA

bedst {superlativ}

volume_up
bedst
Men jobsikkerheden fremmes bedst gennem succesrige virksomheder.
But the best way to promote job security is for companies to be successful.
Det er muligvis ikke den bedste aftale, den vi bedst kunne tænke os.
Possibly this is not the best agreement, the one which would have suited us best.
Landbrugssubsidierne er egentlig på en måde Unionens bedst bevarede hemmelighed.
In a way, the agricultural subsidies are, in fact, the EU's best kept secret.

Eksempelsætninger "bedst" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
DanishKommissionen vil overveje, hvordan der bedst kan ske fremskridt på dette område.
The Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
DanishEU skal have de bedst mulige standarder for fødevaresikkerhed for sine borgere.
The EU must have the highest possible standards of food safety for its citizens.
DanishSørg for at vælge den metode til forsendelse og ekspedition, der passer dig bedst.
Make sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.
DanishHvad de central- og østeuropæiske lande angår, foregår dette bedst via projekter.
With the Eastern and Central European countries we do this best through projects.
DanishSelskaberne vil således kunne vælge det system, der bedst opfylder deres behov.
Hence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
DanishMen det er en af de bedst bevarede hemmeligheder i Europa og udviklingslandene.
But that is one of the best-kept secrets in Europe and in the developing world.
DanishLandbrugssubsidierne er egentlig på en måde Unionens bedst bevarede hemmelighed.
In a way, the agricultural subsidies are, in fact, the EU's best kept secret.
DanishDet gøres bedst gennem en ny føderalisme baseret på en europæisk forfatning.
That can best be done through a new federalism based on a European constitution.
DanishVi ved jo, at det ikke står så godt til, derfor er det bedst at sige det ligeud.
We know that things are not going well and it is better to admit it openly.
DanishMen er vi nu sikre på, at det er bedst for os alle med nogle mindre støjende dæk?
But are we really sure that less noisy tyres are really in everyone's best interests?
DanishJeg vil give Dem to eksempler fra det land, jeg kender bedst, nemlig mit eget.
I shall give you two examples from the country I know best, which is my own.
DanishNår først der er åbnet mulighed for det, skal vi yde den bedst muligt behandling.
Once the key is turned, we will accord the best treatment within our power.
DanishBesvar spørgsmålet, som De finder det bedst, og så går vi videre til næste spørgsmål.
Please reply as you feel appropriate and we shall move on to another question.
DanishVelfungerende markeder og ikke bureaukrati sikrer bedst almenvellets interesser.
It is functioning markets rather than bureaucracy that best ensure the public interest.
DanishDet bedst opnåelige resultat er et kompromis, som egentlig ikke tilfredsstiller nogen.
The most achievable result is then a compromise which, in fact, satisfies nobody.
DanishVi har, på den bedst mulige måde, knyttet bevillingerne til strukturfondene.
We have linked, in the best possible way, appropriations with the Structural Funds.
DanishDet er altid bedst at investere i områder, hvor man kan forhindre sundhedsfarer.
It is always best to invest in areas where health hazards can be averted.
DanishVi må imidlertid forstå, at det internationale samfund gør det bedst mulige.
However, we must realise that the international community is doing its best.
DanishDerfor går jeg helt ind for, at man skal anvende den bedst mulige teknik.
That is why I am very much in favour of the best available technology being used.