Dansk-engelsk oversættelse af "befolkningstæthed"

DA

"befolkningstæthed" engelsk oversættelse

DA

befolkningstæthed {en}

volume_up
befolkningstæthed
Gennem ændringsforslagene introduceres begrebet fjerntliggende og ringe befolkningstæthed.
They bring in the concept of remoteness and low population density.
Medlemsstaterne er forskellige bl.a. hvad angår befolkningstæthed.
The Member States are all different, particularly with regard to population density.
Befolkningstæthed og -afstand vil være afgørende faktorer i vurderingen af, hvorvidt genvinding er en fornuftig løsning.
Population density and distance will be the deciding factors in assessing whether recycling is sensible.

Eksempelsætninger "befolkningstæthed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMedlemsstaterne er forskellige bl.a. hvad angår befolkningstæthed.
The Member States are all different, particularly with regard to population density.
DanishGennem ændringsforslagene introduceres begrebet fjerntliggende og ringe befolkningstæthed.
They bring in the concept of remoteness and low population density.
DanishDet mål er at fremme udviklingen og den strukturelle tilpasning i områder med meget lav befolkningstæthed.
That objective is to promote the development and structural adjustment of very sparsely populated regions.
DanishBefolkningstæthed og -afstand vil være afgørende faktorer i vurderingen af, hvorvidt genvinding er en fornuftig løsning.
Population density and distance will be the deciding factors in assessing whether recycling is sensible.
DanishEnhederne har ikke samme størrelse, og f.eks. er en lav befolkningstæthed eller en gradvis affolkning ladt ude af betragtning.
Units vary in size and, for example, a low population density or gradual depopulation are overlooked.
DanishInden for regionalpolitikkens rammer modtager Sverige for tiden strukturstøtte til områder i Sverige med meget lav befolkningstæthed.
Under EU regional policy Sweden currently receives structural aid for its least populated regions.
Danishlav befolkningstæthed;
DanishSamtidig er der meget forskellige forudsætninger i medlemslandene, hvad angår kyststrækning, klima, befolkningstæthed, fiskeritraditioner osv.
At the same time, conditions in terms of coastal regions, climate, population density, fishing and so on differ widely between Member States.
DanishHighlands and Islands i Skotland er bestemt fjerntliggende og har en lav befolkningstæthed på 8, 9, hvilket alle sikkert ved på nuværende tidspunkt.
The Highlands and Islands of Scotland are certainly remote and have a low population density of 8.9, as probably everybody knows by now.
DanishHr. formand, fru kommissær, som De ved, bor jeg i Bilbao, en by i Baskerlandet, der som andre europæiske byer har en stor befolkningstæthed.
Mr President, Commissioner, as you know, I live in Bilbao, a city in the Basque country which, like other European cities, is very densely populated.
DanishBeboerne i alle de sårbare områder eller områder med stor befolkningstæthed og samtlige erhverv råber på Europa, og det gælder liv og død.
The residents of all sensitive or high-density areas and all professionals are calling for Europe to intervene and the matter is of the greatest urgency.
DanishHerved unddrager den sig for en stor del konkurrencens love som følge af den ikke-rentable karakter af betjeningen af områder med en lav befolkningstæthed.
Because of this it escapes largely from laws on competition, taking account of the non-profitable nature of service to sparsely-populated areas.
DanishEuropa er meget stort, fra Lapland til De Kanariske Øer, og både klima, befolkningstæthed og socioøkonomiske forhold er meget forskellige.
Additionally, from Lapland to the Canary Islands, Europe is a very large continent with a very diverse climate, population density and socio-economic conditions.
DanishJeg er helt enig i dette mål, der vil hjælpe med til at forhindre noget af den alt for store befolkningstæthed og de miljøproblemer, der er forbundet med storbyer.
I fully agree with this objective which will help prevent some of the overcrowding and environmental problems associated with big cities.
DanishNogle vil måske mene, at 1.200 ikke er et usædvanlig højt tal, men når man ser på Maltas størrelse og meget store befolkningstæthed, ser man straks, at situationen er meget alvorlig.
Mr President, I would like to start by registering my strong protest at the lack of interpretation facilities in Maltese.
DanishDet er klart at de støjgener, der skabes af natteflyvninger, varierer fra én lufthavn til en anden afhængig af stedets topografi og befolkningstæthed.
Clearly, the level of noise pollution from night flights varies from one airport to another, according to the topography of the areas and population density.
DanishDisse store, næsten udelukkende private investeringer koncentreres let i områder med stor befolkningstæthed og derfor også i rige områder.
The costly investment involved, which is almost entirely to be borne privately, readily becomes concentrated in densely populated areas and, even there, among the affluent.
DanishI mål 6-områderne inddrages de elementer, som er typiske for de nordiske lande, og som adskiller dem fra andre lande, dvs. lav befolkningstæthed og store afstande.
In the Objective 6 area account is taken of the distinctive features typical of the Nordic countries such as low population density and long distances.
DanishEU's støtte kan, med forbehold af koncentrationskravet, også ydes i tilstødende, mindre områder, der opfylder samme kriterier med hensyn til befolkningstæthed.
Union assistance may, subject to the requirement of concentration, also extend to adjacent and contiguous smaller areas fulfilling the same population density criterion.
DanishDer er derfor ingen lette løsninger på problemer såsom industriel forurening - som ordføreren selv understregede - eller forurening på grund af høj befolkningstæthed.
There are therefore no easy solutions to problems such as industrial pollution - as the rapporteur himself pointed out - or pollution due to high demographic density.