Dansk-engelsk oversættelse af "befordrende"

DA

"befordrende" engelsk oversættelse

DA

befordrende {adjektiv}

volume_up
befordrende
Denne udvikling er ikke befordrende for vores friheder, og den er meget bekymrende.
This development is not conducive to our freedoms, and it is most worrying.
Vi ønsker lavere skatter, ikke højere skatter, og vi ønsker en atmosfære, der er befordrende for økonomiske investeringer og jobskabelse.
We want lower taxes, not higher taxes, and we want an atmosphere conducive to economic investment and the creation of jobs.
- En af måderne, hvorpå medlemsstaternes regeringer kunne stimulere det private initiativ, er ved at skabe et miljø, der er befordrende for fremvæksten af en økonomi af høj kvalitet.
One of the ways the Member State Governments could stimulate the private initiative is to create an environment conducive to the growth of high quality economy.
befordrende (også: medvirkende)
befordrende

Eksempelsætninger "befordrende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAt karakterisere denne vanskelige sag på denne måde er ikke særlig befordrende.
The characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
DanishDenne udvikling er ikke befordrende for vores friheder, og den er meget bekymrende.
This development is not conducive to our freedoms, and it is most worrying.
DanishJeg mener, at det virker befordrende for innovation, når der stilles krav til industrien.
I believe it would encourage innovation if demands were made on industry.
DanishDet er heller ikke befordrende, at visse medlemsstater søsætter tanker om et Europa i to hastigheder.
Nor is it helpful to have Member States floating the idea of a two-speed Europe.
DanishHvis formanden kunne komme med et bud på yderligere tiltag, ville det være meget befordrende.
If the President could come up with an offer of further initiatives, that would be very helpful.
DanishDet ville afgjort være befordrende for de fortsatte forhandlinger i forbindelse med dechargen.
That could certainly assist the subsequent deliberations in the context of the budget discharge process.
DanishHr. formand, i sidste uge blev denne debat præget af nogle nyheder, som ikke er særlig befordrende for samhørigheden.
Mr President, last week this debate was dominated by some unfortunate news for cohesion.
DanishDen virker befordrende på en del og hersk-politik.
It is encouraging a policy of divide et impera - divide and rule.
DanishDet er ikke befordrende, at visse medlemsstater i øjeblikket truer med at reducere EU-budgettet.
It is not helpful at this time to have some Member States threatening to reduce the size of the European Union budget.
DanishJeg har stemt for denne betænkning, som jeg finder afbalanceret og befordrende for en bedre miljøbeskyttelse.
I have voted in favour of this report, which I believe is balanced and promotes a greater degree of environmental protection.
DanishDette fællesskabsinitiativ har virket befordrende på udviklingen af god praksis i de økonomiske, sociale og miljømæssige sektorer.
This CIP has encouraged the development of best practice models in the economic, social and environmental sectors.
DanishDette nye forslag er derfor særdeles befordrende for gennemførelsen af det krav om dobbelt skrog, som nu har lydt fra mange sider.
For this reason, this new proposal is particularly appropriate given the much-vaunted requirement for double hulls.
DanishHer er information befordrende.
DanishMonopoler er aldrig befordrende for økonomisk succes, uanset om der er tale om statsmonopoler eller monopoler hos store virksomheder.
Competition is absolutely crucial, since it is the ‘ yeast ’ of economic success, or rather the driving force behind it.
DanishForsamlingen må betegnes som et uklart system, som har skabt uansvarlighed og er lidet befordrende for et velfungerende demokrati.
The Convention was thus a muddled system, generating irresponsibility, and not particularly favourable to well-ordered democracy.
DanishVi ønsker lavere skatter, ikke højere skatter, og vi ønsker en atmosfære, der er befordrende for økonomiske investeringer og jobskabelse.
We want lower taxes, not higher taxes, and we want an atmosphere conducive to economic investment and the creation of jobs.
DanishDer er projekter, som af denne grund kommer i finansielle vanskeligheder, hvilket ikke ligefrem er befordrende for EU ' s troværdighed.
As a result of this, projects run into financial difficulty, and that certainly does nothing to promote the EU's credibility.
DanishVores møde her i dag tirsdag er særdelses befordrende for det, Kommissionen og Parlamentet gerne vil gøre på dette område.
Having the meeting here today, on the Tuesday, gives a significant boost to what the Commission and Parliament would like to do in this regard.
DanishDen voksende integration af de nye og gamle EU-medlemsstater er befordrende for hjerneflugten og flugten af kvalificeret arbejdskraft, som er i stadig stigning.
Internal borders and barriers in the EU are being removed and will have disappeared completely after a few years.
DanishDet er ikke særlig befordrende for Parlamentets troværdighed af forlange en fornyet undersøgelse af sager uden at fremlægge nye beviser eller elementer!
Demanding a new audit, without submitting any proof or evidence, is hardly going to enhance the credibility of our Parliament.