Dansk-engelsk oversættelse af "befordring"

DA

"befordring" engelsk oversættelse

DA

befordring {en}

volume_up
befordring (også: bevægelse)

Eksempelsætninger "befordring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI kraft af selve deres art må og skal de være sikre, når de anvendes til befordring af farligt gods.
By their very nature they must be secure for the purpose of the transport of dangerous goods.
DanishFuld refusion foruden befordring tilbage til udgangspunktet er derfor fuldkommen uacceptabelt.
The exclusion of extraordinary circumstances places an unacceptable financial burden on the carrier.
DanishEn lastbil til befordring af 40 tons er fuldt ud kompatibel.
A 40-tonne heavy goods lorry is fully interoperable.
DanishTil slut: Hvordan ser kommissæren udviklingen for befordring af farligt gods på lidt længere sigt?
Finally, how does the Commissioner see the development of transport of dangerous goods in the rather longer term?
DanishI de senere år er denne slags befordring steget overordentligt, og det medfører større fare for ulykker.
In recent years, this transport has expanded considerably, thus increasing the risks of accidents occurring.
DanishDet nuværende og det kommende formandsland må skabe et arbejdsprogram til befordring af Rusland-strategien.
The present and future holders of the presidency must create an agenda for advancing the strategy on Russia.
DanishForbedring af logistikken for den konventionelle befordring af varer pr. jernbane må bestemt ikke lades i stikken.
Improvement of the logistics of conventional goods transport by rail must thus certainly not be held back.
DanishJeg vil blot give et eksempel: Brugen af udviklingshjælp kunne være et middel til befordring af mulighederne for tilbagevenden.
I shall give just one example: the use of development aid could be one way of easing the repatriation process.
DanishVi har således foreslået en ændring af FIUF-forordningen for at forbyde befordring af skibe til lande, der anvender bekvemmelighedsflag.
We have proposed an amendment to the FIFG regulation so as to prevent ships from transferring to flag-of-convenience states.
DanishDet viser, at prisen for adgang for branchen er overkommelig, når blot principperne om befordring for alle er medtaget fra begyndelsen.
It shows that the cost of access for industry is affordable, if only designed-for-all principles are included at the beginning.
DanishVi medvirker da også gerne til indførelsen af ensartede forskrifter for befordring af farligt gods inden for hele Den Europæiske Union.
So we are happy to collaborate in the introduction of a uniform system for transport of dangerous materials for the whole territory of the European Union.
DanishÆndringsforslag 3 om hurtig befordring af gods fortolker jeg som befordring af ekspresforsendelser såsom postforsendelser, hvor hurtig levering er påkrævet.
I interpret Amendment No 3 about rapid goods services as transport of express goods such as postal items for which rapid delivery is required.
DanishTransportvirksomhederne skal allerede ved afrejsen konstatere, om den rejsende har de krævede rejsedokumenter eller visa, og i modsat fald nægte befordring.
The carriers should check on departure whether passengers have the necessary travel documents or visas and, if need be, refuse to carry the people concerned.
DanishHr. formand, vort udvalg er af den opfattelse, at det, under hensyn til den potentielle risiko ved befordring af farligt gods, er nødvendigt at fastsætte strenge forskrifter på dette område.
Mr President, our Group thinks that strict measures are necessary for the transport of dangerous goods in view of the potential dangers.
DanishKunne De ikke tale med de relevante myndigheder og få ekstra afgange til Bruxelles torsdag aften til befordring af medarbejderne, så de kan blive her hele torsdagen.
Could you please talk to the powers-that-be and put extra flights back to Brussels on Thursday evening to accommodate our staff, so that they can stay here all Thursday.
DanishDenne forordning er det første lovgivningsmæssige tiltag med særligt sigte på befordring af bevægelseshæmmede personer, der er dårligt stillede som følge af handicap, alder eller anden årsag.
We also believe that environmental problems are cross-border in character and that there is thus added value in dealing with these issues at EU level.
DanishDet ser også ud til at være nødvendigt, at man undlader at anvende sanktioner mod befordring af personer, som i henhold til Genève-konventionen har ret til at få behandlet sin asylansøgning.
It also seems necessary to ensure that the transportation of people who may be eligible, under the Geneva Convention, to apply for asylum, should not be punishable.
DanishI nogle dele af EU, f.eks. landdistrikter og øsamfund i Skotland, er der ganske enkelt ikke noget alternativ til vejtransport i forbindelse med befordring af varer eller passagerer.
In some parts of the European Union, such as the rural and island areas of Scotland, there is simply no alternative to road transport for the distribution of goods or passengers.
DanishMin gruppe deler og hilser med tilfredshed formålet at etablere frihed til at udføre befordring og afskaffe enhver form for forskelsbehandling af transportvirksomhederne på grund af nationalitet.
My group shares and applauds the objective to establish the freedom to provide transport services and eliminate all discrimination against carriers on the grounds of nationality.