Dansk-engelsk oversættelse af "begå"

DA

"begå" engelsk oversættelse

DA

begå {verbum}

volume_up
begå (også: forpligte)
Vi bør ikke begå den fejltagelse at drage forhastede slutninger.
We should not commit the mistake of jumping to premature conclusions.
Forbrydelsen er sammenslutningen, det at man slår sig sammen for at begå en forbrydelse.
An organized crime consists in getting organized to commit a crime.
The Internet itself cannot commit crimes.
De kan være forvisset om den fortsatte støtte til Den Internationale Straffedomstol i dens bestræbelser på at sikre, at ingen kan begå den slags grusomme forbrydelser ustraffet.
There is of course a desire for urgency, given the scale of the atrocities that appear to have been perpetrated in that country.

Eksempelsætninger "begå" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen man kan ikke udbedre en uretfærdighed ved at begå en ny uretfærdighed.
But that is not to say that one injustice can be remedied by committing another.
DanishEuropa er tydeligvis en sirene, som får alle til at begå politisk promiskuitet.
Apparently, Europe is some sort of vamp provoking everyone into political promiscuity.
DanishDet ville være den største fejl, vi kunne begå, hvis vi sendte dette signal.
It would be the worst possible mistake if that were the signal we were sending out.
DanishVi håber ikke også, at det er strafbart at begå selvmord, når det lykkes.
We hope that suicide will not also be a criminal offence when it is committed.
DanishVi bør ikke begå den fejl at afbryde kontakterne til civilsamfundet og smække døren i.
Hence my appeal to the people of Europe and to this House: we must draw distinctions.
DanishVi ville begå en entydig lovovertrædelse, hvis vi forholdt os anderledes her.
We would undoubtedly be breaking the law if we were to behave any differently in this case.
DanishI store systemer er det lettere at begå bedrageri uden at blive opdaget.
In large systems it is easier to engage in fraud without being discovered.
DanishDen mest alvorlige fejl, man her kunne begå, var at gøre krisen til en politisk sag.
The biggest mistake that could be made would be to turn the crisis into a politicians ' issue.
DanishMen vi må også forhindre andre fejl, som Rådet er indstillet på at begå nu.
But we must also avoid making other errors of the kind that the Council is prepared to make now.
DanishForbrydelsen er sammenslutningen, det at man slår sig sammen for at begå en forbrydelse.
An organized crime consists in getting organized to commit a crime.
DanishDet skal afgøres på et tidspunkt, hvor EU ikke kan tillade sig at begå nogen fejltagelser.
This is one of the most important questions facing the European Union at this present time.
DanishDe mindsker også incitamentet til begå bedrageri med afgifterne i EU.
They will also reduce the incentive for excise fraud within the Union.
DanishVi kan alle sidde her i dag og være eksperter og ikke begå nogen fejl.
We all can sit here today and be total experts and make no mistakes.
DanishMen man bør ikke begå den fejl at skræmme forhandlingspartnerne bort med så massive krav.
We should not make the mistake of alarming our negotiating partners with such massive demands.
DanishVi må ikke begå den fejl at undervurdere betydningen af de emner, der står på denne dagsorden.
Let us not make the mistake of underestimating the importance of the matters on the agenda.
DanishDerfor er de bange, og når et land eller et kontinent er bange, kan det begå dumme fejl.
Therefore it is afraid, and when a country or a continent is afraid, it can make stupid mistakes.
DanishJeg håber ikke, de vil begå samme historiske fejl, som den prøjsiske konge gjorde i 1848.
I hope that they will not make the same fateful error that the King of Prussia committed in 1848.
DanishEllers vil vi uvægerligt komme til at begå de samme fejltagelser og fiaskoer som i Nice.
Otherwise, we will run aground on the same mistakes and embarrassing failures that we saw in Nice.
DanishVi bør overbevise amerikanerne om, at deres præsident er i færd med at begå en historisk fejltagelse.
We must convince the American public that its President is making an historic mistake.
DanishEn hvilken som helst forsømmelse, som de måtte begå i udøvelsen af deres hverv, berører alle borgerne.
Any negligence in the performance of their duties affects all the citizens.