Dansk-engelsk oversættelse af "begge"

DA

"begge" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

begge {pronomen}

volume_up
begge
vi savner en Voldgiftsmand til at lægge sin Hånd på os begge!
Neither is there any daysman betwixt us, that might lay his hand upon us both!
Derfor er det så nødvendigt, at vi sikrer begge aspekter.
That is why it is so necessary that we ensure both.
Begge parter tog del i processen, begge parter fik gavn heraf.
Both sides were involved in this process and both sides gained from it.

Eksempelsætninger "begge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMåske er midlerne forskellige, men det er tydeligt, at begge synspunkter findes.
The means may differ but it is clear that both sides have the same preoccupation.
DanishBegge fremhævede indgående, at der skal findes en politisk løsning på konflikten.
Both firmly stressed that a political solution had to be found for the conflict.
DanishFru formand, jeg bifalder og støtter begge de betænkninger, som vi drøfter i dag.
Madam President, I welcome and support both the reports we are discussing today.
DanishVi har begge givet tilsagn om at gennemføre køreplanerne for de fire fælles rum.
We are both committed to implementing the ‘ roadmaps for the four common spaces’.
DanishDet forudsætter, at information bliver til kommunikation, som virker begge veje.
It will require information to become communication that goes in both directions.
DanishØstersøen er en del af den nordiske dimension, som er forbundet med begge dele.
The Baltic Sea is a part of the Northern Dimension which is connected with both.
DanishDer skal nu gøres en indsats for at dæmpe retorikken på begge sider af Atlanten.
Efforts must now be made to tone down the rhetoric on both sides of the Atlantic.
DanishJeg håber I begge vil være meget lykkelige sammen.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
DanishBegge sider kommer med input - der er ikke noget, som dikteres fra den ene side.
Both sides in those discussions produced input - this is not dictated by one side.
DanishJeg vil med det samme sige, at jeg er modstander af begge disse yderholdninger.
I would say from the outset that I am opposed to both these extreme approaches.
DanishHvis man kombinerer begge dele, er det måske muligt at indgå nye aftaler med USA.
If I combine both things, it may be possible to reach new agreements with the US.
DanishUndertiden, men ikke altid, vil det betyde at se på argumenterne fra begge sider.
Sometimes, but not always, this will mean looking at arguments from both sides.
DanishDer er mange dybe sår i begge befolkningsgrupper, som vil være længe om at hele.
There are many deep scars in both communities which will take a long time to heal.
DanishFormålet er at involvere begge institutioners juridiske tjenester i processen.
The purpose is to involve the legal services of both institutions in the process.
DanishKun et fredeligt samarbejde kan sikre begge landes eksistens og velbefindende.
Only peaceful cooperation can ensure the existence and welfare of both countries.
DanishHvis vi kan overbevise begge parter om det, kan vi virkelig skabe en ny fremtid.
If we can convince both sides of this, then we can really build a new future.
DanishSpørgsmålet om kvinder og sport vedrører begge mine parlamentariske ansvarsområder.
The issue of women and sport pertains to both my Parliamentary responsibilities.
DanishBegge disse koder skulle gøre pengeoverførslerne enklere, hurtigere og billigere.
Both of these codes should make the transfer of money simpler, faster and cheaper.
DanishEttl vil jeg tale om begge betænkninger samtidig, da de rejser de samme spørgsmål.
Like Mr Ettl, I will address the two simultaneously as they raise similar issues.
DanishMassedeportationer og koncentrationslejre var en del af begge regimers arsenal.
Mass deportation and concentration camps were part of the arsenal of both regimes.