Dansk-engelsk oversættelse af "begrænse"

DA

"begrænse" engelsk oversættelse

DA

begrænse [begrænser|begrænsede] {verbum}

volume_up
Det ville på sigt begrænse emissioner inden for Den Europæiske Union og samtidig fremme en strategi, der ville minimere den samlede økonomiske omkostning.
This would restrict emissions within the European Union in the long term while advancing a strategy which would minimize the economic cost as a whole.
begrænse (også: tæmme, tøjle)
Disse bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse misbrug af børn.
They must take all necessary measures to curb the abuse of children.
For det fjerde vil vi begrænse hastigheden og indføre hastighedsgrænser på 20 miles i timen.
Fourthly, we want to curb speed and introduce more 20-miles-per-hour limits.
Den Europæiske Union har derfor truffet foranstaltninger, der skal begrænse emissioner fra køretøjer.
So the European Union has come up with measures to curb road vehicle emissions.
We need to constrain them, not develop them.
Fru formand, man bør efter min mening ikke begrænse parlamentsudvalgenes beføjelser og initiativer.
I believe, Madam President, that the powers and initiatives of our parliamentary committees ought not to be constrained.
Det er derfor forkert, at vi reagerer på udfordringerne fra den nye verden med elektronisk handel ved at forsøge at begrænse deres rettigheder.
It cannot, therefore, be right that we respond to the challenges of the new world of e-commerce by seeking to limit or constrain those rights.

Eksempelsætninger "begrænse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfor vil jeg begrænse mig til et spørgsmål, som efter min opfattelse mangler.
So I shall confine myself to one point - the point which, in my view, is lacking.
DanishDerfor er det vigtigt, at der fastsættes en grænseværdi for at begrænse skaderne.
Consequently, it is vital that a limit value should be set to limit the damage.
DanishJeg har ikke tid til at berøre alle emner, så jeg vil begrænse mig til et enkelt.
I do not have time to mention them all so I will restrict myself to just one.
DanishDerfor fristes offentlige organer til at begrænse adgangen til trykte dokumenter.
Thus, public sector bodies are tempted to limit accessibility to printed documents.
DanishMålet er skadebegrænsning - at begrænse skaderne for brugerne og for miljøet.
The Commission intends to adopt its proposal for an action plan in February 2005.
DanishEn af mulighederne er at begrænse bunkring og endda forbyde det i dårligt vejr.
One of the options is to restrict bunkering, and even ban it in bad weather.
DanishHerman, det handler ikke om at begrænse Den Europæiske Centralbanks uafhængighed.
It is not a question of impairing the independence of the European central bank.
DanishVi vil gerne være med til at beskytte fiskestammer og begrænse områder for fiskeri.
We should like to help protect fish stocks and limit the areas for fisheries.
DanishMan kan ganske givet ikke kun begrænse beskæftigelsesspørgsmålet til Storbritannien.
The question of employment can certainly not be seen merely in the UK context.
DanishHr. formand, jeg vil begrænse mine bemærkninger til religiøs tro og homoseksualitet.
Mr President, I will confine my remarks to religious belief and homosexuality.
DanishDe skal tværtimod vedtage nogle klare tekster for at begrænse stridighederne.
On the contrary, we must adopt crystal-clear texts in order to limit legal disputes.
DanishJeg vil under denne forhandling begrænse mig til emnet kapitalmarkeder for SMV.
I should like to talk today about the subject of capital markets for SMEs.
DanishVi skal tage ved lære af fortidens fejltagelser, og Parlamentet skal begrænse sig.
We need to learn from the mistakes we made in the past, and economise as a Parliament.
DanishHvorledes kan vi begrænse markedsføringen af dem, når vi mener, at den skal begrænses?
How can we restrict their sale if we believe that such restrictions are necessary?
DanishKommissionens forslag om en revision må ikke blot begrænse sig til en koncentration.
The Commission's revision proposals must not be restricted to concentration.
DanishI mit indlæg vil jeg begrænse mig til at konstatere, hvad dette har foranlediget.
I intend to confine my remarks today to considering what has become of that initiative.
DanishVi ved alle sammen, hvor vigtigt det er at begrænse vognparkens miljøgener.
We all know how important it is to reduce the environmental pollution from traffic.
DanishMålene handlede om at begrænse brug, salg, produktion med videre af narkotika.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
DanishMan bør kun begrænse antallet af havneoperatører, hvor det er tvingende nødvendigt.
The numbers of port operators should not be restricted except for compelling reasons.
DanishDet kan vi forbedre ved i det mindste at begrænse uregelmæssigheder og lign.
We could improve the situation by reducing the irregularities etc. at the very least.