Dansk-engelsk oversættelse af "begrænset"

DA

"begrænset" engelsk oversættelse

EN
DA

begrænset {adjektiv}

volume_up
begrænset
Den økonomiske og handelsmæssige dialog er begrænset til bilaterale aftaler.
Economic and trade dialogue is limited and circumscribed to bilateral only.
Problemerne er bestemt ikke begrænset til kvinder fra Middelhavslandene.
The problems are certainly not limited to women from Mediterranean countries.
Forslaget er derimod begrænset til institutionelle spørgsmål og procedurespørgsmål.
Instead, the proposal is limited to institutional and procedural issues.
begrænset
For at kunne gennemføre en begrænset fiskeriindsats har vi brug for dybhavslicenser.
In order to implement in practice an effort limitation, we need deep-sea fishing licences.
E111-formularen kan enten gælde for et begrænset tidsrum eller have en ubegrænset gyldighedsperiode.
The E111 form may be valid for a limited period only, or it may have no limitation as regards the period of validity.
I modsætning til industriens påstand vil forskningsfriheden desuden blive begrænset massivt med dette direktiv.
Contrary to the assertions of the industry, this Directive will also impose massive limitations on freedom of research.
begrænset
Vi må heller aldrig glemme, at der er tale om en begrænset ressource.
Nor must we ever forget that we are dealing here with a finite resource.
Vi skal alle være socialt ansvarlige for at beskytte miljøet, da det i sagens natur er en begrænset ressource.
We all must be socially responsible about protecting the environment because it is inherently a finite resource.
Vi kan ikke undgå den anden mulighed og spørgsmålet: Hvordan udnytter vi en begrænset ressource i en situation med stigende efterspørgsel og øgede krav til miljøet?
We cannot avoid the other choice and the real question which is: How do we use a finite resource when demand is increasing and we have environmental promises?
begrænset
I fondsforordningerne er der kun en meget begrænset og marginal henvisning til kulturelle forhold.
No mention is made of culture in the funds ' present regulations, except in a narrow and marginal way.
Eftersom det pågældende udvalg helt vil erstatte arbejdsministrenes ad hoc-arbejdsgruppe, vil de økonomiske konsekvenser for Den Europæiske Unions budget være af begrænset omfang.
Besides, to the extent that the committee in question will fully replace the ad hoc group of Ministers for Labour, its effect on the European Union's budget will be marginal.

Eksempelsætninger "begrænset" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ser imidlertid, at Parlamentets medindflydelse og kontrol er meget begrænset.
However, we have noticed that Parliament's input and control are very restricted.
DanishEfter hvad vi har erfaret, er projektets praktiske værdi i forvejen ret begrænset.
The practical value of the process is, in our experience, rather limited anyway.
DanishHendricks betænkning vil i et begrænset omfang også finde anvendelse i Danmark.
The Hendrick report will to a limited extent have implications for Denmark too.
DanishMen en forsinkelse på mere end to år gør værdien af dette arbejde meget begrænset.
But a delay of more than two years makes the value of this exercise very limited.
DanishVi har sagt, at denne betænkning frivilligt har begrænset sig til disse forhold.
We have said that this report voluntarily restricts itself to these aspects.
DanishStabilitetspagten har imidlertid begrænset mulighederne for at anvende budgettet.
However, the stability pact has restricted the ways in which the budget can be used.
DanishMen hidtil har forslaget kun vundet meget begrænset genklang hos WTO ' s medlemmer.
However, this proposal has so far found very little support among the WTO members.
DanishGenerelt har forslaget en meget mere begrænset rækkevidde end det tidligere direktiv.
Overall, the proposal has a much more limited scope than the previous directive.
DanishJeg mener imidlertid også, at transportvirksomhederne skal have et begrænset ansvar.
I also believe, however, that the responsibility of carriers should be limited.
DanishHvis det ikke har det, så er Deres handlekraft, hr. kommissær, meget begrænset.
If it has not done so, then your power to act is very limited, Commissioner.
DanishEnergi- og miljøproblemerne er imidlertid ikke begrænset til Den Europæiske Union.
Energy and environmental problems are not, however, confined to the European Union.
DanishVil De ikke nok prøve at forbedre registret, der som sagt er en meget begrænset.
Would you please try and improve the register which is, as I said, a very small mouse.
DanishVi har en stærk euro over for dollaren, og råderummet vil være meget begrænset.
The euro is strong against the dollar and there will be very little leeway.
DanishDet ville være for tidligt og upassende for en begrænset delegation at svare.
It would have been premature and inappropriate for a partial delegation to respond.
DanishHvad så med harmoniseringen af asylretten, begrænset til den mindste fællesnævner?
What about the harmonization of asylum regulations to the lowest common denominator?
DanishDet er et spørgsmål om retfærdighed, at det privilegium får en begrænset frist.
It is only fair that this privilege should last for a limited time period.
DanishDet anerkendte man i Johannesburg, men desværre kun i et begrænset omfang.
This was recognised in Johannesburg, but unfortunately, only to a limited extent.
DanishDisse beføjelser har begrænset rækkevidde, men det er en anden snak, fru Frassoni.
They are limited responsibilities but that, Mrs Frassoni, is another matter entirely.
DanishDesuden har den belarussiske præsident begrænset pressefriheden og ytringsfriheden.
The President of Belarus has also curtailed press freedom and freedom of expression.
DanishYtringsfriheden og adgangen til information er fortsat strengt begrænset.
Severe restrictions on freedom of expression and freedom of information persist.