Dansk-engelsk oversættelse af "begrænsning"

DA

"begrænsning" engelsk oversættelse

DA

begrænsning {en}

volume_up
begrænsning (også: restriktion)
Desværre giver denne begrænsning ingen faste garantier for fremtiden.
Unfortunately, this restriction does not provide any guarantees for the future.
Det gælder ikke mindst begrænsning af antallet af mål og fællesskabsinitiativer.
The same remarks apply to a restriction on the number of Community initiatives.
I den forbindelse er begrænsning og accept af en bestemt risiko meget vigtig.
Both restriction and acceptance of a certain risk are important in this context.
begrænsning
Med hensyn til begrænsning af fiskeriet må princippet om proportionalitet gælde.
On fishing effort limitation, the principle of proportionality must apply.
Vi kræver en nøjagtig begrænsning af vejtransportens andel i transportkæden.
We are naturally calling for a precise limitation of the ratio of road legs to total mileage.
Om: Direktiv om begrænsning af operationen af flyvemaskiner
Subject: Directive on the limitation of the operation of aeroplanes
begrænsning (også: restriktion)
Lovgiverne bliver begrænset heraf, men det forekommer mig at være en passende begrænsning.
This is a constraint on legislators, but it seems to me a proper constraint.
Tidligere har bekymringer på finansmarkederne været en alvorlig begrænsning for regeringerne.
Previously, financial market worries have been a serious constraint on governments.
Jeg mener, at Parlamentet skal kunne træffe afgørelser frit og uden begrænsninger.
I think that Parliament should be able to take its decisions freely and without constraint.
begrænsning
volume_up
curb {substantiv}
Begrænsning af friheden for udøvere af erhverv må ikke gå længere end nødvendigt.
The curbing of the freedom of enterprise should not go further than strictly necessary.
Hr. formand, det er på høje tid, at der foreligger et konkret program fra Kommissionen om begrænsning af drivhuseffekten.
Mr President, it is high time the European Commission produced a concrete programme to curb the greenhouse effect.
De kræver en afkortelse af fristen, og De kræver afskaffelse af mulighederne for, at medlemsstaterne kan foretage begrænsninger gennem enkeltstatslige regler.
You call for shorter time limits, and you seek to curb Member States'scope to impose appropriate restrictions through their own national laws and regulations.

Eksempelsætninger "begrænsning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet gælder ikke mindst begrænsning af antallet af mål og fællesskabsinitiativer.
The same remarks apply to a restriction on the number of Community initiatives.
DanishVi hilser initiativer om stærk begrænsning af transport af levende kvæg velkommen.
We welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
DanishDet lægger en upassende begrænsning på de folkevalgte parlamentsmedlemmers rolle.
It restrains the role of the elected Members of this House to an undue degree.
DanishEn begrænsning af forbruget kunne frigøre store økonomiske ressourcer i samfundet.
By reducing consumption we would release great economic resources into society.
DanishI den forbindelse er begrænsning og accept af en bestemt risiko meget vigtig.
Both restriction and acceptance of a certain risk are important in this context.
DanishHvis Rådet insisterer på en begrænsning, må vi insistere på, at den er på 1,27 %.
If the Council insists there is a limit, we have to insist that it is 1.27 %.
DanishI dag taler vi om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser.
Today we are talking about the reduction in emissions from organic compounds.
DanishAngående gasolie har Rådet fastsat to etaper til begrænsning af svovlindholdet.
As regards gas oil, the Council provides for two stages in reducing sulphur content.
DanishJeg håber ikke, at disse omkostninger bliver endnu en begrænsning for søfarten.
I hope that these costs will not become yet another restriction on shipping.
DanishKommissionen ville foretage en streng begrænsning til områder, hvor der bades.
The Commission wanted to limit it strictly to places where people go bathing.
DanishMed hensyn til begrænsning af fiskeriet må princippet om proportionalitet gælde.
On fishing effort limitation, the principle of proportionality must apply.
DanishDet afgørende aspekt er sikkerheden og begrænsning af generne, ikke konkurrenceevnen.
The crucial factors must be safety and limiting noise levels, not competitiveness.
DanishBegrænsning af friheden for udøvere af erhverv må ikke gå længere end nødvendigt.
The curbing of the freedom of enterprise should not go further than strictly necessary.
DanishDen første begrænsning er, at Europol-konventionen endnu ikke er blevet ratificeret.
The first restriction is that the Europol Treaty has not yet been ratified.
DanishEU bør gå forrest, når det handler om nedrustning og begrænsning af våbenhandlen.
The EU should take the lead on disarmament and limiting the arms trade.
DanishAftaler om begrænsning af våbenimporten vil være et første skridt i den rigtige retning.
Perhaps agreements on the limitation of weapon imports would be a good first step.
Danishbegrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne
limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
DanishDer findes allerede en lovgivning til begrænsning af unges arbejdstid.
The legislation for reducing the working hours for young people already exists.
DanishDet amerikanske indgrebs begrænsning består derfor i, at det er ensidigt og delvis.
The limit on American intervention is that it is unilateral and partial.
DanishDer er heller ikke forståelse for, at privilegierne indføres med en tidsmæssig begrænsning.
Again, there is no reason why privileges should be granted for a limited period.