Dansk-engelsk oversættelse af "begreb"

DA

"begreb" engelsk oversættelse

DA

begreb {et}

volume_up
begreb (også: koncept, opfattelse)
Frihed er i dag et begreb, der betragtes i sammenhæng med sikkerhedsbegrebet.
Freedom is now a concept which is examined in conjunction with that of security.
Offentlig tv-tjeneste er et grundlæggende begreb i et demokratisk samfund.
Public service in television is a fundamental concept in a democratic society.
I andre lande såsom Det Forenede Kongerige er det et mere pragmatisk begreb.
In other countries such as the United Kingdom it is a more pragmatic concept.
begreb (også: idé, opfattelse)
volume_up
idea {substantiv}
Begge institutioner udpeger de største områder, hvor dette begreb skal anvendes.
Both institutions identify the most important areas where this idea should be applied.
Det var Felipe Gonzales, som tog initiativ til at introducere dette flotte begreb.
Let us remember that this was originally an initiative from Felipe Gonzales, who proposed this fine idea.
Hvad angår centeret for skyldnerens hovedinteresser, er dette begreb nemlig fuldgyldigt defineret i artikel 3.
With regard to the centre of main interests of a company or of a legal person, this idea is clearly defined in Article 3.
begreb (også: forestilling, ide, lyst, mening, opfattelse)
Hvorfor dette yderligtgående begreb om konkurrerende mærker?
Why pursue this extreme notion of multi-branding?
Tillad mig at sige, at dette begreb i sig selv er absurd.
If you will forgive me, I consider that notion in itself to be absurd.
Dette begreb vil forhåbentlig overskride de europæiske grænser og blive anvendt på andre regionale områder.
Let us hope that this notion transcends European borders and is applied to other regions.

Eksempelsætninger "begreb" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFrihed er i dag et begreb, der betragtes i sammenhæng med sikkerhedsbegrebet.
Freedom is now a concept which is examined in conjunction with that of security.
DanishBegge institutioner udpeger de største områder, hvor dette begreb skal anvendes.
Both institutions identify the most important areas where this idea should be applied.
DanishUden dette risikerer det at blive et forvirret begreb af enkeltinteresser.
Without this, it risks becoming the confused expression of individual interests.
DanishEt Vestbalkan har der faktisk aldrig eksisteret, det er et absolut kunstigt begreb.
There never really was a 'western Balkans ', and it is a totally artificial concept.
DanishI andre lande såsom Det Forenede Kongerige er det et mere pragmatisk begreb.
In other countries such as the United Kingdom it is a more pragmatic concept.
DanishOffentlig tv-tjeneste er et grundlæggende begreb i et demokratisk samfund.
Public service in television is a fundamental concept in a democratic society.
DanishEt nyt politisk begreb, nemlig fleksibilitet, så i mellemtiden dagens lys.
A new political concept, " flexibility ', had meanwhile seen the light of day.
DanishDet er et fuldstændigt syntetisk begreb, som egentlig aldrig har eksisteret.
It is a quite artificial concept and refers to something that has never really existed.
DanishVi er venner med huset Saud, hvor demokrati er et fuldstændig ukendt begreb.
We are friends with the House of Saud, where democracy is a completely unknown concept.
DanishHr. formand, tillid er et helt centralt begreb, når man taler om økonomi.
Mr President, the concept of trust is a key one to any discussion about the economy.
DanishMan kan ikke ved at bruge dette begreb pludselig indføre en vældig stor mængde lovgivning.
By using this term, you cannot suddenly introduce a whole raft of legislation.
DanishJeg vil gerne plædere for det klare juridiske begreb forfatningstraktat.
I want to argue here for the clear legal concept of a constitutional treaty.
DanishLad mig komme med et lille eksempel på, hvordan det er fat med dette begreb i praksis.
Let me give you a brief example of how this concept is put into practice.
DanishMen reglerne om lægers tavshedspligt følger da af andre bestemmelser end dette begreb.
But the rules of that confidentiality derive from quite different terms.
DanishMen som ordføreren bemærker er prisstabiliteten ikke et neutralt begreb.
But, as the rapporteur remarked, price stability is not a neutral concept.
DanishTerrorisme er et abstrakt begreb, der dog har et konkret politisk fundament.
Terrorism is an abstract term but it has a specific political bedrock.
DanishDette begreb skal bruges i alle udgaver af den oprindelige artikel 12.
The term has to be incorporated in all versions of the original Article 12.
DanishDerfor er partnerskab også et vigtigt begreb, som nævnes i hvidbogen.
Partnership is, therefore, also an important concept put forward in the White Paper.
DanishBæredygtighed er et helt centralt begreb netop i tider som disse.
Sustainability is a really important concept, particularly in times like these.
DanishVed førstebehandlingen tog Europa-Parlamentet ikke dette begreb til sig.
At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop.