Dansk-engelsk oversættelse af "begrundelse"

DA

"begrundelse" engelsk oversættelse

DA

begrundelse {en}

volume_up
begrundelse (også: belæg, retfærdiggørelse)
Den oprindelige begrundelse for nedskæringen var, at pengene ikke blev brugt op.
The original justification for the cut was that the uptake was slow.
Kommissionen har ingen begrundelse for ikke at besvare spørgsmålet.
There is no justification for the Commission not to answer it.
Og Østrig fremsendte den videnskabelige begrundelse for at anvende artikel 16.
In addition Austria submitted a scientific justification for its use of article 16.
begrundelse (også: dokumentation, underbygning)

Eksempelsætninger "begrundelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det andet går jeg over til fru Stauners udmærkede betænkning og begrundelse.
Secondly, I turn to Mrs Stauner's excellent report and the explanatory statement.
DanishMed hvilken begrundelse, hvis der er nogen mening med Deres generelle indsats?
On what reasoning, if there is more generally any reasoning behind your action?
DanishDet er begrundelse nok for Parlamentets interessse for hændelserne i Tyrkiet.
This is evidence enough of how Parliament can influence events in that country.
DanishDet er min begrundelse for at støtte udarbejdelsen af et direktiv om dette emne.
This is why I support the creation of a directive that addresses this issue.
DanishDenne betænkning, eller rettere dens begrundelse, er et godt eksempel på netop dét.
This report, or rather its explanatory statement, is a good example of just that.
DanishOg Østrig fremsendte den videnskabelige begrundelse for at anvende artikel 16.
In addition Austria submitted a scientific justification for its use of article 16.
DanishSom begrundelse nævner man for det første, at traktaten indeholder denne mulighed.
The following reasons are given: first, the Treaty makes provision for this.
DanishTredje begrundelse: Den foreliggende betænkning er en initiativbetænkning.
The third reason, Mr President, is that this report is an own-initiative report.
DanishDer findes ingen praktisk begrundelse for at forlænge denne periode fra fem til 10 år.
There are no practical reasons for extending this period from five to ten years.
DanishFor så vidt er der ingen begrundelse for ikke at behandle Christodoulou-betænkningen.
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
DanishJeg vil gerne vide, hvem der har bedt om dette og med hvilken begrundelse.
Can I be told at whose request, and what reasons were given for withdrawing that?
DanishDer er derfor ingen begrundelse for at opretholde den i dens nuværende form.
There is therefore no reason for it to continue to exist in its present form.
DanishVi går heller ikke ind for en ubegrænset FUSP-finansiering uden passende begrundelse.
We are also opposed to open-ended CFSP funding without adequate justification.
DanishDer er ingen fornuftig begrundelse for de russiske inspektørers kontroller.
There is no rhyme or reason to the checks carried out by Russian inspectors.
DanishI den foreliggende forordning hedder denne begrundelse koordinering af landtransporten.
In this regulation, the special grounds are: the coordination of inland transport.
DanishDenne påstand savner ethvert grundlag, den er ikke nogen juridisk begrundelse.
This assertion is completely groundless; it is not a legal justification.
DanishJeg savner en god begrundelse for, at det kræver specielt europæisk indblanding.
I see no good reason why this primarily requires European interference.
DanishDen officielle begrundelse for hans fængsling var statsfjendtlig propaganda.
The official reason given for his imprisonment was subversive propaganda.
DanishYdermere er der ikke nogen begrundelse for at indføre patentering af liv eller dele af liv.
Nor is there any motivation for introducing a patent on life and its components.
DanishJeg stemmer imod det forelagte beslutningsforslag med samme begrundelse som Harlem Désir.
I voted against the motion for a resolution for the reasons indicated by Mr Désir.