Dansk-engelsk oversættelse af "begynde"

DA

"begynde" engelsk oversættelse

DA

begynde [begynder|begyndte] {verbum}

volume_up
Kommissionen skal begynde at behandle middelhavslandbrugerne rimeligt.
The Commission must begin to treat Mediterranean farmers fairly.
Forhandlinger kan først begynde, når Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne.
Negotiations can only begin when Turkey fulfils the Copenhagen criteria.
Men en udtømmende indvandringspolitik skal begynde i oprindelseslandene.
A comprehensive immigration policy must begin with the countries of origin, however.
Forberedelserne til udvidelsen må begynde med Fællesskabets budget for 1998.
Preparations for enlargement have to start with the 1998 Community budget.
De bør begynde at planlægge nu og begynde at indføre kontrolforanstaltninger, som er helt nødvendige.
They should start planning now and start introducing controls that are absolutely essential.
Vi må nu til at bide i nogle sure æbler og begynde at fokusere på spørgsmålene.
Now we have to start biting some bullets; we have to start focusing on the issues.
Med 17 kapitler ligger Malta i spidsen i forhold til de andre ansøgere, som først kunne begynde forhandlingen i 2000.
With 17 chapters, Malta heads the list of those candidates which were able to open negotiations only in 2000.
Nu er de videnbaserede økonomiers tid ved at begynde.
Now, the age of knowledge-based economies is opening up.
Hvis Parlamentet ratificerer denne aftale, vil forhandlingerne om en åbning af markederne kunne begynde efter 30 dage.
If Parliament ratifies this agreement, the negotiations to open up the markets will be able to start in 30 days ' time.
Denne artikel forpligter Fællesskabet til at begynde at arbejde mod diskriminering.
That Article obliges the Community to commence action to counter discrimination.
Den Økonomiske og Monetære Union skal begynde rettidigt og i overensstemmelse med kravene i traktaten.
Economic and monetary union must commence on time and in line with Treaty requirements.
Det benyttede de sig af til at tage nogle nye initiativer, f.eks. at begynde på nogle nye aktiviteter eller på et erhverv.
They benefited by being able to commence new initiatives, even new or professional activities.
begynde (også: sætte ind)
Vi vil straks begynde at omsætte disse idéer til konkrete initiativer.
We will immediately set about translating these ideas into concrete initiatives.
Fagbevægelsen vil sikkert med interesse tage imod dette og vil begynde at gøre noget for de arbejdsløse.
The trade unions would certainly be interested in the idea and would set to work on behalf of the unemployed.
Lad os derfor begynde opbygningen af en ny social politik og sætte den fælles valuta i denne politiks tjeneste.
Let us therefore set about constructing a social policy and let us place the single currency at its service.
begynde (også: starte)
Ethvert effektivt initiativ må begynde med solid viden om det pågældende problem.
Any effective action must start out with a sound knowledge of the facts of the problem.
Så hvis jeg var en falskmøntner, ville jeg nu begynde at forfalske 500 eurosedler og have en stor dag, indtil folk fandt sig til rette med den.
So if I were a forger I would start out now forging EUR 500 notes and have a field day for the next few months until people come to terms with it.

Eksempelsætninger "begynde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg vil begynde med at sige, at det er et vigtigt emne, vi tager op.
Mr President, I should like to begin by saying that this is an important matter.
DanishFru formand, jeg vil gerne begynde med at takke kommissæren for hans udtalelse.
Madam President, I wish to begin by thanking the Commissioner for his statement.
DanishVi håber på en positiv afslutning, for at udvidelsesdiskussionen så kan begynde.
We hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.
DanishVi vil ikke fra nu af se dem begynde at føre en virkelig beskæftigelsespolitik.
But now we do not see them at our side on the issue of a true employment policy.
DanishHr. formand, kære kommissærer, De vil begynde at finde gentagelser i indlæggene.
Mr President, Commissioners you will be beginning to find our speeches repetitive.
DanishPå grund af klimaforholdene kan Australien nu begynde at levere oksekød til dem.
Because of the climatic situation Australia is able to supply them with beef.
DanishDenne artikel forpligter Fællesskabet til at begynde at arbejde mod diskriminering.
That Article obliges the Community to commence action to counter discrimination.
DanishVi må nu til at bide i nogle sure æbler og begynde at fokusere på spørgsmålene.
Now we have to start biting some bullets; we have to start focusing on the issues.
DanishLad os derfor begynde at bruge pengene fornuftigt - og dermed blive mere effektive.
If we start using the money correctly, we will reap the rewards in effectiveness.
DanishMen der er absolut endnu ingen grund til at begynde at hvile på vores laurbær.
But there is certainly no cause for resting on our laurels for the time being.
DanishHr. formand, lad mig begynde med at give fru Roth-Berendt en oprigtig kompliment.
Mr President, let me begin by offering sincere congratulations to Mrs RothBehrendt.
DanishLad mig begynde med at give Dem en kompliment for fuldendelsen af denne beretning.
May I start by complimenting you and congratulating you on completing this report.
DanishHr. formand, må jeg begynde med at ønske fru Díez de Rivera Icaza til lykke.
Mr President, I should like to begin by congratulating Mrs Díez de Rivera Icaza.
DanishJeg tror ikke, vi på nuværende tidspunkt skal begynde at omtale det, der mangler.
I do not think that we should concern ourselves with what is lacking at this stage.
DanishHr. formand, jeg vil begynde med at ønske fru Theato tillykke med hendes betænkning.
Mr President, I would like to start by congratulating Mrs Theato on her report.
DanishHr. formand, mine damer og herrer, jeg vil begynde med de to indlæg om Kosovo.
Mr President, ladies and gentlemen, let me begin with the two statements on Kosovo.
DanishVi må selv begynde med at reformere vores institutioner og gøre os selv demokratiske.
We need to start reforming our institutions ourselves, to democratise ourselves.
DanishHr. formand, tiden er knap, så jeg vil begynde med at sige, hvad vi bør gøre.
Mr President, because time is short I will start by saying what we need to do.
DanishHr. formand, jeg vil gerne begynde med blot at minde Parlamentet om lidt statistik.
Mr President, I wish to begin by just reminding the House of a few statistics.
DanishEfter den polske blikkenslager kan vi ikke nu begynde at tale om den belgiske bil.
After the Polish plumber, we cannot now get into the case of the Belgian car.