Dansk-engelsk oversættelse af "behøve"

DA

"behøve" engelsk oversættelse

DA

behøve [behøver|behøvede] {verbum}

volume_up
Colombia vil fortsat behøve stærk støtte fra det internationale samfund.
Colombia will continue to need strong backing from the international community.
eller behøve vi som nogle Anbefalingsbreve til eder eller fra eder?
or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
Vi er helt enige med de ærede medlemmer fra Parlamentet i, at denne proces også vil behøve støtte fra det internationale samfund.
We fully agree with the honourable Members of Parliament that this process will also need the support of the international community.
Hvis de alle stræbte efter at få en kost som i USA, ville vi behøve fire planeter på størrelse med jorden for at producere de ekstra ni milliarder ton korn, det ville kræve.
If they were all to aspire to eat a US diet we would need four planets the size of earth to produce the extra 9 billion tonnes of grain required.
Colombia vil fortsat behøve stærk støtte fra det internationale samfund.
Colombia will continue to need strong backing from the international community.
eller behøve vi som nogle Anbefalingsbreve til eder eller fra eder?
or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
Jo højere en sats, man kan forhandle sig frem til, jo mindre vil vi behøve andre foranstaltninger for at hjælpe AVS og det caribiske område.
The higher the tariff that can be negotiated, the less we will need other measures to help the ACP and the Caribbean.

Eksempelsætninger "behøve" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishColombia vil fortsat behøve stærk støtte fra det internationale samfund.
Colombia will continue to need strong backing from the international community.
Danisheller behøve vi som nogle Anbefalingsbreve til eder eller fra eder?
or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
DanishJeg betoner: ingen sådanne bestemmelser ville behøve at blive forringet.
I repeat: no such rules would have to be weakened.
DanishNu gør de alle mulige krumspring for ikke at behøve at handle.
They are now wriggling every which way not to have to act.
DanishVi forventer nu handling fra Kommissionens side for ikke hele tiden at behøve bede Kommissionen om det samme.
Madam President, we want action from the Commission so that we do not have to keep on asking it for the same things.
DanishJo højere en sats, man kan forhandle sig frem til, jo mindre vil vi behøve andre foranstaltninger for at hjælpe AVS og det caribiske område.
The higher the tariff that can be negotiated, the less we will need other measures to help the ACP and the Caribbean.
DanishHan ville blot behøve at se på de sydafrikanske naboer, hvilket hans kolleger Mugabe og Museveni for øvrigt også burde gøre.
He only needs to look at his South African neighbours, something which, in fact, his colleagues Mr Mugabe and Mr Museveni should also do.
DanishVi er helt enige med de ærede medlemmer fra Parlamentet i, at denne proces også vil behøve støtte fra det internationale samfund.
We fully agree with the honourable Members of Parliament that this process will also need the support of the international community.
DanishPå denne måde vil situationen ændre sig, og vi vil ikke længere hvert år, efter sommeren, behøve at beskæftige os med denne slags problemer.
In that way, the situation will change and we will no longer have to face problems such as this after the summer every year.
DanishMan bør igen få begge ben ned på jorden, når man behandler menneskerettighederne, og man bør ikke behøve at spørge sig selv, hvor man egentlig lever.
We must get back to the facts when discussing human rights, and we should not have to remind ourselves where we are.
DanishHvis de ikke er parate samtidig, er der ikke nogen grund til at sige til dem, der er nået længst, at de skal vente på dem, der måtte behøve mere tid.
If they are not ready at the same time, there is no reason to tell the more advanced to wait for the one that needs more time.
DanishJeg ville gerne have, at Kommissionen ved den nærmere udformning af denne betænkning også ser på individets ret til ikke at behøve at være medlem af en fagforening.
I should like the European Commission, when it considers this report, to consider also the right of the individual not to have to join an organization.
DanishHvis de alle stræbte efter at få en kost som i USA, ville vi behøve fire planeter på størrelse med jorden for at producere de ekstra ni milliarder ton korn, det ville kræve.
If they were all to aspire to eat a US diet we would need four planets the size of earth to produce the extra 9 billion tonnes of grain required.
DanishHvis vi kan nå til enighed, vil det gøre det muligt for os at gøre fremskridt med det samme uden at behøve at gå hele vejen og få et fuldt ud ensartet system fra starten.
If we can reach agreement, this will allow us to make progress immediately without needing to go all the way to having a fully uniform system straight away.
DanishDer er mange små og mellemstore firmaer, som sandsynligvis lever i den tro, at de, uden at behøve at betale, nok klarer problemet på den ene eller den anden måde.
There are many small and medium-sized companies which are probably living under the illusion that they will somehow overcome the problem without having to pay the money.
DanishTillempningen af dette princip gør det muligt for et land at angribe konkurrencebegrænsende adfærd, der sker i et andet land, uden at behøve at gribe til ekstraterritoriel jurisdiktion.
Using this principle means that one country can combat anticompetitive behaviour in another country without having to resort to extraterritorial jurisdiction.
DanishHvis vi skulle behøve grunde til at være mere effektive, så er disse mennesker, der er omkommet, mere end nok til at retfærdiggøre vores landes indsats og Unionens hjælpeforanstaltninger.
If we needed reasons to be more effective, the actions undertaken in our countries and the Union’ s aid measures are intertwined with the loss of human life.
DanishEt af de vigtigste løfter, der blev givet før Sveriges medlemskab af EU, var nemlig, at ingen bestemmelser til beskyttelse af miljø og sundhed ville behøve at blive forringet.
One of the most important promises given before Sweden's membership of the EU was that no rules for the protection of health and the environment would have to be weakened.
DanishAllerede for tre år siden anmodede jeg, støttet af Parlamentet, kommissæren om at vurdere, hvor mange penge han egentlig ville behøve for virkelig at kunne føre fondens målsætninger ud i livet.
As long as three years ago, I, backed by this House, asked the Commissioner to make an assessment of how much money he would actually need in order to realise the Fund's objectives.
DanishMange af disse lande vil behøve både tid og finansiel bistand til at konkurrere på verdensmarkedet, men disse lande må forstå, at der ikke er noget andet valg i denne nye globaliseringens æra.
Many of these countries will need both time and financial help to compete in the world market, but these countries must understand there is no other option in this new era of globalisation.