Dansk-engelsk oversættelse af "behandle"

DA

"behandle" engelsk oversættelse

DA behandle
volume_up
{verbum}

behandle (også: omhandle)
Er de tilstrækkelig uddannede til at behandle patienterne uden forskelsbehandling?
Are they sufficiently trained to treat their patients without any discrimination?
Jeg håber, at fonden fortsat vil behandle alle parter retfærdigt.
I hope that the fund continues to treat, and will be seen to treat, all sides fairly.
Kommissionen skal begynde at behandle middelhavslandbrugerne rimeligt.
The Commission must begin to treat Mediterranean farmers fairly.
behandle (også: drøfte, sparre)
Vi skal senere behandle emnet» Konkurrenceklausuler inden for fodbold«.
The subject we are shortly to discuss is the 'non-competition clause in football '.
Jeg mener, at vi får lejlighed til at behandle dette punkt på plenarmødet i morgen.
I believe we will have the opportunity to discuss this during tomorrow's sitting.
Jeg vil behandle punkt 82-84 i Cornillet-betænkningen særskilt.
I should like to discuss Paragraphs 82-84 of the Cornillet report separately.
behandle (også: bearbejde, forarbejde)
Vi er nu i stand til at behandle 70 % af de uantagelige klager på denne måde.
We are now able to process 70 % of inadmissible complaints in this way.
Googlebot kan behandle mange, men ikke alle indholdstyper.
Googlebot can process many, but not all, content types.
Et eksempel på indhold, vi ikke kan behandle, er indholdet af visse multimediefiler eller dynamiske sider.
For example, we cannot process the content of some rich media files or dynamic pages.
behandle (også: disponere, håndtere, varetage)
Det er den korrekte måde at behandle tingene på, når ombudsmanden fremsætter en anmodning.
This is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Mennesket skal behandle dyret således, at det får en anstændig behandling.
People need to handle the animals in such a way that the animals sense they are being treated properly.
Endelig skal vi også behandle Ombudsmandens budget.
Finally, we also handle the Ombudsman's budget.
behandle (også: lage)
Tilsyneladende glemmer de det grundlæggende princip, at det er bedre at forebygge sygdomme end behandle dem.
It would appear that they are forgetting the basic principle that prevention of disease is better than cure.
Der lægges mere vægt på forebyggelse, i stedet for blot at behandle sygdomme.
More attention starts to be paid to preventing, rather than merely curing, illness.
Der hersker meget forskellige forestillinger og overvejelser om, hvordan man f.eks. kan helbrede eller behandle.
There are very different ideas and considerations on, for instance, cures and treatments.
behandle
Vi skal også behandle de ændringer i Tyrkiet, som vi har krævet, med behørig forsigtighed.
We must also deal with the changes in Turkey required by us with due care.
Under alle omstændigheder har jeg forsøgt at behandle denne sag med den største omhu.
In any case, I have tried to treat this important matter with the greatest possible care.
I mellemtiden ønsker vi ikke at forbyde pvc, men at behandle det med omhu.
Meanwhile, we do not wish to place PVC under a ban, but we do want to handle it with care.
behandle (også: omhandle, ordne, tage sig af)
Det var en vigtig beslutning at behandle agenturerne individuelt.
The decision to deal with the agencies on an individual basis was an important one.
Så vil Europa-Parlamentet også kunne behandle Dem anderledes!
Parliament will then be in a position to deal with you in quite a different way.
Hr. formand, fru kommissær, jeg vil især behandle Collins-betænkningen.
Mr President, Commissioner, I shall deal specifically with the Collins report.

Eksempelsætninger "behandle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishLad mig til sidst behandle spørgsmålet om antallet af stillinger i Kommissionen.
Let me finally speak about the question of the number of posts at the Commission.
DanishOg denne er det værd at behandle, og jeg vil altid være beredt til at gøre det.
And that is a question worth raising, and I shall always be willing to raise it.
DanishDér vil vi først behandle den aktuelle udvikling i Kosovo-spørgsmålet indgående.
It will begin with an in-depth discussion of current progress on the Kosovo issue.
DanishMen frem for alt skal vi behandle sikkerhedsspørgsmålet på det personlige plan.
One important area of focus with regard to policy is, unquestionably, security.
DanishVi besluttede os for en metode til at behandle hele emnet med uden overlapning.
So we decided on a method of looking at the entire issue, without any overlaps.
DanishDerfor haster det efter min opfattelse med at behandle to grundlæggende spørgsmål:
Therefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
DanishDet er forkert at behandle en sådan mængde detaljerede bestemmelser i betænkningen.
It is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
DanishVi har forelagt en liste med forslag, som vi påtænker at behandle det kommende år.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
DanishI eftermiddag vil vi under budgetforhandlingen til dels behandle den anden del.
With the budget this afternoon we shall be talking a little about the second part.
DanishNår det er sagt, bør Unionen behandle disse sager med ydmyghed og forsigtighed.
Having said this, the Union must demonstrate humility and caution in these matters.
DanishDet betyder, at vi sandsynligvis skal behandle dette bilag igen til efteråret.
This means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.
DanishDet andet punkt, som jeg vil behandle, er nødvendigheden af videnskabelige test.
The second point I would like to address is the need for scientific testing.
DanishVi bruger skatteydernes penge til at støtte en umenneskelig måde at behandle dyr på.
We are using taxpayers ' money to subsidize an inhumane way of treating animals.
DanishDer lægges mere vægt på forebyggelse, i stedet for blot at behandle sygdomme.
More attention starts to be paid to preventing, rather than merely curing, illness.
DanishJeg er alligevel glad for, at Parlamentet nu kan behandle et konkret forslag.
But I am glad that we are now able to debate a specific proposal here in the House.
DanishParlamentet kan få den tid, som det behøver til nøje at behandle disse forslag.
Parliament can have the time it needs to examine these proposals carefully.
DanishCRS ' er og luftfartsselskaberne har pligt til at behandle alle parter ens.
CRSs and airlines are obliged to give equal treatment to all parties concerned.
DanishFor så vidt er der ingen begrundelse for ikke at behandle Christodoulou-betænkningen.
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
DanishKommissionen har meddelt, at den er indstillet på at behandle dette spørgsmål.
The Commission has indicated that it would be happy to address this matter.
DanishJeg ville gerne behandle sagen i denne kontekst, hvad angår subsidiariteten.
I would have to take it in that context insofar as subsidiarity is concerned.