Dansk-engelsk oversættelse af "beherskelse"

DA

"beherskelse" engelsk oversættelse

DA

beherskelse {en}

volume_up
beherskelse (også: herredømme, ledelse)
Beherskelse af it kræves nu til dags inden for de fleste professioner.
Mastery of IT is nowadays required in most professions.
EU viser nu igen sin beherskelse af paradoksets kunst.
Europe is now, once again, demonstrating its mastery of the art of the paradox.
Den betænkning, som er til forhandling, anfører yderligere en betingelse for denne status, nemlig beherskelse af sproget i den pågældende medlemsstat.
The report that you are now discussing also suggests a further condition that will improve the person's status: a mastery of the language of the country of residence.
beherskelse (også: frihedsberøvelse, tvang)
De indiske myndigheder og den indiske befolkning har vist en forbilledlig beherskelse over for disse sidste krænkelser.
The Indian authorities and people have shown commendable restraint in the face of these latest outrages.

Eksempelsætninger "beherskelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEU viser nu igen sin beherskelse af paradoksets kunst.
Europe is now, once again, demonstrating its mastery of the art of the paradox.
DanishDet gælder f.eks. den sociale kontekst, uddannelse og beherskelse af sproget.
I should like to comment on the second issue, too.
DanishBeherskelse af it kræves nu til dags inden for de fleste professioner.
Mastery of IT is nowadays required in most professions.
DanishBeherskelse af markedet kan godt opstå under disse tærskler.
Market dominance can still occur below those thresholds.
DanishDenne beherskelse sker ved en fastlæggelse af landbrugspolitikkerne, der baseres på deres miljøs stærke sider.
This means guiding agricultural policies so that they are based on the advantages their surroundings offer.
DanishDe indiske myndigheder og den indiske befolkning har vist en forbilledlig beherskelse over for disse sidste krænkelser.
The Indian authorities and people have shown commendable restraint in the face of these latest outrages.
DanishLøsningen med biobrændstof er således tænkelig for at nå frem til en beherskelse af den europæiske produktion af agerafgrøder.
The biofuel solution, then, is one possible way of achieving control of European production of arable crops.
DanishFor igen at give tillid må vi uden tvivl overveje en anden logik til beherskelse af den økonomiske og sociale udvikling.
To restore public confidence, we must undoubtedly consider other approaches to ensuring economic and social development.
DanishEU har opfordret begge parter til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at udvise beherskelse og hindre yderligere vold.
The European Union has repeatedly condemned violent acts that have caused death and suffering among all the communities.
DanishEt så omfattende arbejde kræver beherskelse af de valg, den fremtidige udvikling medfører, og hensyntagen til helt nøjagtige oplysninger.
Such important matters require a full understanding of the options for future developments, and the consideration of precise information.
DanishSammen med integrationen af omfattende områder i de europæiske samfund får kommunikation og således beherskelse af fremmedsprog stadig større betydning.
As more aspects of European society become intertwined, communication and therefore mastering foreign languages will become increasingly important.
DanishJeg vil ikke komme tilbage til årsagerne til Unionens manglende beherskelse af skæbnen for denne sektor, der er blevet ofret på globaliseringens alter.
I do not want to repeat the reasons for the Union's lack of control over the destiny of this sector, sacrificed as it is on the altar of globalization.
DanishDen betænkning, som er til forhandling, anfører yderligere en betingelse for denne status, nemlig beherskelse af sproget i den pågældende medlemsstat.
The report that you are now discussing also suggests a further condition that will improve the person's status: a mastery of the language of the country of residence.
DanishDe unge mennesker i Europa bør også hurtigst muligt indse, at en god beherskelse af forskellige sprog er den bedste garanti for, at de vil lære at værdsætte andre kulturer.
It is a sad fact that, over the past decades, European young people ’ s knowledge of languages, as well as of culture and history, has diminished.
DanishFor at demokratiet skal fungere, er det livsvigtigt, at enhver EU-borger kan opstille som kandidat til Europa-Parlamentet, uden at der kræves en god beherskelse af et fremmedsprog.
For democracy to function properly it is vital that every EU citizen can stand as a candidate for election to the European Parliament without being required to be fluent in a foreign language.
DanishFor det fjerde er en forbedret europæisk solidaritet omkring beherskelse af menneskestrømme og kontrol ved de ydre grænser endelig et af Ministerrådets højt prioriterede områder.
Fourthly and finally, an improvement in European cooperation in the area of controlling migration flows and increasing control over external borders is one of the Council of Ministers ' priorities.