Dansk-engelsk oversættelse af "behov"

DA

"behov" engelsk oversættelse

EN
EN

"to behove" dansk oversættelse

DA

behov {et}

volume_up
behov
volume_up
need {substantiv}
Det andet strukturelle behov skyldes selve den umiddelbart forestående udvidelse.
The other structural need derives from the very fact that enlargement is imminent.
Her er der et påtrængende behov for handling, også af hensyn til troværdigheden.
There is an urgent need for action here if our credibility is to be maintained.
Der er et alvorligt behov for at finde en ny balance, for at overvåge EU-ansøgningerne.
There is a serious need for rebalancing, a serious need for monitoring EU applications.
behov (også: ønske)
volume_up
want {substantiv}
Ligeledes spørger jeg ham, om systemet med banktilsyn har behov for en tilpasning.
I also want to ask him if the banking supervision system needs to be adapted.
Desuden vil jeg ikke have noget kompromis, som ikke skaber større behov for handleevne.
Secondly, I do not want a compromise if it does not increase our capacity to act.
Man skaber dem ikke, mens man venter, og de er besat, når man har behov for dem.
None are created when people want them, and when they are needed they are already taken.
Der er et stort behov for en håndgribelig og vidtrækkende økonomisk strukturreform.
The question is whether on this occasion these words will turn into action.
Ved den lejlighed fremhævede ministrene også det særlige behov for at fremme kvindernes rolle i det afghanske samfund.
On that occasion, the Ministers also stressed the particular need to promote the role of women within Afghan society.
Der vil ikke være behov for et Budgetudvalg, hvis dette vedtages på regeringskonferencen.
On both occasions, I was absolutely dumbfounded as to what they told us.
EN

to behove [behoved|behoved] {verbum}

volume_up
1. britisk engelsk

Eksempelsætninger "behov" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHer er der et påtrængende behov for handling, også af hensyn til troværdigheden.
There is an urgent need for action here if our credibility is to be maintained.
DanishDerfor er der også i dette tilfælde absolut behov for en social mindstestandard.
That is why a minimum social standard is absolutely essential in this case too.
DanishDer er behov for et meget større budget, hvis vi skal opnå støtte fra sektoren.
A much bigger budget is needed if we are to attract the support of the industry.
DanishVisse foranstaltninger har behov for ændring af vedtægten, mens andre ikke har.
Some measures will require amendment of the Staff Regulations, others will not.
DanishUdviklinger i Kina for nylig, som er blevet nævnt, har understreget dette behov.
Recent developments in China that have been referred to have underlined that need.
DanishSamfundet har følt dette behov, og patientforeningerne har bedt om det i lang tid.
It responds to a social need and to long-standing requests by patients ' groups.
DanishDet er bestemt ikke opbygningen af flere militære strukturer, vi har behov for.
What we definitely do not need is the development of further military structures.
DanishSelskaberne vil således kunne vælge det system, der bedst opfylder deres behov.
Hence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
DanishMen vi har behov for mere omfattende politikker til et mere omfattende Europa.
There are some people who believe that a greater Europe will be a weaker Europe.
DanishUafhængighed er på sin plads, men der er også behov for parlamentarisk dialog.
Independence is a proper issue, but we also need to have Parliamentary dialogue.
DanishEuropa har behov for et nyt pust, der er baseret på gennemsigtighed og demokrati.
Europe needs a breath of fresh air to bring it greater transparency and democracy.
DanishDer er et stort behov for gennemsigtighed og indsigt i vurderingskriterierne.
There is an urgent need for transparency and clarity in the assessment criteria.
DanishVi mener tværtimod, at Unionen har behov for større støtte fra borgernes side.
On the contrary, we think that the union needs better support among its citizens.
DanishDer er behov for at kunne reagere hurtigere end den nuværende struktur tillader.
There is a need to be able to react faster than the current structure allows.
DanishForslagene viser heller ingen forståelse for industriens og arbejdstagernes behov.
They also show no understanding of the needs of the industry, or its employees.
DanishDerfor har vi behov for en fornuftig europæisk ordning, så forsinkelserne ophører.
That is why we need a sensible European system to bring an end to these delays.
DanishDer er således et presserende behov for, at vi udnytter chancen for fornyelse.
However, we should now proceed with our programme and not be distracted too much.
DanishMedlemmer af Budgetkontroludvalget peger på, at der er behov for større præcision.
Members of the Budgetary Control Committee point out the need for more precision.
DanishDet andet strukturelle behov skyldes selve den umiddelbart forestående udvidelse.
The other structural need derives from the very fact that enlargement is imminent.
DanishEuropa har behov for en altomfattende og åben holdning, hvis racismen skal bekæmpes.
Europe needs an inclusive, outward-looking approach if racism is to be combated.