Dansk-engelsk oversættelse af "bekende"

DA

"bekende" engelsk oversættelse

DA

bekende {verbum}

volume_up
bekende (også: tilstå)
og hver Tunge skal bekende at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders Ære.
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Thi mange Forførere ere udgåede i Verden som ikke bekende Jesus som Kristus kommen i Kød.
For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh.
Jeg må bekende, at det undgår min opmærksomhed, af hvilke grunde en bestemt åbningshøjtidelighed finder sted i Spanien.
I have to confess that I fail to comprehend why a certain opening ceremony was held in Spain.
Med andre ord, vi skal have mod til at bekende, at den fine forebyggelsespolitik er slået fejl.
In other words, we must have the courage to acknowledge that this prevention policy of ours has failed.
Min Synd bekendte jeg for dig dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: "Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!
I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid!
Solidaritet er virkelig en meget vigtig faktor, og stats- og regeringscheferne vil også bekende sig til den i morgen i deres erklæring og konklusioner.
Solidarity is indeed a quite essential factor, and tomorrow the Heads of State or Government will acknowledge this in their declaration and in the conclusions they adopt.
Jeg må også bekende, at min gruppe ikke havde og stadig ikke har ret megen tillid til, at Kommissionen vil nå frem til en revision af denne vandpolitik.
I must admit that my group did not have, and still does not have, a great deal of confidence in the Commission to review water policy properly.

Eksempelsætninger "bekende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen i dag må vi også bekende os til udviklingen inden for biovidenskaberne.
But today we must also express our support for progress in the biological sciences.
Danishmen som det sømmer sig Kvinder der bekende sig til Gudsfrygt med gode Gerninger.
But (which becometh women professing godliness) with good works.
Danishog bekende: "Vore Hænder har ikke udgydt dette Blod og vore Øjne har ikke set det!
And they shall answer and say, Our hands have not shed this blood, neither have our eyes seen it!
DanishOg da vil jeg bekende for dem Jeg kendte eder aldrig; viger bort fra mig I som øve Uret!
And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity!
Danishog hver Tunge skal bekende at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders Ære.
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
DanishThi mange Forførere ere udgåede i Verden som ikke bekende Jesus som Kristus kommen i Kød.
For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh.
DanishDet er et engagement, som Europa bekender sig og skal bekende sig til.
That is a commitment which Europe has and must take on.
DanishMed andre ord, vi skal have mod til at bekende, at den fine forebyggelsespolitik er slået fejl.
In other words, we must have the courage to acknowledge that this prevention policy of ours has failed.
DanishMin Synd bekendte jeg for dig dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: "Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!
I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid!
Danishthi jeg må bekende min Skyld må sørge over min Synd.
But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.
DanishNu, hvor grækerne viser, at de eventuelt vil være indforståede, skal vi virkelig bekende kulør.
Now, as the Greeks are showing that they would agree under certain circumstances, we must, in fact, come clean.
DanishEuropa må her af moralske grunde fortsat bekende sig til principperne om en humanitært bestemt asylpolitik.
Europe must continue, for ethical reasons, to stand by the principles of a humanitarian asylum policy.
DanishLannoye har ret, vi skal bekende kulør her og tage højde for forsigtighedsprincippet.
Mr Lannoye is right that we must lay our cards on the table in this regard and do justice to the precautionary principle.
DanishJeg må bekende, at det undgår min opmærksomhed, af hvilke grunde en bestemt åbningshøjtidelighed finder sted i Spanien.
I have to confess that I fail to comprehend why a certain opening ceremony was held in Spain.
DanishDet mål må Europa også bekende sig entydigt til.
Europe must support such a moratorium unequivocally.
DanishDet skyldes, at det er for let blot at bekende sig til idéen og så alligevel fortsætte, som man hidtil har gjort.
This is because it is all very easy to pay lip service to the idea and then to continue with business as usual.
DanishRådet må bekende kulør under trepartsmødet.
It will have to come clean on this in the trialogue.
DanishDer var også - lad os bekende dette - ideologiske hårdknuder mellem, hvad der kaldes progressivt og konservativt.
There was also - let us be frank - an ideological stalemate between the progressively-minded and the conservative.
DanishThi der er skrevet: "Så sandt jeg lever siger Herren for mig skal hvert Knæ bøje sig og hver Tunge skal bekende Gud.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
Danishså skal han når han bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde bekende det han har forsyndet sig med
And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing: