Dansk-engelsk oversættelse af "bekræfte"

DA

"bekræfte" engelsk oversættelse

DA

bekræfte [bekræfter|bekræftede] {verbum}

volume_up
1. generel
Jeg kan afslutningsvis bekræfte Kommissionens holdning til ændringsforslagene.
In conclusion, may I now confirm the Commission's position on the amendments.
Kan kommissæren bekræfte, at denne krise i alt væsentligt handler om transport?
Would the Commissioner confirm that this is essentially a crisis of movement?
Det kan jeg ikke bekræfte, men jeg kan bekræfte, at de vender tilbage til Frankrig før tiden.
I cannot confirm that but I can confirm they will be taking an early return trip to France.
Jeg vil også bekræfte, at Parlamentet og Kommissionen stort set har de samme mål.
I acknowledge the huge job done by them in tabling these amendments.
Vi kan kun bekræfte de beskedne resultater, der er kommet ud af FN ' s sanktioner i de sidste 11 år.
We can only acknowledge the weak results achieved by UN sanctions over the past eleven years.
Måske kunne De få en af Deres assistenter til at bekræfte vores viften, således at vi kan vide, om vi kan holde op, og om vi er kommet med på listen eller ej.
Would perhaps one of your assistants acknowledge our wavings so that we would know we can stop and whether we are on the list or not.
Vi bør tværtimod bekræfte de forpligtelser, vi har indgået over for dem på det seneste møde i Den Paritetiske Forsamling EU-AVS.
On the contrary, we must reassert the commitment undertaken towards them during the recent ACP-EU Joint Assembly.
Derfor mener jeg, at Kommissionen i dag må bekræfte sit dybe engagement med hensyn til udviklingen af en aktiv og synlig politik om lige muligheder.
This is why I consider it necessary for the Commission to now reassert its firm commitment to the promotion of an active and visible policy on equal opportunities.
Kommissionen må også bekræfte dens vilje til at forsvare fællesskabslovgivningen, opfylde dens forpligtelser over for AVS-landene og producenterne af fællesskabsbananer.
The Commission must also reassert its commitment to defend Community law and to fulfill its obligations towards the ACP countries and Community banana producers.
Kan Den Europæiske Kommission bekræfte denne information, og kendes resultaterne af UCLAF-undersøgelsen?
Can the European Commission corroborate this information, and have any results come out of the UCLAF investigations yet?
Hr. formand, jeg vil gerne bekræfte kommissær Byrnes meget velfunderede, seriøse og professionelle udtalelser.
Mr President, I would like to corroborate what Commissioner Byrne has just said, with great authority, gravity and professionalism.
2. jura
Med den forestående undertegnelse af rammeaftalen EU-Chile vil præsident Frei bekræfte dette.
With the forthcoming signature of the EU-Chile framework agreement President Frei will testify to that.
I think we can all testify to that.
Martens, det kan vi alle bekræfte, og vi vil fremover bekræfte over for enhver tv-station, at De var til stede og gjorde Deres arbejde.
Mr Martens, we can all testify that you were here, doing your job, and we shall give evidence on your behalf to all the television stations.

Eksempelsætninger "bekræfte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg kan bekræfte, at militærmagten ikke har kunnet løse problemerne på stedet.
I can confirm that the military power could not resolve the problems on the spot.
DanishKommissionen kan bekræfte, at den er klar over problemet med handel med børn.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DanishKan kommissæren bekræfte, at denne krise i alt væsentligt handler om transport?
Would the Commissioner confirm that this is essentially a crisis of movement?
DanishKan De bekræfte, at kommissæren kommer her i dag for at afgive en erklæring?
Can you confirm that the Commissioner will be with us today to make a statement?
DanishDerfor vil der komme en anden betænkning, håber jeg, der vil bekræfte Deres mandat.
There will therefore be another report, which will, I hope, confirm your mandate.
DanishJeg kan også bekræfte fuld støtte fra Kommissionen til Parlamentets holdning.
I can also confirm full support from the Commission for Parliament's position.
DanishI dag kan vi desværre bekræfte vores bange anelser forud for Rådet i Barcelona.
Sadly, the fears we had prior to the Barcelona Council can now be confirmed.
DanishMeget af det er også blevet sagt her, og jeg kan kun bekræfte og underskrive.
Much of that has also been said here, and I can only confirm and emphasise it.
DanishJeg kan afslutningsvis bekræfte Kommissionens holdning til ændringsforslagene.
In conclusion, may I now confirm the Commission's position on the amendments.
DanishJeg vil også over for ham bekræfte vores aftale om de generelle træk i hans projekt.
I would also like to confirm that we support the general structure of the project.
DanishKan Rådet bekræfte, at der er givet meddelelse til lande, der ligger på ruten?
Can the Council confirm that notification has been given to states en route?
DanishDet gjorde vi ligeledes i Lannoye-betænkningen, og det bør vi bekræfte endnu en gang.
We also did that in the Lannoye report, and it is a message we should reaffirm.
DanishHr. formand, ganske enkelt for at bekræfte, at vi stemmer for alle forslagene.
Mr President, this is simply to confirm that we are voting for this set of proposals.
DanishDrøftelsen blev holdt, og der var andre medlemmer til stede, der vil bekræfte dette.
That discussion was held, and there were other Members there who will confirm that.
DanishMetten, jeg vil blot gerne bekræfte, nøjagtig hvad hr. de Silguy sagde.
Mr Metten, I would simply like to confirm exactly what Commissioner de Silguy said.
DanishJeg mener, at dem, der har med den at gøre, også vil kunne bekræfte det.
Those who have any dealings with it will, I think, be able to back me up on that.
DanishJeg kan bekræfte, at denne form for støtte kan ydes, men ikke til de følsomme sektorer.
I confirm that this kind of aid can be given but not to the sensitive sectors.
DanishJeg kan således bekræfte, at jeg er i personlig kontakt med begge kandidater.
I can therefore affirm that I am in personal contact with both candidates.
DanishJeg vil derfor bekræfte, at jeg har villet stemme mod ændringsforslag nr.
I should therefore like it to be recorded that I voted against Amendment No 6.
DanishHr. formand, jeg vil gerne bekræfte det, min kollega Manuel Medina netop har sagt.
Mr President, I would like to reaffirm what my colleague, Manuel Medina, has just said.