Dansk-engelsk oversættelse af "bekvem"

DA

"bekvem" engelsk oversættelse

DA

bekvem {adjektiv}

volume_up
Skattelempelser er altid en meget bekvem vej at gå for at skabe en tilskyndelse.
Tax relief is always a very convenient way of creating incentives.
Det kan godt være, at det er administrativt bekvemt, men demokrati er det ikke.
Administratively convenient it may be, democracy it is not.
En påkaldelse af force majeure må dybest set ikke være en bekvem måde at overlade passagererne til deres egen skæbne på uden kompensation.
Invoking force majeure must not, after all, be a convenient way of abandoning passengers to their fate without compensation.
Hvor var det dog bekvemt, dengang østlandene var bag jerntæppet og uden for vores europæiske anliggenders virkefelt!
How comfortable were times past, when the eastern European countries were behind the iron curtain and outside the fold of European affairs!
Den kollektive trafik skal være billig, bekvem, punktlig, sikker og miljøvenlig; ansvaret skal ligge på det lokale og det regionale plan.
Public transport must be cheap, comfortable, punctual, safe and environmentally friendly; the responsibility for this should lie with local and regional authorities.
Det er generelt mere bekvemt at udelade dem, men denne sag er af største betydning for den irske regering, den irske befolkning, og heldigvis også for den danske regering.
It is, generally speaking, more comfortable to leave that out, but this is a matter of extreme concern to the Irish Government, the Irish people and happily, also to the Danish Government.

Eksempelsætninger "bekvem" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSkattelempelser er altid en meget bekvem vej at gå for at skabe en tilskyndelse.
Tax relief is always a very convenient way of creating incentives.
DanishPflüger, jeg vil gerne sige, at De har en - lad os kalde det hurtig og bekvem - opfattelse af retsspørgsmålet.
Mr Pflüger, I would like to tell you that your conception of the law is, let us say, too hasty.
DanishEn påkaldelse af force majeure må dybest set ikke være en bekvem måde at overlade passagererne til deres egen skæbne på uden kompensation.
Invoking force majeure must not, after all, be a convenient way of abandoning passengers to their fate without compensation.
DanishDet er ikke en bekvem handling, men derimod en handling, der straffer uregelmæssigheden og eventuelt forvaltningens manglende succes.
The discharge is not an opportunistic step, but a step to punish irregularities and to punish a possible lack of optimal management.
DanishDen introduceres i en meget bekvem forklædning som forebyggelse af organiseret kriminalitet, terrorisme og hvidvaskning af penge, men hvad er den virkelige begrundelse?
Member States’ experience shows that cash is being used to avoid controls on transfers by the financial institutions.
DanishDen kollektive trafik skal være billig, bekvem, punktlig, sikker og miljøvenlig; ansvaret skal ligge på det lokale og det regionale plan.
Public transport must be cheap, comfortable, punctual, safe and environmentally friendly; the responsibility for this should lie with local and regional authorities.
DanishJeg mener, at en stor del af Meda-programmets fiasko skyldes, at vi anvender en strategi baseret på europæiske forhold, som er bekvem for Kommissionens projekter.
I believe that a large part of the failure of the MEDA programme is due to the fact that we are applying a European-scale mentality, which suits Commission projects.
DanishNaturligvis er jeg bekymret for, at Kommissionens næste TBR-rapport på bekvem vis vil påvise, at vi har brug for støtte til flere skibstyper end dem, der er nævnt i Kommissionens oprindelige forslag.
Naturally, I am concerned that the Commission's next TBR report will conveniently demonstrate that we need aid for more types of ship than those cited in the Commission's original proposal.