Dansk-engelsk oversættelse af "bekymring"

DA

"bekymring" engelsk oversættelse

DA

bekymring {en}

volume_up
bekymring
Kommissionen deler Parlamentets bekymring over den forværrede situation i Nepal.
The Commission shares Parliament's concern on the deterioration of the situation in Nepal.
Spørgsmålet om, hvordan de bliver behandlet, har vakt international bekymring.
The issue of how they are being treated has given rise to international concern.
I betænkningen udtrykkes berettiget bekymring for de faldende tunfiskeressourcer.
The report is right to express concern about the reduction in tuna resources.
bekymring (også: uro)
volume_up
worry {substantiv}
Hvad angår Europol, er der her udtrykt bekymring om overvågning af Europol.
Regarding Europol, worry has been expressed here concerning Europol surveillance.
Men de positive forventninger er blandet med en vis mængde ængstelse og bekymring.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
For det andet forstår jeg erhvervslivets bekymring for retssikkerheden.
Secondly, I understand the worry of industry regarding legal certainty.
bekymring (også: lidelse, nød, sorg)
This incident caused great distress.
For befolkningerne vil det sige melankoli, tristesse, ulykke, angst, bekymring og fortvivlelse.
This translates as melancholy, sadness, distress, fear, anxiety and despair for the people.
Dette er første lejlighed, jeg har til at nævne min store bekymring over sagen for mine kolleger.
This is the first opportunity I have to mention to colleagues my profound distress at the matter.

Eksempelsætninger "bekymring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSituationen for kvinder i Saudi-Arabien giver anledning til betydelig bekymring.
The situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
DanishDer er stor bekymring vedrørende indholdet, hvilket jeg om lidt skal gå ind på.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
DanishSpørgsmålet om, hvordan de bliver behandlet, har vakt international bekymring.
The issue of how they are being treated has given rise to international concern.
DanishDer er grund til bekymring i samarbejdet mellem USA og EU på netop dette område.
There is cause for concern over the EU-US partnership in this particular area.
DanishJeg læser med bekymring beretninger om misbrug af skattepenge på provinsplan.
I read with concern reports about the misuse of tax revenue at provincial level.
DanishMen vi forstår Deres generelle bekymring og vil have dette i erindring fremover.
However we understand your general concern and will bear it in mind for the future.
DanishDen anden bekymring - jeg skal gøre det på få sekunder - er Fællesskabets budget.
The second concern - which will take just a few moments - is the Community budget.
DanishVed at lette transportproblemerne kan vi uden bekymring lade trafikken stige.
By easing transport problems we can, without anxiety, allow traffic to increase.
DanishDeres bekymring handlede ikke konkret om det indiske samfund, den handlede om Fiji.
Their concern was not precisely for the ethnic Indian community, it was for Fiji.
DanishForslaget om et samlet direktiv på dette område vækker bekymring af flere årsager.
This plan to integrate the directives is worrying from several points of view.
DanishDet vakte stor bekymring i den demokratiske verden og førte til mange fordømmelser.
This caused great concern in the democratic world and led to much condemnation.
DanishI betænkningen udtrykkes berettiget bekymring for de faldende tunfiskeressourcer.
The report is right to express concern about the reduction in tuna resources.
Danish- Hr. formand, der er et emne, der vækker bekymring, når vi taler om Rusland.
Mr President, there is a subject that raises concern when we talk about Russia.
DanishVi udtrykte vores bekymring over forsvindinger, vilkårlige anholdelser og tortur.
We expressed our concern about disappearances, arbitrary arrests and torture.
DanishForældre skal uden bekymring kunne lade deres børn og unge tage med disse færger.
Parents must feel safe in allowing their children to travel on these ferries.
DanishJeg ved, hvad der forbruges, især af store drenge, så jeg forstår hendes bekymring.
I know what is being consumed, mostly by young boys, so I understand her concern.
DanishMen det er i forbindelse med det andet spørgsmål, at der hersker størst bekymring.
However, it is in relation to the second proposal that there is most concern.
DanishJeg vil også give udtryk for en meget alvorlig bekymring over den humanitære krise.
I would also like to express my serious concern about the humanitarian crisis.
DanishJeg deler parlamentsmedlemmernes bekymring over situationen i Presevo-dalen.
I share honourable Members ' concern about the situation in the Presevo valley.
DanishDen giver anledning til alvorlig humanitær bekymring i Irland og andre medlemsstater.
It raises considerable humanitarian concerns in Ireland and other Member States.