Dansk-engelsk oversættelse af "bekymringer"

DA

"bekymringer" engelsk oversættelse

DA

bekymringer {flertal}

volume_up
bekymringer
volume_up
concerns {fl} (worries)
Budgetudvalgets og Budgetkontroludvalgets bekymringer foruroliger mig.
I share the concerns of the Committee on Budgets and Budgetary Control.
Den tager således landbrugserhvervets bekymringer til efterretning.
It effectively addresses the concerns of the agricultural world.
Vi deler dog betænkningens bekymringer angående den globale, økonomiske krise.
However, we do share the report's concerns about the global economic crisis.

Eksempelsætninger "bekymringer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har bekymringer med hensyn til, om informationerne når frem til græsrødderne.
We have concerns that the information does not filter down to the grass roots.
DanishDet er naturligvis rigtigt, at positivlisten ikke fjerner alle vores bekymringer.
Of course, the positive list does not mean that we have nothing to worry about.
DanishKommissær Dimas, De har udtalt, at De forstår mange organisationers bekymringer.
In the future too, this must, in the main, be an issue for individual nations.
DanishJeg vil gerne give udtryk for to bekymringer set ud fra en humanitær synsvinkel.
There are two further concerns of a humanitarian nature that I should like to voice.
DanishRusserne må erkende, at de ikke blot kan afvise vores bekymringer uden videre.
The Russians must recognise that they cannot dismiss our concerns out of hand.
DanishAndragender giver et kaleidoskopisk syn på mange borgeres bekymringer i dag.
The petitions offer a kaleidoscopic view of the concerns of many citizens today.
DanishPremierministeren er klar over, hvilke bekymringer Europa-Parlamentet gør sig.
The Prime Minister is aware of the grave concern of this European Parliament.
DanishDet er disse bekymringer, der vedrører alle, staterne, virksomhederne, forbrugerne.
But these are concerns which worry everybody - states, companies, consumers alike.
DanishJeg synes, at dette er en af de bekymringer, vi bør føle på et tidspunkt som dette.
I think that is one of the things which should concern us at a time like this.
DanishRevisionsretten er den institution, som i øjeblikket giver os færrest bekymringer.
The European Court of Auditors is giving us the least cause for concern at present.
DanishDeres bekymringer, som Europa-Parlamentet har beskæftiget sig med, er blevet hørt.
The European Parliament has relayed their concerns and they have been heard.
DanishVi deler dog betænkningens bekymringer angående den globale, økonomiske krise.
However, we do share the report's concerns about the global economic crisis.
DanishRespekt for alle involverede parters bekymringer er derfor ikke mere end rimeligt.
It is therefore only fair to do justice to the concerns of all the parties involved.
DanishEn konvention mod tortur findes ikke, og derfor nærer vi de største bekymringer.
There is no agreement on the prevention of torture, which is of extreme concern to us.
DanishJeg vil viderebringe mange af mine vælgeres bekymringer over det europæiske budget.
I would like to reflect many of my constituents’ worries about the European budget.
DanishJeg vil nu kommentere de bekymringer, der udtrykkes i beslutningens punkt 10-14.
I shall deal next with the concerns expressed in Paragraphs 10 to 14 of the resolution.
DanishDette vil, tror jeg, blive det aspekt i aftalerne, der vil forårsage flest bekymringer.
This, I feel, will be the aspect of the agreements which will cause most concern.
DanishBekymringer, som afspejles i det ændringsforslag, som fru McNally fastholder.
These concerns are reflected in the amendment which Mrs McNally is still maintaining.
DanishNaturligvis skal vi være meget lydhøre og tage folks bekymringer alvorligt.
We must, of course, be very sensitive and take people ’ s concerns seriously.
DanishJeg er også glad for de bekymringer og kritiske bemærkninger, der er kommet til udtryk.
I am also grateful for the concerns and critical remarks that have been voiced.