Dansk-engelsk oversættelse af "belæg"

DA

"belæg" engelsk oversættelse

DA

belæg {et}

volume_up
Så skønt Kommissionen beklager ændringen af retsgrundlaget, så er der belæg for Rådets udtalelse, og det kan ikke uden videre afvises på et juridisk grundlag.
So, although the Commission regrets that the legal basis was changed, there is substance to the Council's opinion on the legal basis, and it cannot, just be dismissed out of hand.
Hvis der er belæg for at ændre det, må det være sådan.
If there is justification for amending it, so be it.
Der er absolut intet belæg for at opfordre til aktivering af passerellebestemmelsen i traktatens artikel 42 på baggrund af selve denne dom.
There is absolutely no justification to call for the activation of the passerelle clause in Article 42 of the Treaty on the basis of this ruling itself.

Eksempelsætninger "belæg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er intet belæg for, at homoseksuelle par er dårligere forældre end andre.
That is not say that a homosexual couple would be worse parents than any others.
DanishJeg kan ikke finde belæg for det i hverken traktaten eller komitologiproceduren af 1999.
I can find no provision for it in the Treaty or in the 1999 comitology procedure.
DanishFor det andet er der ikke noget klart belæg for en række påståede negative virkninger.
Secondly, certain assumed negative effects have clearly not materialised.
DanishI dette tilfælde har vi nu videnskabeligt belæg for de eksisterende kontrolsystemer.
In this particular case, we now have scientific backing for the existing systems of controls.
DanishDe anførte argumenter har imidlertid ikke overbevist mig om, at der er videnskabeligt belæg herfor.
That is why this House decided to make relatively few changes at first reading.
DanishForhandlingen berørte også spørgsmål vedrørende kønsbalance, hvilket der efter min mening er belæg for.
The debate also touched on questions of gender balance, in my view justifiably.
DanishJeg mener ikke, der er videnskabeligt belæg for det, og det øger blot det samlede proteinunderskud.
I see this as quite unjustified by science and simply adding to our overall protein shortfall.
DanishDer er intet belæg for påstanden om, at systemet med differentierende stemmevægt forhindrer virksomhedsopkøb.
In light of the amendments tabled by the rapporteur, I am voting in favour.
DanishAt gøre dette uden videnskabeligt belæg og ikke yde kompensation for det vil være en stor fejl.
To do that without scientific knowledge and to fail to provide compensation would have been a mistake.
DanishDer er blevet bevilget overførsler, uden at der har været belæg for, at der var berettigelse til sådanne overførsler.
Payments for which there was no underlying proof of entitlement had been granted.
DanishSom jeg tidligere påpegede, er der videnskabeligt belæg for, at ISA ikke er en trussel for sundheden.
As I pointed out earlier, the available scientific evidence is that ISA is not a threat to health.
DanishJeg mener ikke i traktaten at have set belæg for, at Økofin-Rådet skulle være et superråd.
I do not believe there is any indication in the text of the Treaty that the 'Ecofin ' Council is a super Council.
DanishKommissionen har imidlertid intet belæg for, at Belgien ikke gennemfører sin kontrol på en objektiv måde.
The Commission has no evidence, however, that Belgium does not carry out its controls in an objective way.
DanishDer er således hverken juridisk eller politisk belæg for at anmode om en ændring af afstemningsrækkefølgen.
Therefore, there is no reason, neither legal nor political, to ask for the order of voting to be changed.
DanishHvis der er belæg for at ændre det, må det være sådan.
If there is justification for amending it, so be it.
DanishHvis svaret er nej, så er der ikke længere belæg for at overføre beføjelser til Kommissionen i samme takt som hidtil.
If the answer is no, then the transfer of powers from which it has benefited is no longer justified.
DanishMan kan altså ikke opretholde strengere regler, medmindre der er beviseligt belæg for, at de er nødvendige.
It is therefore not possible to maintain stricter rules unless evidence can be produced that they are necessary.
DanishHan foreslår os en afgift, som der ikke er belæg for.
He has proposed us a levy which is unjustified.
DanishMen Kommissionen har ikke fremført noget som helst belæg for, at det indre marked ikke virker, ikke et eneste.
But the Commission has not submitted one single piece of evidence to show that the internal market is disrupted, not one.
DanishIfølge Kommissionen savnes der ikke blot beviser for anklagerne for svindel med EU-midler, de savner ethvert belæg.
The accusations of fraud with EU money are not only unsubstantiated, according to the Commission, they are completely unfounded.