Dansk-engelsk oversættelse af "belaste"

DA

"belaste" engelsk oversættelse

DA

belaste {verbum}

volume_up
De oksekødsmængder, der er opkøbt til interventionslagrene, vil også snart belaste markedet.
The beef and veal quantities bought into intervention stocks will also put a strain on the market in the near future.

Eksempelsætninger "belaste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMed» rimelig« mener vi, at vi må undgå at belaste de mindre velhavende.
And when we say reasonable, we mean we want to avoid burdening the worse off.
DanishLiechtenstein må belaste Østrigs økonomi, sådan som det krænker systemet så tæt på landet.
Liechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
DanishEn stærk euro vil således belaste den europæiske landbrugseksport.
A strong euro will therefore penalise European agricultural exports.
DanishProblemerne på dette område vil muligvis blive værre og også belaste de øvrige EU-stater i øget omfang.
The problems in this area may even get worse, and increase the burden on the other Member States.
DanishVi bør ikke belaste dette initiativ med begreber, som lader det svæve i det uvisse, hvem der er med her.
We should not burden this initiative with terms which leave us in the dark as to who is involved.
DanishForsøg på at omgå direktiverne eller belaste EU med beslutninger, der skader forbrugernes interesser, forekommer dagligt.
It is to be hoped that all 24 points will be implemented as quickly as possible.
DanishFor ikke at belaste den finansielle sektor unødigt skal denne ret ikke gælde alt for længe.
But in order not to disadvantage the financial sector too much, the duration of that right must not be too long.
DanishDe oksekødsmængder, der er opkøbt til interventionslagrene, vil også snart belaste markedet.
The beef and veal quantities bought into intervention stocks will also put a strain on the market in the near future.
DanishDer findes ikke tilstrækkeligt mange anlæg i verden til at bortskaffe det farlige CFCaffald uden at belaste miljøet.
There are insufficient plants across the world to remove these CFCs without causing environmental damage.
DanishHvis vi sænker disse værdier, kan vi redde patienten, som er miljøet, uden at belaste costbenefit-princippet alt for meget.
If we lower these limit values, we can cure our environmental patient without doing too much damage to the cost/ benefit principle.
DanishDet forventes, at handel med emissioner under alle omstændigheder vil få energipriserne til at stige og dermed belaste markedets forbrugere.
It would be a way of furthering the realisation of targets related to the use of renewables and reducing emissions.
DanishJeg er sikker på, at der vil være større risiko for at tabe hele forslaget på gulvet, hvis vi forsøger at belaste det med disse aspekter.
I am sure that there would be more chance of losing the whole proposal if we were to try to burden it with these aspects.
DanishMan må ikke kun belaste nogle enkelte operatører med krav, der er brug for en fælles ordning for hele markedet.
It would not be right just for certain operators to be saddled with obligations: a common system is needed which will create balance on the market.
DanishVed en pris på 392 ecu pr. stk. vil det belaste fællesskabsbudgettet i 1996 med 160 og i 1997 med 320 millioner ecu.
At a price of ECU 392 per head, the Community budget will have to face expenditure in the region of ECU 160 million in 1996 and ECU 320 m in 1997.
DanishDet gælder naturligvis også andre lande, som er særdeles bekymrede for, at den forestående udvidelse af EU vil belaste deres sociale sikringsordninger hårdt.
That does not necessarily mean that you need to get Parliament ’ s backing, but mainly that you do need it from the Member States.
DanishHr. formand, der er her tale om et underligt og farligt misforhold, som risikerer at belaste de transatlantiske forbindelser og Europas egen sikkerhed voldsomt.
This, Mr President, is a strange and dangerous divergence which may well seriously encumber transatlantic relations and our own security.
DanishDet er useriøst at belaste det europæiske budget med stadig nye fællesskabsopgaver uden at sige, hvor pengene til disse opgaver skal komme fra.
There is something dubious about constantly burdening the European Budget with new Community tasks without stating where the money for these tasks is to come from.
DanishMan må stille det spørgsmål, om nogle af de aktiviteter, der stilles forslag om i beslutningsforslaget, ikke kunne belaste dens ressourcer mere end ønskeligt.
The question has to be asked whether some of the activities suggested in the resolution might not put more pressure on its resources than is desirable.
DanishMed hensyn til ændringen af afgifterne vil jeg slutte af med at sige, at jeg ikke mener, at disse afgifter bør belaste omkostningerne, og især ikke brugernes.
To sum up, with regard to changes in charging, I believe that this type of charging should not further increase costs, particularly those paid by users.
DanishDet er klart, at en fiasko i alvorlig grad vil belaste udvidelsesperspektivet, som i øjeblikket uden tvivl er den største ambition for begyndelsen af det 21. århundrede.
Of course, failure would seriously endanger the prospects of enlargement, which is undoubtedly the major goal of the beginning of the 21st century.