Dansk-engelsk oversættelse af "belejlig"

DA

"belejlig" engelsk oversættelse

DA

belejlig {adjektiv}

volume_up
I nogle tilfælde er den slags kritik jo også absolut belejlig for regeringerne.
Indeed, in some cases, the criticism is very convenient for these governments too.
Det er mere belejligt og mindre bekosteligt, både finansielt og politisk, end udvisning.
It is more convenient and it is less costly, both financially and politically, than deportation.
Is it not so convenient politically speaking?

Eksempelsætninger "belejlig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI nogle tilfælde er den slags kritik jo også absolut belejlig for regeringerne.
Indeed, in some cases, the criticism is very convenient for these governments too.
DanishHr. formand, dette er en yderst belejlig betænkning, nu hvor vi bevæger os mod år 2000.
Mr President, this is an extremely timely report as we move towards the year 2000.
DanishI værste fald ignores det, og i bedste fald glemmes det på belejlig vis.
At worst it is ignored and at best it is conveniently forgotten.
DanishHr. formand, vi synes, at fru Martens ' betænkning er seriøs og belejlig.
It does not concern us only in the sense of increasing aid to 0.7 per cent of gross domestic product by 2015.
DanishVi skal kort og præcist fastslå, at menneskerettighederne er en universel værdi og ikke en belejlig værdi.
We must insist, loudly and clearly, that human rights are a universal value and do not depend on circumstances.
DanishDeres indlæg var altså meget belejlig.
DanishDerfor mener jeg, at betænkningen er vigtig og belejlig, og Parlamentet viser på denne måde, at det er på højde med situationen.
I think that this issue is both important and appropriate, and Parliament is showing us that we are working in real time.
DanishDet er en belejlig påmindelse om tilbageholdenhed til de biologer, hvis udtalelser afgør den nuværende fælles fiskeripolitik.
This is a timely reminder of the modesty attributed to biologists, whose opinions are the only ones governing the current CFP.
DanishOg da der kom en belejlig Dag da Herodes på sin Fødselsdag gjorde et Gæstebud for sine Stormænd og Krigsøversterne og de ypperste i Galilæa
And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee;
DanishHr. formand, fru minister, mine damer og herrer, denne forhandling om konkurrenceevnen på Unions-niveau er virkelig meget belejlig.
Mr President, Madam President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, this really is a very timely debate on competitiveness at EU level.
DanishHr. formand, jeg vil gerne først fremhæve, hvor belejlig og relevant denne debat om de ødelæggende oversvømmelser i Mozambique er.
Mr President, I would like to begin by emphasising, first of all, the timing and the topicality of this debate on the devastating floods in Mozambique.
DanishJeg konstaterer samtidig, at når det drejer sig om Rådets tilstedeværelse her i plenarforsamlingen, er der aldrig tale om, hvilken dag der er belejlig.
At the same time I would like to point out that when it comes to the presence of the Council here in plenary session there is never any question of whether the date is suitable.
DanishHr. formand, jeg finder denne debat særdeles belejlig, ikke blot fordi udviklingsspørgsmålet er vigtigt i al almindelighed, men også fordi det er aktuelt.
Mr President, I feel that this debate is particularly timely and appropriate, not just because development is in general an important issue, but because it is also a topical one.
DanishDet er muligt at være opmærksom takket være de foranstaltninger, som Kommissionen på belejlig vis har indført i de perioder, der går forud for og følger efter tiltrædelsen.
This vigilance is possible thanks to the measures established at the appropriate times by the European Commission over previous periods and following accession.
DanishCox, som indebærer en række forbedringer af Kommissionens forslag til direktiv, og som kommer med en passende og belejlig indfaldsvinkel for på unionsplan at opnå tre grundlæggende målsætninger.
This report contains a range of improvements to the Commission's proposal for a directive and represents a timely and appropriate response at European Union level to three fundamental challenges.