Dansk-engelsk oversættelse af "Belgien"

DA

"Belgien" engelsk oversættelse

DA

Belgien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Belgien
Lande - særligt Belgien - overtræder menneskerettighedsstandarderne.
Countries - particularly Belgium - are in breach of human rights standards.
Ved den lejlighed optrådte Kommissionen meget strengt over for Belgien.
On that occasion, the Commission acted in a draconian manner against Belgium.
Så bliver der tale om katastrofeforanstaltninger af typen " dioxin i Belgien ".
It is then a case of catastrophe intervention of the 'dioxin in Belgium ' type.
Erklæring fra Kongeriget Belgien om de nationale parlamenter
Declaration by the Kingdom of Belgium on national parliaments
Dette skete i 1995, men først i 1999 anmoder Kongeriget Belgien Parlamentet om at ophæve den parlamentariske immunitet.
The events took place in 1995, and only in 1999 is the Kingdom of Belgium asking us to waive the Member's parliamentary immunity.
en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene
one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands,

Eksempelsætninger "Belgien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSå bliver der tale om katastrofeforanstaltninger af typen " dioxin i Belgien ".
It is then a case of catastrophe intervention of the 'dioxin in Belgium ' type.
DanishDer er endda to lande, der ligesom Belgien ikke har nogen national lovgivning.
There are even two countries which, like Belgium, have no national regulations.
DanishHvis De havde gjort dette, ville vi ikke have haft nogen dioxinkrise i Belgien.
If you had done that, then we should not have had a dioxin crisis in Belgium.
DanishDet påpeges, at Belgien, Frankrig og Irland endnu ikke har leveret oplysninger.
I do not know how it can be healthy for the staff who must sit there all day.
DanishI Belgien har De i de sidste to år bevist, at De kan puste nyt liv i politikken.
In Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
DanishNederlandene og Belgien er ikke så store nettobetalere, som statistikkerne viser.
Holland and Belgium are not the large net contributors the figures show them to be.
DanishJeg siger dette, fordi han måske burde se lidt nærmere på situationen i Belgien.
I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard.
DanishStore dele af svine- og fjerkræindustrien i Belgien var berørt på det tidspunkt.
Large sections of the pig and poultry industry in Belgium were affected at that time.
DanishIfølge ham skulle denne idé være genstand for en national debat i Belgien.
According to him, this idea should be the topic of a national debate in Belgium.
DanishI Belgien har den et positivt image, i Nederlandene et mere negativt image.
In Belgium it has a positive image, while in the Netherlands it is more negative.
DanishIrland, Danmark, Belgien, Nederlandene og Frankrig lider alle under nedskæringerne.
Ireland, Denmark, Belgium, the Netherlands and France have all suffered cuts.
DanishI dag Belgien eller Thailand, i morgen Frankrig, Storbritannien eller Centralamerika.
Belgium or Thailand today, France, the United Kingdom or Central America tomorrow.
DanishVi gør det for hele verden, men for Belgien skulle vi så ikke have lov at gøre det.
We do that for the whole world, but we should not have to do it for Belgium.
DanishSom følge af dioxinkrisen i Belgien er man der begyndt med en sådan måleteknik.
Belgium has started to use such a measuring technique in the wake of its dioxin crisis.
DanishUnge og børn i Belgien ved i øjeblikket ikke, hvad de skal holde sig til.
Young people and children in my country currently do not know where they stand.
DanishDet tredje spørgsmål gik på om, hvorvidt Belgien og Tyskland er blev behandlet ens.
The third question related to whether Belgium and Germany have been treated unequally.
DanishKvæget dør fortsat i Belgien, i Frankrig og i Det Forenede Kongerige, man alt går godt.
Cows continue to die in Belgium, France and Great Britain, but everything is fine.
DanishKommissionen indgik en forvaltningsaftale med agenturet ARTM i Belgien.
The Commission signed a management contract with a Belgian organisation, ARTM.
DanishRapporten indeholder tal fra Belgien, Tyskland, Italien og Nederlandene.
The report includes figures from Belgium, Germany, Italy and the Netherlands.
DanishØstrigere blev afvist på hoteller og i restauranter i Belgien og Frankrig.
Austrians were thrown out of hotels and restaurants in Belgium and France.