Dansk-engelsk oversættelse af "beliggende"

DA

"beliggende" engelsk oversættelse

DA

beliggende {adjektiv}

volume_up
beliggende
SMV ' erne er de væsentligste jobskabere i Europa, fordi de er beliggende i lokalsamfundene.
SMEs are the main creators of employment in Europe because they are situated locally.
Albanien er et lille land, men et europæisk land, der geografisk er i nærheden af os og beliggende i et yderst følsomt område.
Albania is a small country but it is a European country, geographically close to us all, and also situated in an extremely sensitive region.
Uden den ville de bedst beliggende huse blive købt op, fordi prisen for et tysk sommerhus er flere gange højere end hos os.
Without this, the best situated houses would be bought up, because the price of a German summer house is several times that of a Danish one.

Eksempelsætninger "beliggende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe kontorer, der er beliggende på første og anden sal og derover, har udsigt.
Those on the first and second floors are affected, but the ones above do have a view.
DanishVi taler altid så helligt om, hvad tredjelande og perifert beliggende områder bør gøre.
We pontificate about what third countries and peripheral states should do all the time.
DanishFiskersamfundene er ifølge deres natur beliggende i de mest perifere dele af Europa.
Fishing communities by their very nature are located in the most peripheral parts of Europe.
DanishSMV ' erne er de væsentligste jobskabere i Europa, fordi de er beliggende i lokalsamfundene.
SMEs are the main creators of employment in Europe because they are situated locally.
DanishDerudover er de regioner, der er beliggende i Fællesskabets yderste periferi.
But they are also for Community purposes outermost regions.
DanishDet indgyder folk tillid, specielt i de perifert beliggende egne.
That gives confidence to people, particularly in the peripheral areas.
DanishDet gælder især for decentralt beliggende regioner med kun få turister.
This applies especially to remote regions with little tourism.
DanishI EU er det sådan, at institutionerne er beliggende eller kan placeres på forskellige steder.
In the EU, the institutions are located in different places and they are also subject to relocation.
DanishBekæmpelsen af terrorismen skal være hovedmålet med demokratiernes indsats, uanset hvor de er beliggende.
Combating terrorism should be the main objective of all democracies, wherever they may be.
DanishUstica er som bekendt - og det er der måske mange, som ved - en lille sydligt beliggende ø i Det Tyrrhenske Hav.
Ustica, as perhaps a lot of people know, is a small island in the South Tyrrhenian Sea.
DanishDen største trussel mod de nordlige og centralt beliggende skove kommer fra den luftbårne forurening.
For the forests in northern and central Europe, the greatest threats are from airborne forms of pollution.
DanishMen jeg vil vende tilbage til virkningen af disse omkostninger, selvom de vil finde sted i de perifert beliggende områder.
But I go back to the effect of these costs, if they have to rise in peripheral areas.
DanishDet vigtigste er spørgsmålet om perifert beliggende nationer, som nogle af mine kolleger har nævnt.
The important thing which some of the other colleagues have touched on is this question of peripheral nations.
DanishKommissionen er nemlig klar over den store betydning af denne bygning, der er beliggende i Lissabons historiske bydel.
The Commission is aware of the importance of this building in the historic centre of Lisbon.
DanishØen Réunion er også beliggende i den yderste periferi, og der er ingen grund til ikke at medtage den.
The island of Réunion is also on the extreme periphery of the Union and there would be no reason to exclude it.
DanishVi har foreslået et særprogram for de mest yderligt beliggende områder og imødeser Deres støtte.
We also have a common view on the essential role of cohesion policy in the drive towards a modern knowledge-based economy.
DanishVi må ikke glemme menneskene i perifert beliggende regioner, de socialt svage og det stigende antal ældre.
We must not forget the people in peripheral regions, the socially weak, and the increasing numbers of old people.
DanishVirksomheder har i sidste instans meget stor indflydelse på det samfund, område eller stat, som de er beliggende i.
Businesses ultimately have enormous influence whatever the community, region or state they are located in.
DanishDet er vores succes, når der fremover lægges større vægt på fysisk planlægning, afsides beliggende områder og øer.
It will be thanks to us if more attention is paid in future to land-use planning, to remote regions and islands.
DanishMen det gælder også for områder, som er isoleret beliggende på grund af eksempelvis placering i bjergegne med heraf følgende ulemper.
It is also valid for certain regions handicapped by their isolation due to mountains, for example.