Dansk-engelsk oversættelse af "belyst"

DA

"belyst" engelsk oversættelse

EN
DA

belyst {adjektiv}

volume_up
Det var godt at få dette spørgsmål ordentligt belyst.
It is desirable to shed proper light on this issue.
Light was shed on all the sectors.
Især i lyset af beretningen havde belyst nogle punkter, der trængte til forbedringer, som De havde peget på.
This is all the more true given that the report brought to light a number of issues that called for improvements, as you have emphasised.

Eksempelsætninger "belyst" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOrdføreren har egentlig belyst de vigtigste ændringsforslag meget grundigt.
The rapporteur has elucidated the most important amendments very thoroughly.
DanishDer bliver nok brug for internationale forhandlinger for at få belyst nogle punkter.
Certainly, international talks will be required in order to clear up all the details.
DanishSpørgsmålet om den europæiske identitet er blevet belyst fra forskellige udgangspunkter.
The issue of European identity, too, has been examined from various starting points.
DanishI netop dette direktiv er spørgsmålet om risikofølsomhed godt belyst.
In this particular directive the point about risk sensitivity is well made.
DanishDette problems betydning er blevet belyst i forbindelse med de seneste tilfælde af energiterror.
The importance of this problem has been highlighted by recent cases of energy terrorism.
DanishDem vil vi behandle i de kommende måneder, når alle forhold i de enkelte sager er belyst.
I believe that the decision taken by the Commission is balanced.
DanishDisse spørgsmål tror jeg også har behov for at blive belyst mere, end de tidligere er blevet.
These issues should, I believe, also be explored more fully than they have been in the past.
DanishDet forekommer mig, at et vist antal punkter stadig ikke er belyst.
It seems to me that a number of points still need to be clarified.
DanishSelv en sag, man klarer dårligt i øjeblikket, nemlig Tyrkiet, blev ikke belyst ordentligt.
Even an issue such as Turkey, which is currently badly handled, was not clarified in any real way.
DanishFørst når disse tre betingelser er klart belyst, kan Parlamentet stemme for.
Only when these three outstanding issues are clarified, will Parliament be able to endorse this agreement.
DanishDet er et område, der er fuldstændig videnskabeligt belyst.
It is an area which has been fully explained in terms of science.
DanishHr. formand, jeg ønsker at få belyst et vigtigt punkt nærmere.
Mr President, I wish to make a very important point.
DanishSvagheden ved traktaten er allerede belyst af fru ordføreren, som jeg vil takke for hendes arbejde.
The weakness of the convention has already been set out by the rapporteur, whom I wish to compliment on her work.
DanishVi har i PPE-gruppen nogle politiske punkter, som for os er meget centrale; jeg har belyst nogle af dem her.
In the Group of the European People's Party we have some political points which are very important for us.
DanishJeg anmoder derfor indtrængende om, at der nedsættes et undersøgelsesudvalg, således at sagen kan blive fuldt belyst.
So I formally ask for a committee of inquiry to be opened to investigate exactly what has happened.
DanishDet var godt at få dette spørgsmål ordentligt belyst.
It is desirable to shed proper light on this issue.
DanishVi mener, sagen er ganske nøje belyst nu.
We believe the matter has now been quite carefully examined.
DanishOrdføreren har på udmærket vis belyst dette og gjort klart, hvordan man kan undgå tidligere fejltagelser.
The rapporteur has done an excellent job in highlighting these and in showing how to avoid the mistakes of the past.
DanishVerdensbanken har netop belyst konsekvenserne af New York-attentaterne for verdens udviklingslande.
The World Bank has recently published information on the consequences of the attacks on New York for developing countries.
DanishJeg vil strukturere mit indlæg omkring de fem hovedområder, undersøgelsesudvalget har belyst.
I shall briefly summarize my observations on what I regard as the five fundamental points highlighted by the Committee of Inquiry.