Dansk-engelsk oversættelse af "bemægtige sig"

DA

"bemægtige sig" engelsk oversættelse

DA

bemægtige sig {verbum}

volume_up
bemægtige sig
Budgetkontroludvalget forsøger bestemt ikke at bemægtige sig Udvalget om Udvikling og Samarbejdes rolle.
The Committee on Budgetary Control is not trying at all to usurp the role of the Committee on Development and Cooperation.

Eksempelsætninger "bemægtige sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishForsikringsselskaberne kan ikke straks bemægtige sig dette betydelige marked.
The insurance companies will not immediately be able to appropriate this large market for themselves.
DanishAlle dine Træer og dit Lands Afgrøde skal Insekterne bemægtige sig.
All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume.
DanishBudgetkontroludvalget forsøger bestemt ikke at bemægtige sig Udvalget om Udvikling og Samarbejdes rolle.
The Committee on Budgetary Control is not trying at all to usurp the role of the Committee on Development and Cooperation.
DanishUSA erklærer sig fast besluttet på at indlede et angreb på Irak, som har til formål at få kontrol over olien i området og bemægtige sig overherredømmet.
The USA has stated that it is determined to proceed with its attack on Iraq, its aim being to control the oil supply in the area and impose its supremacy.
DanishHvad det øvrige angår, ved De, at der faktisk er stillet et meget stort antal telefonlinjer til rådighed for de borgere, som ville ringe for at forsøge at bemægtige sig en billet.
Apart from that, as you know, dozens of telephone lines have been made available for citizens who wanted to telephone to try to get hold of a ticket.
DanishSom det fremgår af Nassauer-betænkningen, som vi netop har gennemgået, ønsker det at bemægtige sig Europol-sagen for at gøre den til et eksempel på overnational administration.
As is apparent from the Nassauer report which we have just discussed, this House wants to take Europol and make it into an example of a supranational administration.
DanishEfter disse Tildragelser og disse Vidnesbyrd om Troskab kom Assyrerkongen Sankerib og rykkede ind i Juda og belejrede de befæstede Byer i det Øjemed at bemægtige sig dem.
After these things, and the establishment thereof, Sennacherib king of Assyria came, and entered into Judah, and encamped against the fenced cities, and thought to win them for himself.
DanishSiden Maastricht har man i befolkningen i Europa efterhånden fået mistanke om, at ensidige økonomiske interesser i højere og højere grad vil bemægtige sig den europæiske integration.
Since Maastricht, there has been a growing suspicion on the part of people in Europe that partisan economic interests are increasingly taking hold of the process of building Europe.
DanishDe er kun et kontorbud, den mand, som udfører processen med at bemægtige sig den sociale markedsøkonomi, hvilket bedst kan opsummeres på følgende måde: markedet økonomiserer med samfundet.
You are only a bailiff, the man who carries out the process of seizing this social market economy, which can best be summed up as follows: the market is economising on society.

Lignende oversættelser "bemægtige sig" på engelsk

sig pronomen
undre sig verbum
gifte sig verbum
nærme sig verbum
bøje sig verbum
opføre sig verbum
klare sig verbum
English
vægre sig verbum
English
opholde sig verbum
English
befinde sig verbum
English
rådføre sig verbum
English