Dansk-engelsk oversættelse af "bemærkelsesværdigt"

DA

"bemærkelsesværdigt" engelsk oversættelse

DA

bemærkelsesværdigt {adverbium}

volume_up
bemærkelsesværdigt (også: utroligt)
De har gjort et bemærkelsesværdigt godt stykke arbejde med noget, der anses for at være en meget teknisk sag.
You have done a remarkably good job on what is regarded as a very technical matter.
Jeg er sikker på, at vi kan regne med, at det ikke blot bliver succesfuldt, men også bemærkelsesværdigt veltalende.
I am sure we can count on it being not only successful but also remarkably eloquent.
Jeg vil også gerne sige, at mine kolleger har været bemærkelsesværdigt venlige og har deltaget i drøftelserne i en atmosfære af samarbejde og imødekommenhed.
I would also like to say that my colleagues have been remarkably good-natured and entered into the discussion in a spirit of cooperation and good will.

Eksempelsætninger "bemærkelsesværdigt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har haft en budgetprocedure, som hidtil er forløbet bemærkelsesværdigt glat.
This has been a budget procedure which has so far run with remarkable smoothness.
DanishAt Unionen desuden yder bidrag til tobaksdyrkning, er yderst bemærkelsesværdigt.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly anomalous.
DanishPå den måde supplerer Parlamentet samarbejdet mellem regeringerne bemærkelsesværdigt.
In so doing, Parliament significantly complements intergovernmental cooperation.
DanishEt bemærkelsesværdigt eksempel er artikel 9 og artikel 96 i Cotonou-aftalen.
A notable example is, indeed, that of Articles 9 and 96 of the Cotonou Agreement.
DanishDet nederlandske formandskabs forslag er for os et bemærkelsesværdigt dokument.
The Dutch Presidency's proposals make up a remarkable document in our view.
DanishDet er imidlertid bemærkelsesværdigt, at vi stadig strides meget om disse ting.
We must, however, realise that this will still be a great struggle for us.
DanishDette er bemærkelsesværdigt i en sag, som netop handler om gennemsigtighed.
This is remarkable for a matter that deals precisely with openness and public access.
DanishKaras har gjort et bemærkelsesværdigt stykke arbejde med dette direktivforslag.
Mr Karas has done a remarkable job with this proposal for a directive.
DanishEt bemærkelsesværdigt eksempel på ikke at love for meget og levere over forventning!
Well, there is a remarkable piece of underpromising and overdelivery!
DanishDet er bemærkelsesværdigt, hvor nonchalant vi sommetider omgås fødevarer i Europa.
It is remarkable how casual we in Europe sometimes are about food.
DanishTrods vanskelige vilkår har de opnået noget ganske bemærkelsesværdigt.
Despite the difficulties, they have achieved something rather remarkable.
DanishDet er et bemærkelsesværdigt arbejde, der sætter fokus på væsentlige spørgsmål.
It is a fine piece of work which highlights several key points.
DanishDerfor er det bemærkelsesværdigt, at sporten ikke på nogen måde omtales i EU ' s traktater.
It is therefore curious that sport is not mentioned in any way in the EU's founding treaty.
DanishDesuden er det bemærkelsesværdigt, at Kommissionen tydeligvis føler sig højt hævet over lovgivningen.
One set of papers from mid-2003 actually dismisses rumours of planned restructuring.
DanishI de sidste 10 år har vi været vidne til, at deres rolle er blevet bemærkelsesværdigt styrket.
Over the last decade, their role has been considerably strengthened.
DanishNu befinder vi os imidlertid på tærsklen til endnu et bemærkelsesværdigt gennembrud.
We are now on the eve of another remarkable breakthrough.
DanishPå dette område er det udførte arbejde bemærkelsesværdigt og formandskabets dokument ambitiøst.
In this area, the accomplished work is remarkable and the text of this Presidency ambitious.
DanishDer er også fagforeningskunderne, og her er det særligt interessant og bemærkelsesværdigt.
There are also trade union clienteles, and this is a particularly interesting and significant point.
DanishDe har gjort et bemærkelsesværdigt godt stykke arbejde med noget, der anses for at være en meget teknisk sag.
You have done a remarkably good job on what is regarded as a very technical matter.
DanishDet synes bemærkelsesværdigt, at dette har kunnet fordrejes i den grad.
It seems remarkable that this could be so misrepresented.