Dansk-engelsk oversættelse af "bemærkning"

DA

"bemærkning" engelsk oversættelse

EN
DA

bemærkning {en}

volume_up
bemærkning (også: kommentar, replik, ytring)
Fru Palacios anden bemærkning vedrører bestemte kontradiktioner.
Mrs Palacio Vallelersundi's second remark highlights a number of inconsistencies.
Der er en særskilt bemærkning vedrørende kontorudvidelsesudgifter.
There is a separate remark for the agency enlargement costs.
Fru formand, en bemærkning til spørgsmålet om den europæiske kultur.
Madam President, a remark on the question concerning European culture.

Eksempelsætninger "bemærkning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMin tredje og sidste bemærkning er: Talen om rene medbidragsydere må standse nu.
My third and final comment is this: the notion of net contributions must cease.
DanishMin sidste bemærkning, hr. formand, vedrører medlemmernes frivillige pensionsfond.
My final point, Mr President, relates to the Members ' voluntary pension scheme.
Danish- Hr. formand, med Deres tilladelse har jeg en bemærkning til forretningsordenen.
The vote on the approval of the Commission will take place tomorrow at 11 a. m.
DanishJeg har en bemærkning i forbindelse med hele spørgsmålet om mund- og klovsyge.
I just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
DanishHr. formand, en bemærkning til forretningsordenen angående Parlamentets regler.
I would like to make a point of order, Mr President, regarding order in the House.
DanishHr. formand, jeg vil kun knytte en lille bemærkning til det, fru Gradin lige sagde.
Mr President, I should just like to come back on the point raised by Mrs Gradin.
DanishMin sidste bemærkning vedrører direktiv 2003 / 109 / EF, som kommissæren nævnte.
My final point relates to Directive 2003/ 109/ EC, referred to by the Commissioner.
DanishEn bemærkning vil jeg alligevel gøre i håb om, at topmødet vil tage den til sig.
I would like to make one point, however, in the hope that the summit will adopt it.
DanishMin anden bemærkning vedrører vores skuffelse over den institutionelle reform.
My second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
DanishJeg tager Deres bemærkning til efterretning, selvom den ikke vedrører protokollen.
I shall take note of your statement even though it does not relate to the Minutes.
DanishTillad mig at komme med endnu en personlig bemærkning, inden jeg afslutter min tale.
Before I conclude, I would like, if I may, to make another personal observation.
DanishJeg har en sidste bemærkning om de offentlige finansers holdbarhed på langt sigt.
Finally, a comment on the sustainability of public finances in the long term.
DanishEn sidste bemærkning, som ikke har så meget med den foreliggende sag at gøre.
One last remark, which has nothing to do with the dossier we are talking about.
DanishHorys bemærkning vedrørte overhovedet ikke indholdet af protokollen fra i går.
Mr Hory's remark has nothing at all to do with the Minutes of yesterday's sitting.
DanishEn enkelt bemærkning til stabilitetspagten, der er blevet drøftet i nogle dage.
A word on the stability pact, now the subject of discussion for several days.
DanishHr. formand, lige en bemærkning til proceduren, før jeg tager det første spørgsmål.
Mr President, can I just make a procedural point before I take up question one?
DanishFor så vidt angår kommissionsformanden, vil jeg fremsætte en lille bemærkning.
As regards the Commission President, I should like to make one small comment.
DanishMin sidste bemærkning, fru formand, drejer sig om debatten om Europas fremtid.
My final observation, Madam President, concerns the debate on the future of Europe.
DanishJeg skylder forsamlingen at gøre den bemærkning, at Danmark stemte for forslaget.
I am bound to inform the House that Denmark voted in favour of the proposal.
DanishEndnu en bemærkning til aftalerne i forbindelse med de internationale fiskeriaftaler.
One more word on the arrangements concerning international fisheries agreements.