Dansk-engelsk oversættelse af "bemyndige"

DA

"bemyndige" engelsk oversættelse

DA

bemyndige {verbum}

volume_up
Lad Parlamentet bemyndige sig selv til at kræve, at de enkelte kommissærer overvejer deres stilling, selvom der ikke eksisterer noget juridisk grundlag for et sådant krav.
Let Parliament empower itself to call on individual Commissioners to consider their positions even if no formal legal base exists.
For det første er det med hensyn til sedlerne sådan, at Den Europæiske Centralbank i henhold til traktaten har eneret til at bemyndige udstedelse af pengesedler.
Firstly, as far as notes are concerned the European Central Bank alone is empowered to commission the printing of bank notes.
Kontrol med terrorfinansiering kræver en fælles indsats, men der fokuseres alt for meget på at bemyndige EU og udvide EU ' s kompetencer til nye områder.
Controls of terrorist finance need joint efforts, but too much effort is focused on empowering the EU and extending its competence into new areas.

Eksempelsætninger "bemyndige" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe vil kun bemyndige nogle konkrete godkendte organer til at foretage nyvurderingsaktiviteterne.
They will only authorise some specific agreed bodies for the reassessment activities.
DanishDen Europæiske Centralbank har eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler i Unionen.
The European Central Bank shall have the exclusive right to authorise the issue of euro bank notes in the Union.
DanishDen har eneret til at bemyndige udstedelse af euro.
DanishRegimet vil formentlig formelt bemyndige det nationale konvent senere i år og afholde en folkeafstemning om forfatningsudkastet i 2006.
Wherever a dictatorship exists, ways should be sought to provide help, to conduct negotiations and to cooperate with the opposition.
DanishFor det første er det med hensyn til sedlerne sådan, at Den Europæiske Centralbank i henhold til traktaten har eneret til at bemyndige udstedelse af pengesedler.
Firstly, as far as notes are concerned the European Central Bank alone is empowered to commission the printing of bank notes.
DanishKontrol med terrorfinansiering kræver en fælles indsats, men der fokuseres alt for meget på at bemyndige EU og udvide EU ' s kompetencer til nye områder.
Controls of terrorist finance need joint efforts, but too much effort is focused on empowering the EU and extending its competence into new areas.
DanishLad Parlamentet bemyndige sig selv til at kræve, at de enkelte kommissærer overvejer deres stilling, selvom der ikke eksisterer noget juridisk grundlag for et sådant krav.
Let Parliament empower itself to call on individual Commissioners to consider their positions even if no formal legal base exists.
DanishFor det tredje afventer man i Rådet Parlamentets beslutning for at kunne bemyndige Kommissionen til at underskrive den nye finansieringskonvention med UNRWA.
Thirdly, at this time, the Council is awaiting Parliament's decision to authorize the Commission to sign the new financing Convention with the UNRWA.
DanishPå EU-plan kunne man bemyndige medlemsstaterne i krisetilfælde på den betingelse, at virksomhederne ikke selv kan reagere eller ikke tidsnok.
At European Union level, provision could also be made to empower the Member States in crisis situations, conditional upon business not being able to respond itself, or else not in good time.
DanishDet kommer ikke som nogen overraskelse, at Parlamentet ikke er inviteret til at observere valget, men Formandskonferencen skal bemyndige et budget for parlamentsmedlemmernes deltagelse via OSCE.
I call on Belarus to allow for the right for independent exit polls to be conducted to help verify the results, but this request is unlikely to be heeded.
DanishDen kan offentliggøre afgørelsen og bemyndige medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe situationen på de vilkår og i den nærmere udformning, som den fastsætter.3.
The Commission may publish its decision and authorise Member States to take the measures, the conditions and details of which it shall determine, needed to remedy the situation.3.