Dansk-engelsk oversættelse af "benævne"

DA

"benævne" engelsk oversættelse

DA

benævne {verbum}

volume_up
benævne (også: betegne)

Eksempelsætninger "benævne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAt benævne det, der skete, som en krigshandling, er ikke blot et rent semantisk spørgsmål.
To classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
DanishDer anvendes forskellige betegnelser til at beskrive eller benævne disse arbejdstagere.
Various terms have been used to describe or designate these workers.
DanishVi er ikke imod, at der findes det, som vi kunne benævne " sikkerhedsventiler ".
We are not opposed to what might be called'safety valves '.
DanishDet ville være mere fornuftigt at benævne denne post " formand " for Det Europæiske Råd og ikke " præsident ".
Up to now, the only permanent presidency in existence was that of the Commission.
DanishRetfærdighed er indledningsvis at benævne et problem og derefter at anerkende dets eksistens og definere det.
My third appeal is addressed to the world, and first and foremost to Europe.
DanishDet, som Louis Michel vovede at benævne som " Grand Cru Verhofstadt ", viste sig blot at være en bordvin med korksmag.
What Mr Michel ventured to call the 'Grand Cru Verhofstadt ' ultimately turned out to be a cheap table wine.
DanishDisse irrationelle reaktioner kan man benævne politisk populisme eller overdreven nationalisme, religiøs fundamentalisme, racisme eller fremmedhad.
We could call this irrationality political populism, or excessive nationalism, or religious fundamentalism, or racism or xenophobia.
DanishDet rammer med andre ord alle lande i det, som man kunne benævne» periferien«, dvs. alle de lande, som ligger langt fra de store europæiske markeder.
It affects all 'peripheral ' countries or, in other words, all those countries with long distances between them and Europe's large markets.
DanishDet er virkelig på tide at overveje alternativer og også at benævne dem, så gennemgribende de end måtte være, for en støtte kan og må ikke være en permanent løsning.
It really is time we started thinking about and naming alternatives, however drastic they may be, because aid cannot and should not be a permanent solution.
DanishDet vil være meget vanskeligt at opnå en ændring til traktaten med henblik på at benævne uld som et landbrugsprodukt, og det vil kræve enighed blandt alle medlemsstater.
Any amendment to the Treaty to designate wool as an agricultural product would be difficult to achieve and would require the agreement of all Member States.
DanishVaremærkeretten har den funktion at benævne, at mærke og at gruppere producenten, varemærket, produktet entydigt og at give varemærkeindehaveren bestemte rettigheder.
The function of trademark law is to name, describe and unambiguously classify the manufacturer, the brand and the product and to confer certain rights on the trademark holder.
DanishDet, som vi kan benævne " energispørgsmålet ", er det forventelige resultat af økonomisk fremskridt sammen med de traditionelle energikilders begrænsede produktions- og transformationskapacitet.
What we can refer to as the ‘ energy question ’ is the expected result of economic progress, coupled with the restricted production and processing capacity of traditional energy sources.
DanishHr. formand, endnu en gang har mennesker - selvom fornuften vægrer sig ved at benævne dem som sådanne - gjort en ende på et andet menneskes liv, som en del af deres kamp mod demokrati for alle.
Mr President, once again human beings - although it seems unreasonable to call them this - have taken away the life of another human being, as part of their fight against democracy for all.
DanishDer er ikke mere tale om blot terrorisme, men om noget, som jeg vil benævne hyperterrorisme, hvor ikke blot civile, men også børn bruges som et fuldstændig uacceptabelt middel til at nå målene.
This is no longer merely a case of terrorism, it is a new reality that I would call hyper-terrorism, in which not only civilians, but also children are used as a terrible means of achieving aims.