Dansk-engelsk oversættelse af "benmel"

DA

"benmel" engelsk oversættelse

DA

benmel {et}

volume_up
benmel
Faktum er, at sygdommen blev mangedoblet ved, at man genanvendte affald i kød- og benmel.
The fact is that it was multiplied by the recycling of waste into meat and bone meal.
Når dette er garanteret, skal det fortsat være muligt at anvende kød- og benmel.
Once this is guaranteed, it should be possible to use meat and bone meal once again.
Udgangspunktet er forbuddet mod fodring med kød- og benmel.
The starting point is the ban on meat and bone meal in feedingstuffs.

Eksempelsætninger "benmel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI øjeblikket kan kød- og benmel kun bruges i foder til selskabsdyr eller husdyr.
At present, meat-and-bone meal can only be used in pet food or in feed for animals.
DanishEn række talere har nævnt spørgsmålet om et totalt forbud mod kød- og benmel.
A number of speakers have raised the issue of a total ban on meat-and-bone meal.
DanishNår dette er garanteret, skal det fortsat være muligt at anvende kød- og benmel.
Once this is guaranteed, it should be possible to use meat and bone meal once again.
DanishFrankrig har faktisk af indenrigspolitiske grunde ret til at forbyde kød- og benmel.
Indeed, France has the right to ban animal meal for reasons of domestic policy.
DanishMed hensyn til BSE er det tydeligt, at den stammer fra smittet kød- og benmel.
In the case of BSE it is clear the origin lies in contaminated animal feed.
DanishOm anvendelse af dyre-, kød- og benmel til foder er der opstillet klare regler.
The question of feeding animal, meat and bone meals is clearly regulated.
DanishFor det første er brugen af kød- og benmel i dyrefoder blevet suspenderet.
First of all, the use of meat and bonemeal in animal feed has been suspended.
DanishDerfor regner jeg ikke med en lempelse af forbuddet mod kød- og benmel på kort sigt.
Therefore I do not see the ban on meat-and-bone meal being relaxed in the short term.
DanishKommissionen fastsatte helt berettiget et forbud mod anvendelse af kød- og benmel.
The Commission was right to introduce a ban on the use of animal meal.
DanishGenanvendelse af den sunde knogle i kød- og benmel derimod udgør en risiko for altædere.
Processed healthy bone in animal meal is, though, apparently a danger to the omnivore.
DanishFaktum er, at sygdommen blev mangedoblet ved, at man genanvendte affald i kød- og benmel.
The fact is that it was multiplied by the recycling of waste into meat and bone meal.
DanishGang på gang peger alt i retning af kontamineret kød- og benmel som smittekilden.
Time and again the finger of blame points in the direction of contaminated meat-and-bone meal.
DanishSagen om kød- og benmel, som har foranlediget en ny fødevareskandale, er således helt uacceptabel.
The use of animal meal, which is triggering a new food crisis, is unacceptable.
DanishKød- og benmel skal behandles - det vil sige trykkoges - i henhold til meget høje standarder.
Meat-and-bone meal must be processed, that is, pressure cooked, to very high standards.
DanishI 2000 blev der i EU produceret omkring 3 millioner t kød- og benmel.
In 2000, approximately 3 million tonnes of animal meal were produced in the European Union.
DanishDer kan aldrig blive tale om at lempe forbuddet mod at bruge kød- og benmel som foder til drøvtyggere.
There can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
DanishProblemerne med at få opbakning til et forbud mod kød- og benmel skal ses i dette lys.
The obstacles in securing support for a ban on meat-and-bone meal should be viewed in this light.
DanishDet er muligt, at man ikke kan fodre drøvtyggere med kød- og benmel, hvilket jeg allerede har sagt.
It may be that MBM cannot be fed to ruminants and I have said this already.
DanishOg indtil da skal forbuddet mod brug af kød- og benmel som foder til altædere også gælde.
Until that day, the ban on feeding omnivores with meat and bone meal will have to stay in place.
DanishHvad skal der ske med det kød- og benmel, som skal destrueres?
What is to be done with the meat and bone meal which has to be destroyed?