Dansk-engelsk oversættelse af "benytte"

DA

"benytte" engelsk oversættelse

DA

benytte {verbum}

volume_up
benytte (også: bruge, tilbringe)
Jeg håber, at den danske regering vil benytte bestemmelserne i dette tilfælde.
I hope that the Danish Government will use the provisions in this instance.
Det betyder, at disse producenter lige så godt kunne benytte andre materialer.
This means that these manufacturers could just as easily use other materials.
Sidst, men ikke mindst vil vi gerne benytte FFC som opgaveløser for Europa-Parlamentet.
Clearly, we would like to use the JRC as a contractor for the European Parliament.
benytte (også: bruge, tilbringe)
Kommissionen er principielt ikke imod Parlamentets forslag om at benytte et rådgivende udvalg.
In principle, the Commission is not against Parliament's proposal for an advisory committee to be employed.
Jeg vil gerne anmode Det Konservative Parti om at tage fat på disse spørgsmål i stedet for at benytte den afsporingstaktik, som de brugte i udvalget.
I would ask the Conservative Party to address those issues rather than resort to the wrecking tactics which they employed in committee.
Det er typisk for regeringer, som ikke længere har befolkningens fulde tillid, at benytte et middel til at bevare deres magt, og dette middel hedder begrænsning af pressefriheden.
It is typical of governments who are no longer trusted one hundred per cent by the population to employ a means of retaining power, and this is called restricting the freedom of the press.
Vi kan benytte os af vores stilling til at kæmpe aktivt for menneskerettighederne.
We can make use of this position to fight actively for human rights.
Teknologien er til rådighed, og branchen bør benytte sig af den.
The technology is available, and the sector should make use of it.
Kommissionen skulle benytte sig af denne lejlighed.
The Commission should make use of this opportunity.

Eksempelsætninger "benytte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan fortsætter altså med at benytte den samme metode med at presse sig igennem.
It is simply a continuation of the same old method of forcing decisions through.
DanishLad os virkelig benytte konventet til at bringe denne tåbelige situation til ophør.
Let us indeed persuade the Convention to call for an end to this mad situation.
DanishMen ikke kun de har ofte problemer med at benytte offentlige transportmidler.
But it is not only they who often have problems with the use of public transport.
DanishDer tages også fat på muligheden for at benytte specificerede eksterne kanaler.
The possibility of using specified external channels will also be addressed.
DanishJeg vil benytte lejligheden til at give udtryk for såvel beklagelse som håb.
I would like to take this opportunity to express one regret and voice one hope.
DanishDet betyder, at disse producenter lige så godt kunne benytte andre materialer.
This means that these manufacturers could just as easily use other materials.
DanishJeg vil benytte lejligheden ved denne debat og bede Dem støtte dette forslag.
I should like to take this opportunity of asking you to support this proposal.
DanishDet er en god idé at benytte den aktuelle krise til at komme lidt til fornuft.
We should turn the current crisis to our benefit and let good sense prevail.
DanishJeg vil gerne benytte lejligheden til at hilse ordførerens arbejde velkommen.
I should like to take this opportunity to welcome the work of the rapporteur.
DanishKommissær Kinnock vil benytte lejligheden til at præsentere denne ambitiøse politik.
Commissioner Kinnock can take this opportunity to launch such an ambitious policy.
DanishJeg håber, at den danske regering vil benytte bestemmelserne i dette tilfælde.
I hope that the Danish Government will use the provisions in this instance.
DanishJeg vil dog benytte lejligheden til endnu en gang at gøre opmærksom på to punkter.
Nevertheless, I would like to take this opportunity to mention two points once again.
DanishJeg vil benytte lejligheden til at opfordre os til at tænke mere langsigtet.
I should like to take this opportunity to ask us to think in the longer term.
DanishJeg vil benytte lejligheden til at takke mine kolleger for de mange venlige ord.
I want to take the opportunity of thanking you, my fellow MEPs, for all your kind words.
DanishMan skulle i stedet benytte lejligheden til at reformere markedsordningen.
Instead, the opportunity should be taken to reform the organisation of the market.
DanishJeg vil benytte lejligheden til at lykønske ham med en fremragende betænkning.
I want to take the opportunity to congratulate him on an excellent report.
DanishJeg vil gerne benytte denne lejlighed til at spørge ham direkte om et par ting.
I would take this opportunity to ask him a couple of questions directly.
DanishJeg vil også benytte denne lejlighed til at besvare fru Carlottis spørgsmål.
I will also take this opportunity to respond to Madame Carlotti's question.
DanishSidst, men ikke mindst vil vi gerne benytte FFC som opgaveløser for Europa-Parlamentet.
Clearly, we would like to use the JRC as a contractor for the European Parliament.
DanishJeg vil benytte mig af denne lejlighed til at ønske alle velkomne i Cork nu og i 2005.
I take this opportunity to extend to all a welcome to Cork, now and for 2005.