Dansk-engelsk oversættelse af "berørt"

DA

"berørt" engelsk oversættelse

DA

berørt {adjektiv}

volume_up
berørt (også: affekteret, krukket)
Alle borgere er berørt af energiforsyning, -transport og -distribution.
All citizens are affected by the supply, transportation and distribution of energy.
Særlig berørt er bygge-, turist- og hotel- og restaurationsbranchen.
The building, tourism and gastronomy industries are particularly affected.
Hvordan ville handicappedes særlige behov i givet fald blive berørt?
How then would the special needs of people with disabilities be affected?
berørt
The proposal was touched on at the intergovernmental conference.
Spørgsmålet om den globale aids- og sundhedsfond blev berørt af mange talere.
The subject of the Global AIDS and Health Fund was touched upon by many speakers.
Jeg ved, at De vil blive berørt af denne bys skønhed, humor, vitalitet og ro.
I know you will be touched by its beauty, humour, vitality and calm.

Eksempelsætninger "berørt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet Europæiske Agentur bør placeres et sted, der har været berørt af skibsulykker.
The European Agency should be located in an area affected by maritime accidents.
DanishDisse vil helt sikkert blive berørt, hvis der gennemføres altomfattende tiltag.
Such sectors would inevitably be affected if excessive measures were implemented.
DanishLad mig imidlertid komme lidt nærmere ind på nogle af de punkter, der er berørt.
Let me deal in more detail, however, with some of the points that were raised.
DanishIkke kun de store virksomheder blev berørt, men også tusinder af små virksomheder.
Not only big businesses were affected, but thousands of small businesses as well.
DanishI Afrika lever 20 % af befolkningen i lande, der er berørt af væbnet konflikt.
In Africa, 20 % of the population live in countries affected by armed conflict.
DanishMed fru Fontaines betænkning er det hele advokatstandens interesser, der er berørt.
Mrs Fontaine's report concerns the interests of the legal profession as a whole.
DanishSpørgsmålet om den globale aids- og sundhedsfond blev berørt af mange talere.
The subject of the Global AIDS and Health Fund was touched upon by many speakers.
DanishDette punkt har vi jo allerede berørt under det forrige punkt på dagsordenen.
We have already discussed this point in connection with the previous agenda item.
DanishI Forbundsrepublikken Tyskland er det ikke mindre end 3800 love, der er berørt heraf.
In the Federal Republic of Germany, no fewer than 3 800 laws are affected by it.
DanishOg de vil alle blive berørt af det computerproblem, der er forbundet med år 2000.
All of these will be affected by the computer problem associated with the year 2000.
DanishStore dele af svine- og fjerkræindustrien i Belgien var berørt på det tidspunkt.
Large sections of the pig and poultry industry in Belgium were affected at that time.
DanishDet er ikke ensbetydende med, at andre lande ikke er berørt af dette spørgsmål.
That does not mean that there is no other country concerned with this issue.
DanishSom enhver anden økonomisk aktivitet er også fiskeriet berørt af globaliseringen.
Like every other economic activity, fisheries are affected by globalisation.
DanishHvordan kan rådsformanden sige, at de væsentlige politikker ikke blev berørt?
How can the President-in-Office say that essential policies were not affected?
DanishJeg blev også meget berørt over en scene, der udspillede sig under forhandlingen.
I was also very touched by a scene which took place during the course of the debate.
DanishVi tog med fru Péry til Palermo, hvor 500 italienske fiskerfartøjer er berørt.
We went, with Mrs Péry, to Palermo, where 500 Italian fishing vessels are involved.
DanishJeg ved ikke, hvor mange der er berørt af dette, for der er mere end en server.
I do not know how many this concerns, because there is more than one server.
DanishJeg beundrer de anstrengelser, der udfoldes af dem, der er særligt berørt af sagen.
I admire the efforts put into this problem by those who are particularly affected.
DanishFaktisk er mit land nok et af dem, der bliver mest berørt af det nye direktiv.
In fact my country is one of those likely to be affected most by the new directive.
DanishMå jeg henlede opmærksomheden på et par punkter, som også kommissæren har berørt.
Could I highlight a few points which have also been touched upon by the Commissioner?