Dansk-engelsk oversættelse af "beregner"

DA

"beregner" engelsk oversættelse

DA

beregner {en}

volume_up
beregner (også: kalkulator)

Eksempelsætninger "beregner" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen beregner, at reservedele er 6-10 % dyrere i de medlemsstater, hvor de er mønsterbeskyttede.
However, the proposal will give significant benefits to that part of the market.
DanishNår du beregner dit investeringsafkast, kan du se, hvor meget du har tjent på at annoncere med AdWords.
By calculating your ROI, you'll learn how much money you've made by advertising with AdWords.
DanishF.eks. kunne man også tage højde for fangstredskabernes antal og størrelse, når man beregner kapaciteten.
The number and size of the fishing gears could, for example, be included in measurements of capacity.
DanishMåske, nej, det er bestemt på tide, at der oprettes en internetbank, som ikke beregner gebyrer.
Maybe, in fact most probably, the time has come for an Internet bank to be set up which does not charge any costs.
DanishHvis du har returneret en del af din ordre, men ikke hele ordren, kan du få mere at vide om, hvordan vi beregner din refusion.
If you've returned part of your order, but not the entire order, learn how your refund is calculated.
DanishUdtrykt i euro kommer man, hvis man beregner det, op på et beløb i størrelsesordenen 5 milliarder euro, som ikke er korrekt anvendt.
Expressed in euros, that means that a sum of approximately EUR 5 billion was spent incorrectly.
DanishSådan beregnes inflationsraten i Tyskland såvel som i Spanien, og sådan beregner Eurostat inflationssatsen i Europa.
This is how the rate of inflation is worked out in Germany and in Spain, and it is the way that Eurostat works out European inflation.
DanishSå jeg begyndte at undre mig over, på hvilket grundlag man så beregner den betaling, som bureauet fakturerer brugervirksomheden for.
So, I found myself wondering on what basis, then, is the pay rate set at which the agency charges the end-user company?
DanishThi hvem iblandt eder som vil bygge et Tårn sætter sig ikke først hen og beregner Omkostningen om han har nok til at fuldføre det
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
DanishDesuden så kan man aldrig holde dette ude fra andre data, når man beregner virkningerne ved ophævelsen af afgiftsfrit salg på færgerne.
But I would say that you can never isolate that from other facts if you calculate the effects of abolishing tax-free sales on ferries.
DanishUanset hvordan man beregner det, er det en ekstraordinær reaktion, der afspejler folks enorme interesse i spørgsmål vedrørende fødevarekvalitet og dyrevelfærd.
By any calculation that is an extraordinary response which reflects people's enormous interest in issues relating to food quality and animal welfare.
DanishFor at løse disse vanskeligheder foreslår vi, at man beregner omfanget af den» volumenmæssige« overskridelse ved at afbalancere arealerne med udbyttet af basisarealerne.
To solve these problems, we propose that the 'volume ' overshoot should be assessed by weighting the surface areas by the yield of the base areas.
DanishDet vil sige, at det er vigtigt, at vi beregner de ofre, vi bliver nødt til at gøre, men også at vi er opmærksom på de fordele, som vi allerede nyder på nuværende tidspunkt.
In other words, it is important for us to calculate the sacrifices we have to make, but we must also remember the advantages we already enjoy.
DanishEnten beregner man solvenstærskelen med inddragelse af ekstern kapital, eller også udelukker man denne kapital, sådan som Kommissionens oprindelige forslag foreskriver det.
Either one calculates solvency with the inclusion of external means, or one excludes these, as was foreseen by the Commission's original proposal.
DanishHvad tobakken angår, har Landbrugsudvalget ønsket en vis fiskal pause, men det modsætter sig især enhver ændring af den måde, hvorpå man beregner punktafgifterne.
Regarding tobacco, the Committee on Agriculture felt that something of a fiscal pause was desirable, but above all it opposes any change in the method of calculating excise duties.
DanishFor det daglige hastighedstal, der vises på YouTube-hastighedssiden, beregner vi gennemsnittet for båndbredden til alle videoer, der afspilles fra en given cookie og IP-a
For the daily speed number as shown in the YouTube speed page we average the bandwidth for all videos played from a given cookie and IP address across the course of the day.
DanishDet første vedrører omfanget af og adgangen til denne fond på baggrund af prisen for et års triterapeutisk behandling, som man beregner til mellem ti og tyve tusind dollars.
The first question is that of the size and access to this fund, taking into account the annual cost of treatment for tri-therapy, which is estimated at $10, 000 - $20, 000.
DanishVi beregner først båndbredden for næsten alle YouTube-videoer, der afspilles, ved at se på den mængde data, der sendes og accepteres af brugerens computer i en given tidsperiode.
We first compute the bandwidth of almost every YouTube video played by considering the amount of data sent to and acknowledged by the user's machine in a given time period.
DanishHar man i så fald også statistikker for de enkelte lande, således at man kan aflæse, hvorledes man beregner, hvorledes produktionstabet påvirker de enkelte medlemslande i EU?
If so, does the Commission also have specific statistics per country from which it is possible to assess the impact of the fall in production on the individual Member States in the EU?
DanishJeg vil blot sige, at jeg anmoder om, at mødetjenesten fremover beregner torsdag eftermiddag, hvor dette altid sker, anderledes, nemlig at den automatisk lægger 20 minutter til.
I just wanted to say this: I would ask that in future, whenever this occurs on a Thursday afternoon, the Sittings Service should amend the timetable by automatically adding an extra 20 minutes.