Dansk-engelsk oversættelse af "Berlin"

DA

"Berlin" engelsk oversættelse

EN
EN

"Berlin" dansk oversættelse

DA
DA

Berlin {egennavn}

volume_up
1. geografi
Berlin
Hvad angår Berlin, mener jeg, at der ikke i Berlin, men før Berlin blev begået en del fejl.
On Berlin, I believe that a number of mistakes were made not in Berlin but before Berlin.
Derfor besluttede man at flytte Centret fra Berlin til Thessaloniki.
For that reason they decided to move the Foundation from Berlin to Thessaloniki.
Tværtimod, den er en logisk konsekvens af beslutningerne fra Berlin!
On the contrary, this is the logical consequence of the decisions made in Berlin!
EN

Berlin {egennavn}

volume_up
1. geografi
Berlin
On Berlin, I believe that a number of mistakes were made not in Berlin but before Berlin.
Hvad angår Berlin, mener jeg, at der ikke i Berlin, men før Berlin blev begået en del fejl.
For that reason they decided to move the Foundation from Berlin to Thessaloniki.
Derfor besluttede man at flytte Centret fra Berlin til Thessaloniki.
On the contrary, this is the logical consequence of the decisions made in Berlin!
Tværtimod, den er en logisk konsekvens af beslutningerne fra Berlin!

Eksempelsætninger "Berlin" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAt de midler, der blev besluttet i Berlin, ikke rækker, synes jo ret indlysende.
It seems quite clear that the resources decided on in Berlin are insufficient.
DanishTopmødet i Berlin kan også beskrives som topmødet for nationale særstillinger.
The Berlin Summit could also be dubbed the Summit of national exemption positions.
DanishDen reform, man er enedes om i Berlin, er som helhed et vigtigt skridt fremad.
Overall, the reform that was agreed in Berlin represents an important step forward.
DanishLøvens part på 1, 13 milliarder ecu tilfalder Nordrhein-Westfalen og Berlin.
The lion's share of ECU 1 130 million goes to NorthRhine Westphalia and Berlin.
DanishDe blev forflyttet fra Berlin til Thessaloniki og til midlertidige bygninger.
They were transferred from Berlin to Thessaloniki and into temporary premises.
DanishErklæringen fra Det Europæiske Råd i Berlin er stadig udtryk for Unionens holdning.
The Berlin European Council Declaration remains the position of the European Union.
DanishÆrede medlem, det, der gælder, er det, Rådet i Berlin vedtog om Agenda 2000.
Mr Hatzidakis, what the Berlin Council decided in relation to Agenda 2000 applies.
Danish.-25. marts 1999 i Berlin
Preparation for the extraordinary European Council in Berlin on 24-25 March 1999
DanishI sidste uge havde jeg travlt med min egen rundtur og minitopmøde i Berlin.
Last week I was engaged in my own tour and mini-summit, as it were, in Berlin.
DanishI Berlin blev det nemlig besluttet at bibeholde ordningen med de månedlige forhøjelser.
You see, in Berlin it was decided to maintain the system of monthly increments.
DanishMine damer og herrer, for kun 13 år siden var Berlin stadig delt af skammens mur.
Ladies and gentleman, just 13 years ago, Berlin was still divided by the wall of shame.
DanishFru formand, betænkningen beskæftiger sig med den anden europæiske konference i Berlin.
Madam President, the report discusses the second European conference in Berlin.
DanishJeg vil også gerne oprigtigt takke ham for Berlin-resolutionen på dette område.
I would also sincerely thank him for the Berlin Resolution in this area.
DanishBerlin var et kompromis, hvori der var noget, der faldt i hver medlemsstats smag.
Berlin was a compromise which managed to accommodate every Member State.
DanishMed beslutningerne i Berlin blev landbrugspolitikken fastlagt frem til år 2006.
The Berlin resolutions set out agricultural policy up to the year 2006.
DanishFor forholder det sig ikke sådan, at sukker faldt uden for Berlin-aftalerne?
Am I not right in thinking that sugar fell outside the scope of the Berlin agreements?
DanishJeg ønsker for topmødet i Berlin en løsning, der bliver til gavn for Europa.
I hope that a solution will come out of the Berlin summit, one that will serve Europe.
DanishI dagene op til mødet i Berlin var de serbiske sikkerhedsstyrkers overgreb...
During the days before the Berlin Council, the attacks by the Serbian security forces...
DanishGasunionen mellem Rusland og Europa skal opbygges med Mosvka-Berlin-aksen som centrum.
The gas union of Russia and Europe is to be built around the Moscow-Berlin core axis.
DanishMen Rådet ændrede ikke den øvre grænse for udgifter, som var blevet besluttet i Berlin.
But it did not change the upper limit for expenditure decided on in Berlin.

Synonymer (engelsk) for "Berlin":

Berlin