Dansk-engelsk oversættelse af "Bernard"

DA

"Bernard" engelsk oversættelse

EN
EN

"Bernard" dansk oversættelse

DA
DA

Bernard {egennavn}

volume_up
Bernard
volume_up
Bernard {egen.} (name)
Hr. formand, jeg vil gerne gratulere og lykønske ordføreren Bernard-Reymond.
Mr President, the rapporteur Mr Bernard-Reymond deserves congratulations.
Allerede i efteråret hørte vi Bernard Kouchner efterlyse civile betjente.
Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
I Bernard-Reymond-betænkningen er der 32 ændringsforslag fremsat af hr.
In the Bernard-Reymond report there are 32 amendments tabled by Mr Dupuis.
EN

Bernard {egennavn}

volume_up
1. "name"
Bernard
Mr President, the rapporteur Mr Bernard-Reymond deserves congratulations.
Hr. formand, jeg vil gerne gratulere og lykønske ordføreren Bernard-Reymond.
Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
Allerede i efteråret hørte vi Bernard Kouchner efterlyse civile betjente.
In the Bernard-Reymond report there are 32 amendments tabled by Mr Dupuis.
I Bernard-Reymond-betænkningen er der 32 ændringsforslag fremsat af hr.

Eksempelsætninger "Bernard" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAllerede i efteråret hørte vi Bernard Kouchner efterlyse civile betjente.
Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
DanishHr. formand, jeg vil gerne gratulere og lykønske ordføreren Bernard-Reymond.
Mr President, the rapporteur Mr Bernard-Reymond deserves congratulations.
DanishI Bernard-Reymond-betænkningen er der 32 ændringsforslag fremsat af hr.
In the Bernard-Reymond report there are 32 amendments tabled by Mr Dupuis.
DanishDenne plakette kan købes i Bruxelles; den kan også købes i Paris, i Rue des Fossés-St-Bernard.
This pamphlet is on sale in Brussels, and also in Paris, in the rue Fossés-St-Bernard.
DanishJeg mødte en række personer, herunder Bernard Kouchner i forbindelse med en arbejdssammenkomst.
I met a lot of people and, in particular, I met Bernard Kouchner for a working session.
DanishHr. formand, George Bernard Shaw sagde engang, at England og USA er to lande, der er delt af et fælles sprog.
Mr President, George Bernard Shaw once remarked that England and America are two countries divided by a common language.
DanishDenne anmodning er helt i overensstemmelse med FN ' s høje repræsentant i Kosovo, Bernard Kouchners, holdning.
This request is fully in line with the vision held by the Special Representative of the UN in Kosovo, Mr Bernard Kouchner.
DanishForslaget om at afbryde afstemningen nu, inden der stemmes om betænkningen af Bernard- Reymond, sættes under afstemning.
We shall now vote on the proposal to suspend voting at this point, before the vote on the report by Mr Bernard-Reymond.
DanishBernard Tapies immunitet, fordi jeg personligt er for afskaffelsen af begrebet parlamentarisk immunitet, der i dag ikke længere har nogen berettigelse.
This is because I am personally in favour of abolishing parliamentary immunity, which is no longer justified.
DanishVi har allerede oplevet sagen om Bernard Connolly, hvis kritiske bog om Kommissionen blev undertrykt af Retten i Første Instans.
We have already seen the case of Bernard Connolly whose critical book regarding the Commission was suppressed by the Court of First Instance.
DanishSynden har også et navn, for FN ' s generalsekretærs udsending - Bernard Kouchner hedder manden - har undladt at gøre det.
The sin also bears a name, because it was the Special Representative of the UN Secretary-General - Bernard Kouchner is his name - who failed to do this.
DanishBernard-Reymond erindrede om alt det, der ikke fungerer, eller i hvert fald noget af det, og der er virkelig tale om en fallit, en betydelig fallit.
He has highlighted all the shortcomings, or some of them at least, and the whole thing really is a failure of major proportions.
DanishHr. formand, jeg tager ordet for at spørge, om De også er bekymret over den dom, som EF-Domstolen for nylig afsagde i Bernard Connolly-sagen.
Mr President, I rise to ask whether you share my concern about the recent decision of the European Court of Justice in the Bernard Connolly case.
DanishI Bernard-Reymonds betænkning lægges der begrundet vægt på, at man bør forholde sig konstruktivt, men absolut kritisk over for det kinesiske samfund.
Mr Bernard-Reymond's report rightly stresses the importance of a constructive but unconditionally critical attitude towards Chinese society.
DanishDesto vigtigere er det - og det vil jeg gerne understrege - at UNMIG og Bernard Kouchner hurtigt gør fremskridt med indsættelsen af en regering.
So it is all the more important - and I should like to stress this - that UNMIK and Bernard Kouchner make rapid progress in setting up a government.
DanishEn nærmere undersøgelse har afsløret, at fotograferne forsøgte at udspionere kontor IPE2, 425, som tilhører det forhenværende medlem Bernard Tapie.
On further investigation it seems that they were trying to spy on room IPE2 425, which is the office of one of our former Members, Mr Bernard Tapie.
DanishMan anmoder heller ikke fru Claude om at skrive en betænkning om moralsk fordærv eller Bernard Cantat om at skrive en betænkning om vold mod kvinder.
It is tantamount to asking Mrs Claude to write a report on moral corruption, or to ask Mr Bernard Cantat to write a report on violence against women.
DanishKommissionen mobiliserer først energien, når det drejer sig om inden for egne rækker, at fordømme tilhængerne af gennemsigtighed, fra Bernard Connolly til Paul van Buitenen.
The Commission only finds the energy to condemn those within it that advocate transparency, from Bernard Connolly to Paul van Buitenen.
DanishBernard-Reymond er klar over, var det, der først bekymrede mig i forbindelse med hans første udkast til betænkning, at vi brugte det meste af vores tid på at docere for Kina.
As Mr Bernard-Reymond is aware, my initial concern at his first draft report was that we were spending most of our time lecturing China.

Synonymer (engelsk) for "Bernard":

Bernard
George Bernard Shaw