Dansk-engelsk oversættelse af "bero"

DA

"bero" engelsk oversættelse

DA

bero {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "bero" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishfor at eders Tro ikke skulde bero på Menneskers Visdom men på Guds Kraft.
That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
DanishSiden juni sidste år er enhver form for bananeksport fra Somalia stillet i bero.
Since last June all exports of bananas from Somalia have been suspended.
DanishKommissionen ønsker nu at stille 108 % -klausulen i bero inden slutningen af 2003.
Now the Commission wants to abolish the 108 % clause by the end of 2003.
DanishSå vi er nødt til indtil videre at stille køb af bygninger i bero.
So we are forced, for the time being, to put the purchase of buildings on hold.
DanishDe Kanariske Øers deltagelse vil bero på regeringens beslutning.
The participation of the Canary Islands would be by decision of the government.
DanishHandlekraftig udenrigspolitik kan ikke kun bero på økonomisk styrke og gavmildhed med euro.
Decisive foreign policy cannot only be based on economic clout and generosity with euros.
DanishJeg har imidlertid et problem, som kan bero på oversættelsen.
But I do have one problem here which could be the result of translation.
DanishJeg forstår, Deres stillingtagen vil bero på en nærmere gennemgang af Kommissionens meddelelse.
I understand that it is related to the detailed analysis that you will make of the Commission text.
DanishMan må finde tilsvarende besparelser og ikke lade væksten på indtægtssiden bero på fantasier.
Equivalent savings will have to be found: we cannot rely on some hoped-for continued growth of income.
DanishOgså på dette område gælder det, at en henstilling til den pågældende erhvervsgruppe må bero på tillid.
It is also the case that an appeal to this professional group constitutes a question of trust.
DanishHvorpå skulle legitimiteten af sådanne kodekser bero?
What would be the basis for the legitimacy of these codes of conduct?
DanishDet glæder mig at Rådet har stillet spørgsmålet om et særdirektiv for fødevarer til diabetikere i bero.
I am pleased that the Council has raised the question of a special directive on food for diabetics.
DanishStrategien bør derfor bero på forsigtighedsprincippet og på forebyggelse.
For example, we must take a strong stand against smoking, in particular passive smoking and smoking around children.
DanishJeg håber, at vi dermed kan stille sagen i bero nu i aften.
I hope that we can let the matter rest there this evening.
DanishFysisk planlægning bør fortsat være et nationalt anliggende, og bero på bred lokal enighed.
Responsibility for management should remain at national level and should include a large degree of local consensus.
DanishI dag og i fremtiden vil de i større udstrækning bero på besiddelse eller manglende besiddelse af viden.
Today and in the future class differences will depend much more on whether you possess knowledge or not.
DanishUnder alle omstændigheder skal retten bero på organerne, som vi skal kunne bruge til løsning af konflikterne.
In any case, power must be vested in the bodies, and we need to learn to use them to resolve conflicts.
DanishInformation må imidlertid være objektiv og ikke bero på pamfletter eller farvede oplysninger fra industrien.
But information must be objective and not based on pamphlets or suitably slanted data from the industry.
DanishJeg mener, at betænkningen bør stilles i bero, indtil denne retstvist er løst på tilfredsstillende vis.
Until this legal dispute is satisfactorily settled it is my belief that the report should be held in abeyance.
DanishStriden skal afsluttes gennem WTO, og indtil da bør alle andre forhandlinger med USA stilles i bero.
The dispute must be settled by the WTO and until that happens all other negotiations with the USA should be suspended.