Dansk-engelsk oversættelse af "berolige"

DA

"berolige" engelsk oversættelse

DA

berolige {verbum}

volume_up
berolige
Men også på dette område - udstedelse af rammedirektiver - kan jeg berolige hende.
However, I would like to calm her fears in terms of framework directives.
Alene for at berolige folk, der unødigt har følt sig foruroliget.
Simply to help calm down those who have become overexcited.
Dette vil bidrage til at berolige alle de familier og økonomiske sektorer, som har så hårdt brug for denne aftale.
This will serve to calm the fears of all those families and economic sectors which urgently need this agreement.
berolige (også: forsikre)
Jeg vil gerne berolige hende med hensyn til Domstolens holdning.
I should like to reassure her about the findings of the European Court of Justice.
Det er også nødvendigt at berolige befolkningen i tredjelande, som køber vore produkter.
It is necessary also to reassure people in third countries who buy our products.
De vil berolige ansøgerlandene og den europæiske opinion.
You are looking to reassure the acceding countries, as well as European opinion.
berolige (også: blødgøre)
Hr. formand, jeg vil gerne berolige både kommissæren og mine øvrige kolleger og erklære, at jeg hverken er tilhænger af underskud, stigning i det offentliges gæld eller inflation.
Mr President, so as to appease the Commissioner and the other honourable Members, may I state for the record that I am not a fan of deficits, of increasing public debt or of inflation.
berolige (også: formilde)
Vi må berolige Den Europæiske Unions landmænd med hensyn til fremtiden for den fælles landbrugspolitik og finansieringen af denne.
Agricultural workers in the European Union need to be placated regarding the future of the CAP and its financing.
berolige (også: dysse til ro, lulle)

Eksempelsætninger "berolige" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil gerne berolige de parlamentsmedlemmer, der har talt om eventuelle sanktioner.
I would like to reassure all Members who have spoken about possible sanctions.
DanishBerthu, jeg kan berolige Dem med, at Deres anmodning vil blive efterkommet.
Mr Berthu, I can reassure you straight away in a way which I am sure will satisfy you.
DanishI det mindste er man nødt til at finde en måde at berolige den græske befolkning på.
A way has to be found of at least allaying the concerns of the Greek people.
DanishDet er også nødvendigt at berolige befolkningen i tredjelande, som køber vore produkter.
It is necessary also to reassure people in third countries who buy our products.
DanishI stedet for at informere og berolige offentligheden, forværrer de blot situationen.
Instead of informing and reassuring the public, they simply aggravate the situation.
DanishMen også på dette område - udstedelse af rammedirektiver - kan jeg berolige hende.
However, I would like to calm her fears in terms of framework directives.
DanishNår den påbegynder sit arbejde, er jeg sikker på, at det vil berolige nogle.
I am sure that when it comes into operation some people will be reassured.
DanishVi har brug for præcise oplysninger og for om muligt at berolige borgerne.
We need accurate information and we must, if possible, reassure our fellow citizens.
DanishKritikerne siger, at det bare var et spørgsmål om at berolige Parlamentet.
Critics say that it was just a matter of reassuring the European Parliament.
DanishDe beder os også om at være lydhøre og at berolige dem, særlig i dag.
They are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
DanishHvis man kan nå det, så vil man være kommet langt i retning af at berolige forbrugerne.
If you can achieve that then you will go a long way to allaying the consumers ' fears.
DanishJeg kan berolige Dem med, at De er blevet korrekt oversat til nederlandsk.
I can assure you that your speech has been translated into perfect Dutch.
DanishJeg håber, at Kommissionen og Rådet kan berolige mig, hvad dette angår.
I hope I can be reassured on these issues by the Commission and the Council.
DanishJeg kan til gengæld berolige ham, hvad moratoriet for dødsstraf angår.
I can reassure him, however, as regards the moratorium on the death penalty.
DanishJeg tror, at det først og fremmest er på disse områder, at De kan berolige borgerne.
It is particularly in these areas that you could offer reassurance to the public, in my view.
DanishFru formand, jeg kan berolige vores nye kolleger med, at de ikke har ret til at tale igen.
Madam President, may I assure the new Members, they are not going to get another speech.
DanishJeg kan berolige Dem med, at det for det meste ender godt for intelligente provokatører.
I can assure you: intelligent agitators invariably do well in the end.
DanishJeg vil gerne berolige hende med hensyn til Domstolens holdning.
I should like to reassure her about the findings of the European Court of Justice.
DanishMin betænkning ville, er jeg sikker på, gøre sit bidrag til at berolige folk.
My report would, I am sure, go some way to reassuring people.
DanishDe vil berolige ansøgerlandene og den europæiske opinion.
You are looking to reassure the acceding countries, as well as European opinion.