Dansk-engelsk oversættelse af "besætte"

DA

"besætte" engelsk oversættelse

DA

besætte [besætter|besatte] {verbum}

volume_up
Rwanda fortsætter med at besætte området omkring Kivu-søen og har fordel af det, og vi støtter Rwanda med i hundredtusindvis af euro.
Rwanda continues to occupy the Kivu and profit from its occupation and we support Rwanda with many hundreds of thousands of euros.
De tropper, der den ene dag kan begå overgreb i deres eget land eller besætte et naboland, kan den næste dag gøre tjeneste i EU-hæren.
Troops that one day can commit acts of cruelty in their own country or occupy a neighbouring country are allowed to serve in the EU army the next day.
Det er vanskeligt at skabe en fred uden had mellem en hær, der er vant til at besætte, og en civilbefolkning, der har vænnet sig til at være besat.
With an army that has become used to occupying and a civilian population resigned to being occupied, it is difficult to imagine that a peace free of hatred can exist.

Eksempelsætninger "besætte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet drejer sig heller ikke om allerede nu at oprette nye stillinger og besætte dem med embedsmænd fra ansøgerlandene.
Nor is it a question of creating new posts and manning them with officials from applicant countries.
DanishMen de støder på UCK-borgmestres tilstedeværelse overalt, hvor UCK har kunnet besætte borgmesterembedet.
But they come up against KLA civil leaders wherever the KLA has been able to take over the office of civil leader.
DanishDet kan ikke gå an, at vi forringer vores position i forhold til Rådet ved kun at besætte dette udvalg fra sag til sag.
It is not acceptable that we diminish our importance in relation to the Council by using this committee only in individual cases.
DanishRwanda fortsætter med at besætte området omkring Kivu-søen og har fordel af det, og vi støtter Rwanda med i hundredtusindvis af euro.
Rwanda continues to occupy the Kivu and profit from its occupation and we support Rwanda with many hundreds of thousands of euros.
DanishKun fordi Molotov-Ribbentrop-pagten lod de sovjetiske styrker besætte dele af Rumænien, og fordi disse styrker blev i Moldova og nægtede at trække sig tilbage.
I would like only to remind you here that it is not over for everyone and especially not for our neighbours.
DanishDe tropper, der den ene dag kan begå overgreb i deres eget land eller besætte et naboland, kan den næste dag gøre tjeneste i EU-hæren.
Troops that one day can commit acts of cruelty in their own country or occupy a neighbouring country are allowed to serve in the EU army the next day.
DanishInternationale transportvirksomheder vil uden yderligere omkostninger kunne opnå fordele ved at besætte de ledige pladser inden for de eksisterende tjenester.
International coach operators would be able to benefit, at no additional cost, by filling the empty seats on existing services.
DanishVi går ind for, at vi i løbet af året taler om det, men vi er klart imod allerede nu at sige, at vi ikke vil besætte disse 35 stillinger.
We are in favour of discussing this during the course of the year, but we are expressly against saying as of now that we refuse to fill the 35 posts.
DanishDe siger ganske givet ikke, at der ikke er nogen over 35, som kan være tilstrækkeligt kompetent til at besætte en stilling i en af EU-institutionerne?
Surely, you are not saying that no one over 35 can be sufficiently competent to take a position in one of the European Union institutions?
DanishFor nylig udpegede den belgiske regering otte velkendte fundamentalister til det muslimske eksekutivorgan, hvor de fremover vil besætte halvdelen af pladserne.
Recently, the Belgian Government appointed eight well-known fundamentalists to the Muslim executive, of which they will make up half.
Danishden anden Tredjedel skal besætte Kongens Palads og den tredje Jesodporten medens alt Folket skal besætte Forgården etiI HERRENs Hus.
And a third part shall be at the king's house; and a third part at the gate of the foundation: and all the people shall be in the courts of the house of the LORD.
DanishDet er ligeledes nødvendigt at modarbejde de stereotype roller gennem uddannelsen og børns kønsroller samt fremme kvindernes evne til at besætte lederposter.
We also need to tackle stereotypes by teaching the role of the sexes from an early age and to cultivate women's ability to hold high office.
DanishSelv i lande som Litauen, hvor der er et økonomisk opsving, er det ikke kvinderne, der får lov at besætte arbejdspladserne i den private sektor, det er mændene.
Even in countries such as Lithuania, where there is an economic upturn, it is not women, but men, who get to fill the jobs in the private sector.
DanishDet er vanskeligt at skabe en fred uden had mellem en hær, der er vant til at besætte, og en civilbefolkning, der har vænnet sig til at være besat.
With an army that has become used to occupying and a civilian population resigned to being occupied, it is difficult to imagine that a peace free of hatred can exist.
DanishJeg kan se, at de forskellige arrangementer for personalet nu er på plads, og jeg forstår, at af samtlige poster ved centeret mangler man kun at besætte to A-stillinger.
I can see that the various staffing arrangements are now properly in place and I understand that out of all the staffing of the centre only two A grades remain to be filled.
DanishEuropa-Parlamentet fordømmer imidlertid ikke den egentlige baggrund for den såkaldte krig mod terror, som USA bruger som påskud for at angribe og besætte suveræne folk og stater.
Yet Parliament has failed to condemn the true nature of the so-called 'war on terror ' and the way in which the United States has used it to occupy sovereign states and attack their populations.